Музикотерапія з практикумом та основами логоритміки

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728ФПЛ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ФПЛ-41Призванська Р. А.

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Музикотерапія з практикумом та основами логоритміки» складено відповідно до освітньої програми підготовки першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 – «Спеціальна освіта», кваліфікація: бакалавр спеціальної освіти.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є розвиток музичний слух та емоційну чуйність, активізувати розумову та мовленнєву діяльність, вдосконалюючи рух; використовуючи засоби музикотерапії, стимулювати емоційно-образні уявлення.

Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, логопедія, корекційна педагогіка, історія педагогіки, психологія, етика.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Музикотерапія з практикумом та основами логоритміки» є сприяння загальному розвитку особистості студента та підготовка їх до проведення музикотерапевтичних і логоритмічних занять в ДНЗ. Розвинути музичний слух та емоційну чуйність, активізувати розумову та мовленнєву діяльність, вдосконалюючи рух; використовуючи засоби музикотерапії, стимулювати емоційно-образні уявлення.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Музикотерапія з практикумом та основами логоритміки» є:
– розвиток у дітей здатності емоційно сприймати музику, виховання основних моральних та комунікативних якостей особистості, в тому числі національної свідомості;
– виправлення недоліків моторно-рухової сфери, розвиток мови та різних функцій мовлення, формування інтересу до музично-творчої діяльності.

1.3. Загальні компетентності:
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
1.3.1.Спеціальні компетентності:
СК-11. Здатність дотримуватися основних принципів, правил, прийомів і форм суб’єкт-суб’єктної комунікації.
СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної інтеграції.
СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх індивідуальних потреб.
1.4. Програмні результати навчання:
РН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, технології, форми і засоби реабілітації та корекційно-розвивального навчання дітей з особливими освітніми потребами.
РН12. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності дитини з особливими освітніми потребами.
РН13. Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності.

Рекомендована література

Базова:

 1. Антонова-Турченко О. Музична психотерапія: посібник-хрестоматія / О. Антонова-Турченко, Л. Дробот. – К.: ІЗМН, 1997. – 260 с.
 2. Любан-Плоцца Б. Музика і психіка // Б. Любан-Плоцца, Г. І. Побережна, О. Бєлов. – К : “АДЕФ-Україна”. – 2002. – 200 с.
 3. Максименко Д.С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Практична психологія. К.: Центр учбової літератури, 2020. 192 с.
 4. Малашевська І.А., Демидова К. С. Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія». Тернопіль: Мандрівець, 44 с.
 5. Науменко С.І. Психологія музичної діяльності. Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2015. 408 с.
 6. Побережна Г.І. Музика в дитячій душі /Г.Побережна – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 80 с.
 7. Призванська Р., Шульженко Д.. Музична терапія для дітей з аутизмом. Навчальний посібник за редакцією доктора психологічних наук, професора К. О. Островської. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 75 с.

Допоміжна:

 1. Драганчук В. М. Музична психологія і терапія: навч. посіб. для студ. спец. «Музичне мистецтво» [Електронний ресурс] / В. М. Драганчук // Східноєвр. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/9393.
 2. Завалко К. В., Фір С. В. Основи Орф-педагогіки: навчально-методичний посібник. Черкаси : Черкас. ЦНП, 2013. 162 с.
 3. Квітка Н. Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку. Київ: ВВС, 2013. 82 с.
 4. Куценко Л. Ефект Моцарта або звуковий вітамін С. Дефектологія. К, 2002. №1. С. 9–12.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус