Основи природознавства та суспільствознавства з методикою навчання (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
448доцент Крива М. В.ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ФПШ-21доцент Крива М. В.
ФПШ-22доцент Крива М. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності студентів щодо організації і проведення навчальної, позаурочної та позакласної роботи з природничої та громадянської і історичної освітніх галузей.

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами основами знань фундаментальних природничих наук та суспільствознавства, адаптованих до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку; розумінні об’єктивно існуючих зв’язків у системі «нежива природа – жива природа», «природа – людина», оволодіння уміннями планувати та організовувати урочну та позаурочну роботу з природознавства та суспільствознавства.

Рекомендована література

Основна

1.               Байбара Т. М. Методика навчання природознавства. К: Веселка, 1998. 334с.

2.                Гільберг Т.Г. Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у 1-2 класах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник. Київ: Генеза, 2020.  256 с.

3.               Гільберг Т.Г. Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у 3-4 класах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник. Київ: Генеза, 2020. 240 с.

4.               Країна знань: Довідник молодшого школяра (за новою програмою) / Авт. упоряд.: Т. М. Огієнко, Н. А. Філіпова, Л. Ф. Богданова, Н. М. Кириченко. Чернігів: Країна мрій, 2013. 256 с.

5.                Основи природознавства : підручн. / [Н. Д. Карапузова, І. В. Карапузова, В. М. Помогайбо, Є.А. Починок].К. : ВЦ “Академія”, 2014.-368 с.

6.               Українські традиції та звичаї / худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. Харків: Фоліо, 2015. 31 с.

7.               Юрченко О.М. Інтегровані уроки тематичних тижнів. Лайфхаки для вчителя НУШ. Я досліджую світ. 1 клас. Х.: Вид. група «Основа», 2019. 141 с.

Допоміжна:

1.                     Біологія. Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров’я. [Текст] : навч. посіб. / За ред. Мотузного В. О. К. : Вища шк., 2005. 622 с.

2.                     Біологія: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6-й кл. / Л.І. Остапченко. К.: Генеза, 2014. 224 с.

3.                      Бойко В. М. Географія : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. Харків : СИЦИЯ, 2014. 256 с.

4.       Волощенко O.В. Я досліджую світ: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко. Київ : Світич, 2018.

5.       Волощенко O.В. Я досліджую світ:підруч.інтегр.курсу для 1кл. закл.загал.серед.освіти (у2-хчаст.).Ч.2 / О.В.Волощенко, О.П. Козак, Г.С. Остапенко. К.:Світич,2018. 128с.

6.       Волощенко О.В. «Я досліджую світ»: підруч. для 2 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х  част.). Ч.1 / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко. К. : Світич, 2019. 128 с.

7.           Громадянська освіта (інтегрований курс, рiвень стандар Г49 ту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / П. В. Вербицька, О. В. Волошенюк, Г. О. Горленко та ін. Київ : Літера ЛТД, 2018. 224 с.

8.    Заставний Ф. Д. Географія України: посібн. для вищих навч. закладів / Ф. Д. Заставний. Львів: Світ, 1994. 336 с.

9.      Михайличенко О.В. Історія науки і техніки: навчальний посібник / Михайличенко О.В. Суми: СумДПУ, 2013. 346 с.

10.         Хомченко. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів К,”Арій”, 2014. Яришева, Н.Ф. Основи природознавства. Природа України. – К.: Вища школа, 1995. 335с.

 

Інтернет-ресурси:

11.    https://svitdovkola.org

 

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус