Організація психологічної служби в спецустановах, напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта» (логопедія, бакалавр)

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
514доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
514ФПЛ-31

Опис курсу

Предмет вивчення:  науково-методичні основи організації роботи психологічної служби в спецустановах.

Міждисциплінарні звʼязки: вікова психологія, педагогічна психологія, психодіагностика, корекційна педагогіка, логопсихологія, логопедія. олігофренопедагогіка, дисципліни фахового спрямування.

 • Метою викладання навчальної дисципліни є: вивчити і засвоїти структуру, види та специфіку психологічної допомоги в різних спеціальних установах; розкрити зміст і значення психологічної служби у спецустановах; показати практичне значення психологічної служби для роботи спеціальних закладів різного типу.
 • Основними завданнями вивчення дисципліни є:
 1. ознайомити студентів з метою, завданнями та принципами організації психологічної служби у спеціальних установах різного типу;
 2. вивчити студентам основні принципи роботи, етичний кодекс психолога, функціональними обов’язками психолога, соціального педагога;
 3. cформувати уявлення про специфіку психологічної допомоги особам з особливими потребами у різних типах закладів;
 4. з’ясувати основні вимоги до особистості фахівця служби психологічного забезпечення, протипоказання до професії.

.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні поняття курсу;
 • методи психологічної діагностики розвитку особистості;
 • основні методи психопрофілактики;
 • покази для застосування психокорекції;
 • основи засади психологічного консультування;
 • особливості розвитку розладів і їх функціонування;
 • види дефектів;
 • зміст існуючих підручників та посібників з питань практичної психології;
 • особливості використання методик психодіагностування.

вміти:

 • вільно володіти навчальним матеріалом,
 • складати плани роботи,
 • володіти найпростішими способами психічної саморегуляції;
 • здійснювати диференційований та індивідуальний підхід при вивченні психологічних особливостей особистості;
 • застосовувати знання психології у процесі організації предметно-практичної та предметно-художньої діяльності;
 • здійснювати психокорекційний вплив на дітей, які мають деякі відставання у розвитку, які знаходяться у кризовому стані та конфліктних ситуаціях;
 • проводити дослідження психічних функцій, стану сформованості мовлення, особистісних якостей, рівня соціальної адаптації дітей із вадами розвитку з метою надання їм адекватної допомоги;
 • організовувати та проводити корекційно-розвивальну та корекційно-виховну роботу з дітьми з особливими потребами;
 • проводити навчальну та виховну роботу в спеціалізованих дошкільних та шкільних закладах освіти;
 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу;
 • у професійній діяльності контактувати з суспільними організаціями, які займаються проблемами дітей з особливими потребами;
 • вести лекційну і пропагандистську роботу, спрямовану на поширення серед населення знань про причини виникнення аномалій розвитку, особливості виховання дітей з психофізичними вадами.

Рекомендована література

Базова

 1. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М.; 1999. – 487 с.
 2. Бочелюк В.Й., Зарицька В.В. Психологія: вступ до спеціальності: навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 288 с.
 3. Гокупь І. Нові підходи у наданні допомоги людям із психічними захворюваннями // Соціальна політика і соціальна робота.- 2004.- № 2- 233 с.
 4. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності. 2-е вид Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с.
 5. Мостіпан О. Державна політика щодо інвалідів і перспектива та пріоритети // Соціальлний захист. – 2002. – №11. – 115 с.
 6. Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, доповнене і перероблене.-Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009.-324 с.
 7. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: Навч. Посібник.2-е вид. – К.: Каравелла, 2010. – 232 с.
 8. Савчин М.В., Гавриш З.С. Вступ до спеціальності: Психолог, практичний психолог: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 400 с.
 9. Синьов В.М. Розумова відсталість як педагогічна проблема. Навчальний посібник. – К.:2007.
 10. Трубавіна І.М. Соціально – педагогічна робота з неблагополуч­ною сім’єю. Навчальний посібник. – К.: ДІДССМ, 2002. – 132 с.
 11. Щербакова К.В., Петрочко Ж.В. Реабілітація дітей з функціональними обмеженнями засобами мистецтва / Навчальний посібник. – К.: ДЦССМ – НПУ імені М.П. Драгомапова, 2002. – 393 с.

 

Допоміжна

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. ‑ М., 1997.
 2. Амосов Н.М., Никитина Л.А., Воронцов Д.Д. Страна детства. Сборник. – М.: Знание, 1991. – 288 с.
 3. Асанова Н. К. Жестокое обращение с детьми: основные ме­тодологические вопросы, практические и правовые аспекты // Руководство по предупреждению насилия над детьми / Под ред. Н. К. Асановой.- М.: ВЛАДОС, 2011. – 342 с.
 4. Беннуел С, Баклай Е., Філліпс Р., Дюбон Е. Домашнє насильство в Україні.- К.: Правозахисники Міннессоти, 2006 – 287 с.
 5. Беседин А.Н. Липатов И. И., ТимченкоА.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога: Часть І. ‑ X. РИП «Оригинал», фирма «Фортуна пресе», ‑ 1996. – 424 с.
 6. Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей / Методичні рекомендації. // За ред. А. Й. Капської. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 412 с.
 7. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: в схемах і таблицях. – К.: Логос, 2003. – 248 с.
 8. Битинас Б.П. Введение в диагностику воспитания. — М.: Педаго­гика, 1998р. – 390 с.
 9. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. ‑ К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 302 с.
 10. Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 96с.
 11. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. ‑ Харків, 1996.
 12. Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.
 13. Василькевич Х.М., Козій М.В. Урок психологічного розвантаження в школі: Методичний посібник. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 43 с.
 14. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Кряжников Н.С. Введение в профессию “Психолог”.-М.; Воронеж, 2003.
 15. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет. ‑ М.: Просвещение, 1992. ‑ 143 с.
 16. Гинзбург М.Р. Путь к себе. ‑ М.: Педагогика, 1991. ‑160 с.
 17. Гриценок Л.І., Обухівська А.Г., Панок В.Г., Резніченко А.С., Ткачук І.І., ЦУшко І.І. Психологічна служба та психолого-медико-психологічні консультації системи освіти України (показники за підсумками 2004-2005 н.р.). – К. Ніка-центр, 2005.
 18. Голдберг Д., Бенджемин С, Крид Ф. Психиатрия в медицинской практике.- К.: Сфера, 1999. – 510 с.
 19. Головин С.Ю. Словарь психолога-практика, ‑ М.; 2002.
 20. Григорович Л.А. Введение в профессию “Психолог”. ‑ М.; Тардарики, 2004.
 21. Гримак Л.П. Общение с собой: Начала психологии активности. ‑ М.: Политиздат, 1991. ‑ 320 с.
 22. Данилюк І.В. Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чверть XIX – перша половина XX століття) ‑ К.: Либідь, 2002.
 23. Елизаров А.Н. Особенности психологического консультирования как самостоятельного метода оказания психологической помощи. // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2000. – №3.
 24. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи в спеціальній школі. Науково-методичний збірник. – К.: Вид-во А&Р, 2002. – 150 с.
 25. Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире. – М., 1996. – 294 с.
 • Інтерактивні методи корекційного впливу на поведінку дитини. Мет. мат. за ред. У.О. Корнієнка. Л.– 1999.
 1. Захаров А.И. К изучению семейных отношений при неврозах дет­ского возраста // Неврозы у детей и психотерапия. – СПб., 1998. – 231 с.
 2. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402 – III.
 3. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 р.
 4. Капська А.Й.Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. – К.:УДЦССМ, 2001.- 372с.
 5. Кові Стівен Р. Сім звичок надзвичайно ефективних людей. / Стівен Р. Кові; пер. з англ. О. Любенко. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2012. – 384 с.
 6. Кравченко P. I. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навч. посібник.- К.: Віпол, 2001. – 343с.
 7. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. Посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 384 с.
 8. Лапшин В. А. Основы дефектологии: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. ‑ M. : Просвещение, 1991. ‑ 143c.
 9. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. ‑ К.; 1990.
 10. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень (в першоджерелах, лекціях і практичних заняттях): Навч. посібник. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. – 321 с.
 11. Моргун В.Ф. Україна і Майдан. Вірші скорботи та надії. – 3-е вид., доп.; епіграф Л.В. Костенко, післямова В.В. Рибалка. – Полтава, 2015. – 30 с.
 12. Наказ № 616 від 02 липня 2009 року Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України.
 13. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: Курс лекцій. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 130 с.
 14. Панок В.Г. Концепція психологічної служби в системі освіти України //Барви творчості. ‑ К.; 1995.
 15. Панок В.Г., Титаренко Т., Чепелєва Н.В. та ін. Основи практичної психології: Підручник. ‑ К.; Либідь, 2001.
 16. Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю/ за ред. Шевцова А.Г., – Львів, 2009.-140.с.
 17. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1995.
 18. Роджерс К.Р. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты. – М.: МГУ, 1984. – С. 108.
 19. Романовська Д. Технології вивчення ефективності діяльності психолога/ Психолог. – №11.- 2006.
 20. Рудестам К. Групповая психотерапия ‑ СПб.: Питер Ком, 1998 ‑ 384 с. ‑ (Мастера психологии).
 21. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога. – М.: АРКТИ, 2000.
 22. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Организация и содержание деятельности психолога в специальном образовании. – М.: АРКТИ, 2005.
 23. Синьов В.М, Кобернік Г.М.Основи дефектології, К.:Вища школа, 1994. – 118с.
 24. Слободяник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучениию – М., АЙрис-Пресс,2004.
 25. Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция. – М.: ВЛАДОС, 2005.
 26. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 352 с.
 27. Соціальна робота: В 3 ч. – Ч.3. Робота з конкретними групами клієнтів. – Київ, 2011. – 166 с.
 28. Тканенко М., Кравченко Р. Психіатричний діагноз у дитини: інформація для батьків.- К.: Артур-А, 1999.- 48 с.
 29. Фрейд Зигмунд. Толкование сновидений. ‑ Донецк: Видавнитцтво «Триада» 1998. – 496 с.
 30. Хорни Карен. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. / оформление обложки А. Лурье – СПБ.: Лань, 1997. – 240 с.
 31. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М., Изд-во Моск. ун-та. 1980, 292 с.
 32. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – К., 2005.
 33. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 464 с.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. Наказ про психологічну службу системі освіти 2009 / [електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0687-09
 3. http://www.ln.com.ua/~alex-ed/ – страничка психолога
 4. http://www.dopomoha.kiev.ua/forum326/list.php?f=15 – Медицинский портал «ШВИДКА ДОПОМОГА»
 5. http://psychology.dp.ua/ – Детский психолог
 6. http://www.pht.kiev.ua/ – Ваш персональн. гипнотерапевт, психолог, консультант
 7. http://www.voppsy.ru/all25.htm ‑ Журнал «Вопросы психологии»
 8. http://www.koob.ru/ ‑ електронне сховище психологічних книг
 9. http://pidruchniki.ws/ ‑ книги різних галузей
 10. http://darwin-library.com/library.html/ ‑ навчальна література
 11. http://psylib.ukrweb.net/books/index.htm/ ‑ психологічна електронна бібліотека
 12. http://www.naiau.kiev.ua/nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr/NP-7.Vstup.doc
 13. http://ussf.kiev.ua/
 14. http://www.ikpp.npu.edu.ua/
 15. http://edu.resobr.ru/archive/year/articles/1910/
 16. http://www.mon.gov.ua/
 17. http://www.canada-ukraine.org/
 18. http://www.defectology.ru/
 19. http://www.education-inclusive.com/uk/project_rationale.php
 20. http://www.disabilitystudies.ca/

http://ispukr.org.ua/institut_specialnoyi_pedagogiki_apn_ukrayini.html

Матеріали

pnd_orhaniz-psyh-sl-v-spetsust sem-j-plan_2016_orh-psyh-sl_u-spetsustanov_loho  

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму