Образотворче мистецтво з методикою навчання (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Немає
52Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
510Новосельська Н. Т.ФПШ-31, ФПШ-32, ФПШ-33,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
522ФПШ-31Новосельська Н. Т.
ФПШ-32Новосельська Н. Т.
ФПШ-33Новосельська Н. Т.
Новосельська Н. Т.

Опис курсу

Мета курсу: забезпечити майбутніх учителів початкових класів знаннями теоретично обґрунтованих і практично перевірених шляхів і методів навчання та виховання на уроках образотворчого мистецтва; прищепити навички використання найбільш раціональних й ефективних методів і прийомів навчання дітей мистецтву, розвивати в студентів уміння застосовувати теоретичні знання в практиці; формувати комплекс ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Завдання курсу:

Формування емоційно-естетичного досвіду студентів, культури почуттів, елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та громадянської свідомості; особистісно-позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі емоційно-чуттєвого досвіду, здатності до художнього мислення та творчої активності; художньої компетентності студентів у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти; елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності.

 

Розвиток чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища; універсальних особистісних якостей та здібностей: образного мислення, уяви, фантазії, спостережливості, зорової пам’яті, художнього смаку та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури поверхні тощо; художньо-практичних умінь, навичок та вміння використовувати набуті знання у самостійній художній діяльності.

 

Засвоєння знань про образотворче мистецтво та його роль у житті суспільства, культурному середовищі; основних понять з курсу образотворчого мистецтва  через сприйняття композиції, форми, кольору,  об’єму, простору тощо; елементарних знань  про специфіку художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва та виражальні можливості художніх технік і матеріалів.

Рекомендована література

Рекомендована література (основна)

  1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво: навчальний посібник / Є.А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чурай, М.Є. Станкевич. – Львів: Світ, 1993. – 185 с.
  2. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти: навчальний посібник / М.А. Кириченко, І.М.Кириченко. – К.: Вища школа, 2002. – 190с.
  3. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис: навчальний посібник./ М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 228с..

Рекомендована література (додаткова)

  1. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. – К.: Либідь, 2005. – 280 с.
  2. Красноголовець О.С. Основи скульптури: навчальний посібник / О.С. Красноголовець. – К.: Знання, 2008. – 171с.
  3. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну: навчальний посібник / Н.І.Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009.—172с.

 

 

Матеріали

Питання на залік

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму