Основи патопсихології та психотерапії (6.010106)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
842доцент, доцент Андрейко Б. В.ФПС-41, ФПС-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840ФПС-41доцент, доцент Андрейко Б. В.
ФПС-42доцент, доцент Андрейко Б. В.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Патопсихологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 6.010106 «Соціальна педагогіка».

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни фахового спрямування.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Патопсихологія — це розділ психології, який вивчає закономірності розпаду психічної діяльності і властивостей особистості при хворобі. Її значення полягає в можливості більш глибокого пізнання закономірностей функціонування і розвитку нормальної психіки, вивчення психічного здоров’я, а також факторів, які активізують чи гальмують розвиток особистості у ході її онтогенезу і соціогенезу. Як навчальна дисципліна «Патопсихологія» покликана ознайомити студентів з основними відхиленнями у розвитку психічної діяльності людини, розвивати вміння робити психологічний аналіз складних ситуацій взаємодії з особами, які мають відхилення у психічному розвитку. Патопсихологія (грец. pathos – страждання, psyche – душа, logos – вчення) – це розділ медичної психології, який вивчає закономірності розладу психічної діяльності і властивостей особистості у випадку психічних чи соматичних захворювань.

Мета. Сприяти засвоєнню студентами знань про основи патопсихології та психотерапії, поняття симптоми та синдроми, розкрити зміст і сутність напрямків психотерапії.

Завдання курсу — надати студентам необхідні знання з особливостей виникнення, протікання відхилень у психічному розвитку людини та основних методів психологічної допомоги у випадках відхилень у психічному розвитку.

У ході вивчення курсу студенти повинні засвоїти:

 • знання:основних категорій патопсихології; історичних передумов та перспектив розвитку патопсихології; видів порушень психіки; вікових особливостей порушень психіки; основних методів психологічної допомоги за відхилень у психічному розвитку;
 • вміння:аналізувати фактори, які активізують чи гальмують розвиток особистості у ході її онтогенезу і соціогенезу; надавати фахову допомогу особам з відхиленнями у психічному розвитку.

Завдання:

 1. Надати знання студентам про сутність патопсихології та психотерапії
 2. Ознайомити студентів із принципами надання психологічної допомоги залежно від терапевтичного напрямку
 3. Сформувати уявлення про симптоми та синдроми, види психопатологій та їх особливості.
 4. Сприяти засвоєнню знань та вмінь визначити, коли клієнту потрібен психіатр, а коли психолог, ідентифікувати необхідний вид і тип психотерапії залежно від психопатологій

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття курсу;
 • методи психологічної діагностики психічної патології особистості;
 • причини та фази розвитку психопатологій;
 • симптоми та синдроми психічних патологій;
 • особливості розвитку розладів і їх функціонування;
 • основи засади здійснення психотерапії ;
 • напрямки психотерапії ;

Уміти:

 • вільно володіти навчальним матеріалом ;
 • складати плани психотерапевтичних занять;
 • володіти знаннями про екологічність професії ;
 • здійснювати диференційований та індивідуальний підхід при вивченні психологічних патологій особистості;
 • розпізнавпти коли клієнту потрібен психіатр а коли психолог;
 • проводити дослідження психічних функцій дітей з особливими потребами;
 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу.

Рекомендована література

Базова література

 1. Братусь Б.С. Аномалии личности. — М. : Мысль, 1988.— 301 с.
 2. Демьянов Ю. Г. Диагностика психических нарушений: Практикум. — СПб: ИД «МиМ», ТОО «Респекс», 1999. — 224 с.
 3. Зейгарник Б. В. Патопсихология. — М.: Академия, 2003. — С. 19-40.
 4. Зінченко С. М. Патопсихологія. Методики дослідження: метод. посібник. — К., 2004. — 101 с.
 5. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. —.
 6. Мартинюк І. А. Патопсихологія. Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 208 с.

Додаткова література

 1. Атлас для зкспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека / Под ред. И. А. Полищука и А. Е. Вид-ренко. — К. : Здоров’я, 1980. — 123 с.
 2. Блейхер В.М. Зкспериментально-психологическое исследование психически больных. — М. : Медицина, 1970. — 176 с.
 3. Зінченко С. М. Медична психологія. Розділ «Сексологія та сексопатологія»: Навч. посібник. — К., 2005. — 64 с.
 4. Колесникова Г. И. Девиантное поведение для студентов вузов / Т. И. Колесникова, А. Б. Котова, И. А. Петрулевич. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 120 с.
 5. Кузнєцов В. М., Чернявський В. М. Психіатрія. — К.: Здоров’я, 1993. — С. 3-10.
 6. Максимова Н. Ю., Милютина Е. Я. Курс лекций по детской патопсихологии. — Ростов н/Д.: Феникс, 2000. — 576 с.
 7. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Я., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології. — К.: Перун, 1996. — 463 с.
 8. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки. — К., 2001. — 320 с.
 9. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. — СПб: Речь, 2005. — 445 с.
 10. Патопсихологическая диагностика / В. М. Блейхер, И. В. Крук. — К.: Здоров’я, 1986. — 280 с.
 11. Психологический словарь / Авт.-сост. В. Н. Копорулина, М. Н. Смирнова, Н. О. Гордеева, Л. М. Балабанова. Под общ. ред. Ю. Л. Неймера. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — С. 333.
 12. Перешеина Н. В., Заостровцева М. Н. Девиантный школьник: Профилактика и коррекция отклонений. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 192 с.
 13. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и мальїх групп. — М.: Издательство Института Психотерапии, 2002. — С. 355-409 с. (Глава VII. Психодиагностика личностньїх деформаций и отклоняющегося поведения).
 14. Шнейдер Я.Б. Девиантное поведение детей и подростков. — 2-е изд. — М. : Академический Проект; Гаудеамус, 2007. — 336 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму