Основи професійної компетентності майбутніх фахівців-сходознавців

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Для філологічного ф-ту, спеціальності арабська, перська, японська мова і література

Метою цього курсу є :

Метою цього курсу є ознайомити студентів-сходознавців з етапами підготовки майбутніх фахівців-сходознавців за кордоном й проаналізувати історико-методологічні аспекти формування професійної компетентності, з метою запозичення досвіду підготовки фахівців в Україні; сформувати відповідні професійні, соціокультурні знання й індивідуально-особистісні якості у студентів-сходознавців як майбутніх фахівців; забезпечити психологічну готовність і здатність до формування професійної компетентності задля підвищення рівня професійної діяльності майбутніх фахівців-сходознавців.

Завданнями дисципліни є:

 1. Формування у студентів професійної компетентності в контексті оволодіння фахом;
 2. Набуття студентами умінь аналізу, синтезу, дедукції та індукції процесі набуття знань та формуванні умінь і навичок;
 3. Розвиток у студентів внутрішньої мотивації вивчення дисципліни.

Рекомендована література

Основна

 1. Асадчих О.В. Лінгвокомунікативний метод: принципи аналізу експериментального уроку на матеріалі японської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова: Актуальні проблеми сучасного мовознавця. – К.: Знання України, 2006. – С. 84-88.
 2. Бабаханов А.А. Общественно-педагогическая и литературная деятельность Хамзы. – Ташкент:Укинувчи. – 1979. – 175 с.
 3. БалабановаГ.П. Про перспективи сходознавства в Україні // Україна – країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій: Матеріали науково-практичної конференції. – К., 2001. – С.3-6.
 4. Бастун М. В. Проблема особистісно орієнтованої підготовки майбутніх сходознавців / М. В. Бастун // Педагогіка і психологія професійної освіти. – – №6. – С. 88–94.
 5. Бастун М.В. Психологічні аспекти особистісного орієнтованого підходу в підготовці майбутніх сходознавців. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 18-19 квітня 2003 року «Україна – країни Сходу в 21 столітті: діалог мов, культур, цивілізацій». – К., 2004. – С.205, 207.
 6. Баюл О.С. Розвиток професійної компетентності // Наука і освіта. Психологія особистості: досвід минулого-погляд у майбутнє. – 2005. – №5–6.
 7. Библер В.С. Діалог культур // Селевко Г.К.Энциклопедия образовательных технологий. – М.,2006.
 8. Бибрих Р.Р. Мотивационные аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе // Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе. – Кишинев, 1990.
 9. Бондаренко І. М. Стан і перспективи розвитку сходознавства на Україні / І. М. Бондаренко // Український історичний журнал. – – №6. – С.146−148.
 10. Вербицький А.О. Гуманизация и компетентность: контексты интеграции. – М., 2006.
 11. Востоковедение. Вопросыфилологии и методики преподаваниявосточныхязыков .- 1976. – № 507. с.37.
 12. Гайнуліна О.В. Аналіз мотивації навчальної діяльності студентів 1 і 3 курсів відділення японської мови // Матеріали науково-практичної конференції «Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в Інституті східних мов» / За ред.. проф. Спіцина Є.С. – К., 2008. – С.26-29.
 13. Гудошников Я. І. Основныетребования к специалисту-филологу / Я. І. Гудошников // Актуальныепроблемыулучшенияподготовкиспециалистов в университете: сб.ст. / [отв.ред. Н.А.Плаксенко (и др.)]. – Воронеж: Изд-воВоронежскогоуниверситета, 1975. – С.150–
 14. Довбня К. В. Структурування змісту навчально-методичного-комплексу для майбутніх фахівців–сходознавців / К. В. Довбня // Матеріали конференції Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2006. – С.46–49.
 15. Дьяченко М. И. Психология высшей школы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск: Изд-во БГУ им. И.В.Ленина, 1978. − 320 с.
 16. Єрмакова С. С. Кризи професійного становлення / С. С. Єрмакова // Наука і освіта. – 2005. – № 5– – С. 58–61.
 17. Изисториипедагогическоймысли таджикского народа. – Душанбе: Ирфон, 1965. – Ч.2. – 190 с.
 18. Кочетков В. В. Психологиямежкультурныхразличий / В. В. Кочетков. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 217 с.
 19. Краса М. Культура Востока / М. Краса // Современный Восток. – – № 1. – С. 36–38.
 20. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М.: Междунар.гуманит.фонд “Знание”, 1996. – 308 с.
 21. Массанов А. В. Психологическаяподготовкастудентов к профессиональнойдеятельности / А. В. Массанов // Наука і освіта. − −  №3. – С.122–124.
 22. Михайличенко О.В. Освіта і виховання в Японії та Китаї: історико-теоретичний аспект. – Суми: Наука, 1997. – 122 с.
 23. Мухамеджанова В. А. Текст и его роль в процессе обучения языку урду на младших курсах восточного факультета / В. А. Мухамеджанова // Востоковедение. Вопросы филологии и методики преподавания восточных языков. – Ташкент, 1976. – № 507. − С. 63–66.
 24. Озерська О.Ю. Вербальний і невербальний аспект японського мовного етикету (методичний посібник) .- Харків, Харківський національний педагогічний у-тет ім. Г.С.Сковороди, 2008. – 60 с.
 25. Тллашев Х.Х. Общепедагогические и дидактические идеи ученых-энциклопедистов Ближнего и Среднего Востока эпохи Средневековыя . – Ташкент, 1989.
 26. Фролова О.П. Японский речевой этикет. – М., 1997.
 27. Щуровська О.А. Методи визначення психологічних та лінгвістичних здібностей студентів Інституту східних мов до вивчення іноземних мов // Матеріали науково-практичної конференції «Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в Інституті східних мов» / За ред.. проф. Спіцина Є.С. – К., 2008. – С.9-16.

 Додаткова

 1. Черкасов М. Д. До питання побудови моделі фахівця / М. Д. Черкасов, В. А. Шичко, О. А. Ємченко // Проблеми трудової і професійної підготовки: наук. метод. зб. –  Слов’янськ, Вип. 3. – 1999. – С. 21–23.
 2. Хазратова Н. Психологічна адаптація першокурсників: типові проблеми та шляхи їх вирішення / Н. Хазратова // Психологічна адаптація студентів першого курсу до умов навчання у вищому закладі освіти: зб.наук.ст. / Волинськ. держ.ун-т. ім. Л.Українки. − Луцьк: Вежа, 1999. − С. 5−15.
 3. Формирование основ профессиональногомастерства в высшейшколе / под. ред. Н. В Кузьминой. – Ленинград: Изд-воЛенинградскогоуниверситета, 1973. – 105 с.
 4. Полотнюк Я. Сходознавство у Львівському університеті / Я. Полотнюк // Східний світ. – – №2. – С. 124−132.
 5. Шумагер Е. И. Фоновая лексика, ее своеобразие и связь с культурой / Е. И. Шумагер // Лексика и культура: нем.яз.: сб.науч.тр. / [редкол. Е.В.Розен и др.].– Тверь: Твер.гос.ун-т. – – С. 124–129.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму