Основи медіаграмотності (013 Початкова освіта, денна форма)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
528Субашкевич І. Р.ФПШ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
528ФПШ-41Столярик О. Ю.

Опис курсу

Мета дисципліни курсу «Основи медіаграмотність» полягає у створенні механізму формування громадської думки щодо конкретних категорій – сутності, явищ, дійсності, понять, ідей тощо. Адже, на жаль, непоодинокі випадки, коли в друкованих та аудіо- і відеозасобах інформації є маніпуляція свідомістю громадян та пропаганда, що є неприпустимим. Створення ефективного механізму критичного осмислення і корегування інформації, отриманої через засоби масової інформації, відпрацювання особистісної системи ціннісних орієнтацій та формування умінь інтерпретувати інформацію, розуміти її суть, адресну спрямованість, мету інформування, викриття прихованого значення мають усунути негативний вплив на свідомість громадян, особливо учнівської та студентської молоді.
Основні завдання курсу:
• формування аудіовізуальної грамотності, що надає додаткові можливості щодо самореалізації і соціалізації молоді, викоренення девіантної та делінквентної поведінки її через практично-орієнтовану творчість у сфері аудіовізуальних мистецтв.
Після закінчення курсу студент повинен знати:
• роль медіа в формуванні полікультурної картини світу;
• педагогічні аспекти медіаграмотності;
• функції і класифікацію засобів масової інформації по способу передачі інформації і по каналам сприйняття;
• негативні тенденції, що створюють засоби масової інформації (дезорієнтація особистості, крайній негативізм, надлишковий оптимізм тощо);
• методологічні аспекти медіапедагогіки і основ медіаграмотності;
• особливості використання медіаінформації студентами вищих педагогічних навчальних закладів, мультимедійність та психолого-педагогічні умови сприйняття і засвоєння навчального матеріалу;
• принципи, засоби, методи збору, систематизації, узагальнення і використання аудіовізуальної та друкованої інформації;
• позитивні та негативні наслідки застосування медіа технологій навчання;
• організаційно-методичні та психолого-педагогічні аспекти формування основ аудіовізуальної грамотності студентів вищих педагогічних навчальних закладів;
• принципи маніпулювання свідомістю споживачів аудіовізуальної інформації;
• спецмедіапроекти, елементи навіювання в засобах масової інформації, їх шкідливі наслідки та прояви в суспільстві;
• роль медіа в навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів;
• навчальні ресурси глобальної мережі Інтернет.
Після опанування курсу студент повинен вміти:
• виявляти маніпулятивний контент медіа;
• здійснювати аргументований критичний огляд аудіовізуальної та друкованої інформації, готувати рецензії;
• оцінювати зміст, форму і стиль аудіовізуальної та друкованої інформації;
• застосовувати раціональні методи пошуку, відбору, систематизації та використання аудіовізуальної та друкованої інформації;
• здійснювати перевірку та класифікацію джерел інформації;
• поєднувати традиційні методи навчання з мультимедійними засобами подачі інформації, засобами масової інформації;
• використовувати в навчально-виховному процесі приклади негативних соціальних тенденцій, що створюють засоби масової інформації;
• запроваджувати в навчально-виховному процесі інноваційні технології навчання, створювати єдиний інформаційний простір (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо);
• орієнтуватися в сучасному медіапросторі, розуміти основні принципи функціонування різних видів масової інформації;
• розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й оцінювати тексти медіаповідомлення;
• розрізняти та застосовувати методи організації професійної діяльності вчителя та викладача вищого педагогічного навчального закладу з використанням технології мультимедіа;
• збирати, обробляти, зберігати та передавати інформацію з урахуванням пріоритетів професійної діяльності вчителя та викладача вищого педагогічного навчального закладу;
• самостійно створювати медіапроекти в галузі професійної діяльності вчителя та викладача вищого навчального закладу.

Рекомендована література

Базова
1. Медіаосвіта та медіа грамотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна. – К.: Центр Вільної Преси, 2012. – 352 с.
2. Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: візуальна медіа культура / Наталія Череповська. – К.: Шк. Світ, 2010. – 128с.
3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна та В.В Літостанського. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2013. – 447 с.

Допоміжна
1. Журналістика та медіа: Довідник / Зігфрід Вайшберг, Ганс Й. Кляйнштонберг, Бернард Пьорксен / Перекл. з нім. П.Демешко та К.Макєєв; за загал. ред. В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. – 529 с.
2. Шейбе С., Рогоу Ф. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / Перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. — 319 с.
3. Subashkevych I. Formation of the axiological sphere in students under the influence of media factors [Електронний ресурс] / I. Subashkevych// Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 4 (16) – cо-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2016. – Р. 52–62. – Режим доступу до ресурсу: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=ViHq2r4AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DViHq2r4AAAAJ%26citation_for_view%3DViHq2r4AAAAJ%3Ad1gkVwhDpl0C%26tzom%3D-180

Інтернет-ресурси
1. www.medialiteracy.org.ua
2. mediaosvita.org.ua
3. osvita.mediasapiens.ua
4. www.aup.com.ua
5. www.mediakrytyka.info

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму