Основи педагогіки і психології (ф-т електроніки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Заячук Ю. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Для студентів ІІ курсу факультету електроніки, спеціальність “Мікро- та Наноелектроніка”.

Метою вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” як складової блоку гуманітарних дисциплін програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” є забезпечення психолого-педагогічної підготовки фахівця, його ознайомлення з основними положеннями психології особистості людини й міжособистісних взаємин, педагогічна підготовка до роботи у навчальних закладах, набуття навиків організації ефективного спілкування для реалізації організаторської й управлінської діяльності в умовах навчальних закладів і різноманітних установ.

Рекомендована література

Основна

 1. Варій М. Й. Основи психології і педагогіки: навч. посібник / М. Й. Варій, В. Л. Ортинський. – К., 2007. – 376 с.
 2. Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002.
 3. Галузинський В. Педагогіка : теорія та історія: навч. посібник / В. Галузинський, М. Євтух. – К. : Вища школа, 1995.
 4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997.
 5. Ковальчук О. Основи педагогіки і психології / О. Ковальчук, С. Когут. – Львів, 2009. – 624 с.
 6. Корольчук М. С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посібник / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 320 с.
 7. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 418 с.
 8. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посібник / В. С. Лозниця. – К., 2003. – 304 с.
 9. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка / Н. Є. Мойсеюк.– К., 1999. – 350 с.
 10. Макарова Л. Л. Загальна психологія: навч. посібник / Л. Л. Макарова, В. М. Синельніков. – К., 2005. – 200 с.
 11. Основи психології : підручник / за ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К., 1995. – 632 с.
 12. Подласый И. П. Педагогика: новый курс: учеб. для студ. высш. учеб. заведений : в 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : ВЛАДОС, 2003, 2004.
 13. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. – К., 1982. – 216 с.
 14. Психологія: підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К. : Либідь, 2003. – 560 с.
 15. Фіцула М. М. Педагогіка: посібник / М. М. Фіцула. – К. : Вид. центр “Академія”, 2000.
 16. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навч. посібник / Ю. Г. Шадських. – Львів, 2005. – 320 с.
 17. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 552 с.

 Додаткова

 1. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А. Ф. Бондаренко. – К., 1997. – 215 с.
 2. Вишневський О. Сучасне українське виховання / О. Вишневський. – Львів, 2001.
 3. Грабовська С. Конфлікти без насильства / С. Грабовська, Т. Равчина. – Львів, 2002.
 4. Донченко Е. А., Титаренко Г. М. Личность: конфликт, гармония / Е. А. Донченко, Г. М. Титаренко. – К., 1987. – 216 с.
 5. Заячківська Н. М. Навчально-методичні матеріали до вивчення теми “Зміст освіти в середній загальноосвітній школі” / Н. М. Заячківська. – Львів, 2001. – 32 с.
 6. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги. – К. : Наукова думка, 1990. – 224 с.
 7. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва / М. Д. Касьяненко. – К., 1993.
 8. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки : навч. посібник / Л. О. Ковальчук. – Львів, 2005.
 9. Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності: навч. посібник / Л. О. Ковальчук. – Львів, 2007.
 10. Корнєв М. Н. Соціальна психологія / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. – К., 1995. – 304 с.
 11. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К., 1989. – 608 с.
 12. Мітюров Б. Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні / Б. Н. Мітюров. – К., 1971.
 13. Морозов А. В. Психология влияния / А. В. Морозов. – Харьков, 2009. – 560 с.
 14. Освітні технології: навч.-метод. посібник / за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.
 15. Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: навч. посібник. – К., 1996.
 16. Педагогіка для громадянського суспільства / за ред. д-ра пед. наук Т. С. Кошманової. – Львів, 2005. – 382 с.
 17. Пірен М. І. Основи конфліктології: навч. посібник / М. І. Пірен. – К., 1997. – 212 с.
 18. Психология формирования и развития личности. – М., 1981. – 368 с.
 19. П’ятакова Г. П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі: навч.-метод. посібник / Г. П. П’ятакова, Н. М. Заячківська. – Львів, 2003. – 56 с.
 20. Семиченко В. А. Психология общения / В. А. Семиченко. – К., 1998. – 152 с.
 21. Словник-довідник термінів з конфліктології / за ред. Пірен М. І., Ложкіна Г. В. – Чернівці–Київ, 1995.
 22. Тихомирова Є., Постоловський С. Конфліктологія та теорія переговорів : підручник / Є. Тихомирова, С. Постоловський. – Суми, 2008.
 23. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія : курс лекцій / Т. Ф. Цигульська. – К., 2000. – 192 с.
 24. Щербань П. М. Прикладна педагогіка : навч.-метод. посібник / П. М. Щербань. – К., 2002.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму