Науковий семінар (015 “Професійна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
12професор Мачинська Н. І.

Опис курсу

Курс «Науковий семінар» призначено для аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта». Курс належить до циклу нормативних навчальних дисциплін і передбачає обговорення порівняно невеликою групою учасників підготовлених ними наукових доповідей та повідомлень. Предмет наукового семінару – теоретико-методологічні і організаційно-методичні аспекти підготовки майбутніх наукових та науково-педагогічних працівників.

Науковий семінар є важливим засобом згуртування аспірантів-дослідників, вироблення у здобувачів освіти загальних підходів, поглядів до організації та проведення різних етапів дослідження. Вивчення навчальної дисципліни «Науковий семінар» займає важливе місце у системі підготовки аспірантів, які здійснюють експериментальне дослідження у галузі професійної освіти. У процесі вивчення дисципліни здобувачі освіти отримують знання як за допомогою сучасних методів і прийомів правильно оформлювати результати наукових досліджень. На основі змісту дисципліни нормативного блоку, а також дисциплін блоку вільного вибору аспірантом здобувачі вищої освіти формують та удосконалюють навички написання наукових публікацій, зокрема: планування, організацію та проведення різних етапів експериментального дослідження, оформлення результатів та представлення їх у дисертаційній роботі.

Мета: формування загальних компетенцій, необхідних для науково-професійної діяльності та для вирішення завдань науково-дослідницької роботи; розвиток навичок проведення самостійних наукових досліджень, вміння чітко визначати актуальність, мету та завдання дослідження, розвиток презентаційних навичок.

Завдання:

 • поглиблення знань про напрями досліджень у галузі професійної освіти;
 • розвиток інтелекту, творчих якостей, здатності до науково-дослідницької та інноваційної діяльності в сфері професійної освіти;
 • формування навичок здійснювати презентації та апробацію перших результатів власних наукових досліджень, брати участь у наукових дискусіях, переймати позитивний досвід у проведені дисертаційних досліджень іншими аспірантами;
 • отримувати рецензування та консультації досвідчених вчених щодо методів і результатів власної дисертаційної роботи;
 • оволодіння технологією проведення наукових досліджень, основними методами та прийомами аналізу й оцінки проблем, що виникають у різноманітних сферах професійної діяльності;
 • набуття навичок самостійної творчої роботи та здатностей працювати в дослідницькій команді, вирішуючи окремі частини загальних задач;
 • розвиток у аспірантів навичок стислого аргументованого викладу наукових ідей та досягнутих результатів, вміння робити висновки та презентувати публічно наукові здобутки.

Рекомендована література

Базова:

 1. Андрущенко В. П. Державно-громадський характер управління освітою / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса». – 2011. – № 3. – 128 с.
 2. Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть. (Спроба прогностичного аналізу) / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 16.
 3. Андрущенко В. П., Лутай В. С. Філософія освіти в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / В. П. Андрущенко, В. С. Лутай // Наукові записки АН ВШ України – 2004. – № 6. – С. 59 – 72.
 4. Ареф’єва О. В. Управління розвитком людського капіталу в системі вищої освіти: [монографія] / О. В. Ареф’єва, Т. В. Харчук. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 207 с.
 5. Базалук О. О. Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання / О С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 2010. – № 23. – С. 187 – 201.
 6. Гальпєріна В. О. Освітня політика в трансформаційному суспільстві : соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / В. О. Гальпєріна. – Київ, 2003. – 20 с.
 7. Гончаренко С. У. Освіта / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В  Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – С. 614 – 615.
 8. Гончаренко С. У. Побудова педагогічної теорії / С. У. Гончаренко // Педагогічна газета. – 2006. – № 11 (148). – С. 5.
 9. Городяненко В. Г. Соціологія : підручник / В. Г. Городяненко. – [3-тє вид.]. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 544 с. – (Серія «Альма-матер»). – С. 31 – 40.
 10. Грішнова О. А. Людський капітал : формування в системі освіти і професійної підготовки: [монографія] / О. А. Грішнова. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254 с.
 11. Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : підручник / І В Зайченко. – 3-е видання. – К. : Ліра-К, 2020. – 512 с.
 12. Кислий В.М. Організація наукових досліджень : навчальний посібник / В М Кислий. – Суми: Університетська книга, 2019. – 224 с.
 13. Колесников О.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / О.В. Колесников. – 2-е видання. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 144 с.
 14. Костєва Н. М. Тезаурусне підґрунтя інформаційно-інтелектуального забезпечення наукових досліджень [Електронний ресурс] / Н. М. Костєва // Історія науки і біографістика. – 2006. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/E- Journals/INB/2006-1/06knmznd.html. – Заголовок з екрана.
 15. Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін / В. Кремень // Освіта. – 2010. – № 47–48 (5430-5431). – С. 4.
 16. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2007. – 576 с.
 17. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2007. – 576 с.
 18. Куценко В. І. Людський капітал як фактор соціальногозахисту населення: проблеми зміцнення / В. І. Куценко, Г. І. Євтушенко // Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий наук. збірник. – 1999. – № 10. – С. 136 – 145.
 19. Ладанюк А.П. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник / А.П. Ладанюк, Л.О. Власенко, В.Д. Кишенько. – К. : Ліра-К, 2020.
 20. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні : структура, функціонування, тенденції розвитку / В. І. Луговий / За заг. ред. акад. О. Г. Мороза. – К. : МАУП, 1994. – 196 с.
 21. Медведєв І. А. Державне управління розвитком університету: теоретично- прикладний аспект : [монографія] / І. А. Медведєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 220 с.
 22. Сисоєва С. О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія / С. О. Сисоєва. – Хмельницький: ХГПА, 2008. – 324 с. – С.16-26.
 23. Сисоєва С. О. Освіта у сучасному світі / С. О. Сисоєва / Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р. / МОН України, НАПН України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. / За заг. ред. Огнев’юка В. О. [редкол. : В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Г. С. Лозко]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 192 с.
 24. Сисоєва С. О. Освіта як об’єкт дослідження / С. О. Сисоєва // Шлях освіти : науково-методичний журнал. – К. : Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – 2011. – № 2 – 48 с. – С. 5 – 11.
 25. Сисоєва С. О. Особистісно орієнтовані технології у професійній підготовці майбутніх фахівців / С. О. Сисоєва // Кримські педагогічні читання: матеріали міжнар. наук. конф., Алушта, 12-17 верес. 2001 р. / АПН України, Ін-т педагогічки і психології проф. освіти [та ін.; за ред. С.О.Сисоєвої]. – Ч. : 2001. – С. 297 – 302.

Нормативні документи:

 1. Закон України «Про освіту» : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 2. Cучасна професійна освіта : концептуальні засади реформування професійної освіти України (проект). – Київ. – 2018). https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozrobilo-proekt-konceptualnih-zasad-reformuvannya-profesijnoyi-osviti-ukrayini-suchasna-profesijna-osvita
 3. Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти [Електронний ресурс], 2013: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1176729-13#Text
 4. Про професійну (професійно-технічну) освіту : Закон України (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text
 5. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): Постанова КМ України від від 23 березня 2016 р. № 261: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text
 6. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : указ Президента України №344/2013 від 25.06. 2013р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

Допоміжна:

 1. Андрущенко В. П. Українська педагогічна освіта у європейському просторі / В. П. Андрущенко // Педагогічна і психологічна науки в Україні (до 15-річчя АПН України) / ред. колегія Сухомлинська О. В., Бех І. Д., Луговий В. І. – К. : Педагогічна думка, 2007. – Т. 4. Педагогіка і психологія вищої школи. – 439 с.
 2. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону / Л. М. Ващенко. – К. : ВПЦ «Тираж», 2005. – 379 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332 – 365.
 3. Коваленко О. Щоб інтелектуальний ресурс став капіталом / О. Коваленко // Освіта України. – 2010. – № 3. – С. 2.
 4. Локшина О. І. Стратегія Європейського Союзу у галузі освіти: етапи розвитку / О. І. Локшина // Педагогічна і психологічна науки в Україні / відп. ред. О. В. Сухомлинська. – К. : Педагогічна думка, 2007 – Т. 1. Теорія та історія педагогіки. – С. 209 – 218.
 5. Партико З.В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навчальний посібник / З В Партико. – 2-е видання. – К. : Ліра-К, 2020
 1. Фурман А. В. Психокультура української ментальності / А. В. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 132 с. – С. 113.
 2. Шевчук Д. М. Культура у мереживі мереж / Д. М. Шевчук // Критика, число 3 – 4 (161 – 162). – 2011. – С. 14 – 16.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус