Організація управління навчальним процесом у закладі загальної середньої освіти

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Мачинська Н. І.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПШ-51професор Мачинська Н. І.

Опис курсу

Курс розроблено для студентів освітнього рівня магістр факультету педагогічної освіти, спеціальності Початкова освіта. Викладання курсу спрямоване на набуття студентами ґрунтовних знань та умінь, необхідних для здійснення успішної діяльності щодо управління навчальним процесом в закладі загальної середньої освіти. У курсі представлено огляд теоретичних засад концепцій, принципів, методів, нормативних засад, технологічних процесів та інструментів організації управління освітнім процесом в сучасному закладі освіти, створено умови для формування умінь і навичок, необхідних для практичної діяльності.

Рекомендована література

       Базова:

 1. Андросюк В. М. Педагогічний менеджмент :навчальний посібник /Віталій Андросюк ; Міністерство освіти і науки України. Тернопіль : ТНЕУ, 2010. 199 с.
 2. Берека В. Є. Актуальні проблеми управління освітою /В.Є. Берека, І.М. Шоробура ; Міністерство освіти і науки України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький : [Видавництво ХГПА], 2006. 142 с.
 3. Іванова Т. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю :навчально-методичний посібник /[Т.В. Іванова] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих. Київ : Педагогічна думка, 2012. 137 с. .
 4. Корольчук М.С. Професійне вигоряння працівників освіти :монографія /М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, Л.І, Березовська ; Київський національний торговельно-економічний університет. . 303 с.
 5. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті :дорожня карта керівника : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /О.І. Мармаза..Х. : Основа, 2007.  444 с.
 6. Cучасний контент професійного розвитку менеджерів освіти в умовах глобальних викликів та реформ : монографія / [С.К. Хаджирадєва … [та ін.] ; за загальною редакцією С.К. Хаджирадєвої. – Миколаїв : Т.В. Ємельянова, 2017. –  164 с.
 7. Шоробура І. М. Педагогічний менеджмент :(курс лекцій) /І.М. Шоробура ; Міністерство освіти і науки України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Кам’янець-Подільський : [Видавець Зволейко Д. Г.], 2010.  – 190 с.
 8. Яцюк М. В. Мобінг: стратегії психологічного захисту / Марія Яцюк, Наталія Харченко. – Київ : Шкільний світ, 2019. –  101,

                                     Додаткова:

 1. Андросюк В. М. Педагогічний менеджмент і психодидактика :навчальний посібник /Віталій Андросюк. Тернопіль : Економічна думка, 2008.  214 с
 2. Лаврук В. Внутрішній контроль :практичний порадник керівника загальноосвітнього навчального закладу /Василь Лаврук..Київ : Редакції газет з управління освітою, 2014.  109 с.
 3. Лунячек В. Е. Педагогічний менеджмент :навчальний посібник /В.Е. Лунячек ; Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут державного управління..Харків : Магістр, 2014. 511 с.
 4. Освітній менеджмент в умовах змін :навчальний посібник /Л. Калініна … [та ін.] ; за загальною редакцією В. Олійника, Н. Протасової ; Національна академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти НАПН України, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Луганськ : В.С. Рєзніков, 2011.  306 с.
 5. Семез А. А. Менеджмент в освіті :навчальний посібник /А .А. Семез ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кіровоград : М.В. Александрова, 2011.  167 с.

Силабус:

Завантажити силабус