Організація проектної діяльності в освітньому середовищі (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
18доцент, доцент Федина В. С.ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ФПО-51здоцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

011 «Освітні, педагогічні науки»

Метою викладання набуття студентами компетентності в організації проектної діяльності, оволодіння навичками практичної діяльності щодо управління проектною діяльністю. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка майбутніх педагогів до організації проектної діяльності у вищій школі; підготовка фахівців до створення проблемних ситуацій та запитань як основи
проектної діяльності; підготовка до управління дослідно-творчою діяльністю студентів; оволодіння майбутніми педагогами способами презентації та оцінювання результатів проектної діяльності студентів; підвищення освітнього і фахового рівня, особистісне самовдосконалення; виховання бажання отримати сучасні знання в галузі проблемного навчання.

Рекомендована література

Основна література

1.Ассаул В. Метод проектів у виховній роботі // Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: Науково-методичний посібник / За редакцією С. М. Шевцової, І. Г. Єрмакова, О. В. Батечко, В. О. Жадька. – К.: Департамент, 2008. – 520 с.

2. Василевська Л. С. Проектна діяльність методиста як засіб удосконалення професійної майстерності педагогів [Електронний ресурс] / Л. С. Василевська. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . – 2012. – № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_6_32.pdf

3. Єрмаков І. Г. Метод проектів у контексті життєвих результатів діяльності учнів І.Г. Єрмаков, С.М. Шевцова // Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: Науково методичний посібник / За редакцією С. М. Шевцової, І. Г. Єрмакова, О. В. Батечко, В. О. Жадька. – К.: Департамент, 2008. – 520 с.

4. Литвинюк Г.І. Л 64 Проектна діяльність в освітньому середовищі / Г.І. Литвинюк, О.І. Когут, О.Р. Кульматицька. — Тернополь : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 128 с.

Додаткова  (допоміжна)

5. Гитман Е. Проект в образовательной области «Технология» Е. Гитман, М. Гитман // Школьные технологи. – 2002. – №6. – С. 136-137.

6. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.

7. Джонс Дж. Методы прогнозирования / Дж. Джонс. – М.: Мир, 1986. – 524 с.

8. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремінь. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040с.

9.Ізбаш С. С. Проектна діяльність як фактор соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету [Текст] : дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Світлана Сергіївна Ізбаш; Мелітопольський держ. педагогічний ун-т. – Мелітополь, 2007. – 290 арк.: рис., табл. – арк. 265-290.

10. Лук’янова Л. Технологія організації проектної діяльності//Імідж сучасного педагога / Л. Лук’янова − 2009. − № 10. – С. 16-21.

11. Петрова І. В. Проектування в соціально-культурній сфері: Навчальний посібник / І.В. Петрова. – К.: Вид-во КНУКіМ, 2007. – 372 с.

Інтернет-ресурси

12. Використання проектної технології в початковій школі – Освіта.UA [Електроннийресурс]. – Режим доступу: osvita.ua›school/lessons_summary/edu_technology…

13.Використання проектної технології у початковій школі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: otherreferats.allbest.ru

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус