Методика формування компетентності в мистецькій освітній галузі (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Новосельська Н. Т.ФПШ-31, ФПШ-32, ФПШ-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПШ-31Новосельська Н. Т.
ФПШ-32Кірсанова О. В.
ФПШ-31зНовосельська Н. Т.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Методика формування компетентності в мистецькій освітній галузі» є осягнення майбутніми вчителями сутності художньої творчості, опанування теоретичних та практичних основ просторових мистецтв, а також оволодіння методикою управління образотворчою діяльністю дитини та сучасними технологіями навчання художньо-естетичної діяльності в початковій загальноосвітній школі.

Завдання курсу:

Формування емоційно-естетичного досвіду студентів, культури почуттів, елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та громадянської свідомості; особистісно-позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі емоційно-чуттєвого досвіду, здатності до художнього мислення та творчої активності; художньої компетентності студентів у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти; елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності.

Розвиток чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища; універсальних особистісних якостей та здібностей: образного мислення, уяви, фантазії, спостережливості, зорової пам’яті, художнього смаку та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури поверхні тощо; художньо-практичних умінь, навичок та вміння використовувати набуті знання у самостійній художній діяльності.

Засвоєння знань про образотворче мистецтво та його роль у житті суспільства, культурному середовищі; основних понять з курсу образотворчого мистецтва  через сприйняття композиції, форми, кольору,  об’єму, простору тощо; елементарних знань  про специфіку художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва та виражальні можливості художніх технік і матеріалів.

Рекомендована література

  1. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво: навч.-метод. посіб. Ч. 1 / М. В. Гнатюк. – Івано-Франківськ : ЯРИНА, 2016. – 196 с. : іл.
  2. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво. Методика навчання дітей молодшого віку: навч.- метод. посіб. Ч. 2. – Івано-Франківськ, 2017. – 246 с.: іл.
  3. Державний стандарт початкової освіти https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/
  4. Кардашов В.М. Теорія та методика викладання образотворчого мистецтва. Навч. пос. – К.: Вид. Дім «Слово», 2007. -296 с.
  5. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти: навчальний посібник / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища школа, 2002. – 190 с.: іл.
  6. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис: навчальний посібник / М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 228с.
  7. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі : навч. посібник. / О. О. Красовська, – Львів.: «Новий Світ2000», 2020. – 292 с.
  8. Малицька О. В. Образотворче мистецтво з методикою навчання : навч.-мет. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напрямів підготовки 6.010102 Початкова освіта] / О. В. Малицька. – Бердянськ, 2016. – 346 с.
  9. Масол Л. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво»: Електронний підручник. Київ: Генеза, Брістар, 2019. 207 с. https://www.geneza.ua/sites/default/files/productimages/Metodyky/Masol_Mystetstvo_Metodyka.pdf
  10. Паршук С. М. Образотворче мистецтво з методикою навчання: [методичні рекомендації]. – 2020. – 81 с.

Матеріали

Методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали до самостійної роботи студентів

Робоча програма 

Силабус:

Завантажити силабус