Основи педагогіки та психології (ф-т прикл.математики та інформатики)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Караманов  О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Караманов  О. В.

Опис курсу

Курс призначений для факультету прикладної математики та інформатики ІІ курсу.

Згідно з вимогами курсу студенти повинні:

знати :

 • сутність понять “освіта”, “навчання”, “виховання”, “психіка”, “свідомість”, “несвідоме”, “особистість”;
 • методи наукового психолого-педагогічного дослідження;
 • особливості та головні чинники формування й розвитку особистості;
 • індивідуальні стани і властивості особистості;
 • особливості пізнавальних процесів людини;
 • роль емоційно-вольової сфери у життєдіяльності особистості;
 • систему освіти України, світові тенденції розвитку освіти;
 • сутність педагогічної діяльності, її особливості;
 • зміст, методи, форми й засоби навчання;
 • сутність процесу виховання учнів, шляхи формування спільноти учнів;
 • особливості педагогічного спілкування, його стилі, параметри та рівні;

вміти:

 • давати психологічну характеристику людині;
 • діагностувати власні здібності та здібності одногрупників до навчальної діяльності, розвитку психологічної допитливості;
 • визначати навчальну, виховну та розвивальну мету/очікувані результати навчального заняття , структурувати зміст навчального матеріалу;
 • застосовувати методи, прийоми і засоби організації навчання учнів;
 • аналізувати й розв’язувати конфлікти з учнями;
 • вивчати результати власної навчальної діяльності, здійснювати його корекцію;
 • аналізувати різноманітні педагогічні ситуації.

Рекомендована література

 1. Бенеш Г. Психологія: dtv-atlas: довідник. – К., 2007.
 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. – К., 2005;
 3. Волкова Н.П. Педагогіка: Підручник – К., 2003;
 4. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посіб. – К., 1995;
 5. Джуринский А.М. Развитие образования в современном мире. – М., 1999.
 6. Караманов О.В. Методика постановки цілей навчального заняття. – Львів, 2009;
 7. Карпенчук С.Г. Теорія та методика виховання: Навч. посібник. – К., 1997;
 8. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка XX ст. – Тернопіль, 1996;
 9. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994;
 10. Кузьмінський А., Омеляненко В. Педагогіка: підручник. – К., 2003;
 11. Курляк І.Є. Українська гімназійна освіта в Галичині.. – Львів, 1997;
 12. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. – К., 2001;
 13. Любар О., Стельмахович М., Федоренко Д. Історія української школи і педагогіки. – К., 2003;
 14. Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи. – К., 2015;
 15. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2002;
 16. Основи загальної психології / За ред. С. Д. Максименка. – К., 1998;
 17. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К., 2002;
 18. Педагогіка для громадянського суспільства / За заг. ред. д-ра пед. наук Т.Кошманової. – Львів, 2005;
 19. Педагогічна майстерність / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004;
 20. Психология и педагогика / Под. ред. Радуги на А.А. – М., 1996;
 21. Психологія / За ред. В. А. Крутецького. – К., 1978;
 22. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К., 2000;
 23. Сисоєва С, Соколова І. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – К., 2003;
 24. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. – К., 2003;
 25. Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини. – Івано-Франківськ, 1994;
 26. Тітов І. Г. Особистісне становлення дитини: суб’єктний вимір: монографія – К., 2015;
 27. Фізеші О. Й. Педагогіка: основи педагогіки, дидактика, теорія та методика виховання, школознавство : навч. посіб. для студ. пед. спец. – К., 2015;
 28. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. – К., 2008;
 29. Фіцула М.М. Педагогіка: посібник. – К., 2000;
 30. Яблонко В. Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості. – К., 2008.