Основи природознавства з методикою навчання (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Крива М. В.ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФПШ-21Крива М. В.
ФПШ-22Крива М. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності студентів щодо організації і проведення навчальної та позанавчальної роботи з навчального предмету “Природознавство”, забезпечення розуміння сучасної природничо-наукової картини світу, формування уявлення про цілісність природи шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань; ознайомлення із основними методами вивчення Всесвіту та навколишнього середовища.

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами основами знань фундаментальних природничих наук, адаптованих до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку; розумінні об’єктивно існуючих зв’язків у системі «нежива природа – жива природа», «природа – людина», оволодіння уміннями планувати та організовувати урочну та позаурочну роботу з природознавства.

Рекомендована література

Базова

1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства. –К: Веселка, 1998. 334с.
2. Волощенко O.В. Я досліджую світ: підручник інтегрованого курсу для 1 класу
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Київ : Світич, 2018.
3. Волощенко O.В. Я досліджую світ: підруч. інтегр.курсу для 1 кл.закл.загал.серед.освіти (у 2-
х част.). Ч.1/ О.В. Волощенко, О.П. Козак, Г.С. Остапенко. К.: Світич, 2018. 128 с.
4. ВолощенкоO.В.Ядосліджуюсвіт:підруч.інтегр.курсудля1кл.закл.загал.серед.освіти (у 2-
х част.). Ч.2 / О.В. Волощенко, О.П. Козак, Г.С. Остапенко. К.: Світич, 2018. 128 с.
5. Волощенко О.В. Я досліджую світ: підруч. для 2 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-
х част.). Ч.1 / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко— К. : Світич, 2019. 128 с.
6. Волощенко О.В. Я досліджую світ: підруч. для 2 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-
х част.). Ч.2 / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко— К. : Світич, 2019. 128 с.
7. Гільберг Т. Г., Сак Т. В. Зошит з природознавства : навч. посіб. для загальноосвіт. навч.
закл.: 1-й кл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – К.: Генеза, 2012. 48 с.
8. Гільберг Т.Г., Сак Т.В. Зошит з природознавства : навч. посіб. для загальноосвіт. навч.
закл.: 2-й кл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – К.: Генеза, 2013. 64 с.
9. Гільберг Т.Г., Сак Т.В. Зошит з природознавства : навч. посіб. для загальноосвіт. навч.
закл.: 3-й кл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – К.: Генеза, 2014. 64 с.
10. Гільберг Т. Г., Сак Т. В. Природознавство : підручник для 3 класу. К.: Генеза, 2014.
с. 176.
11. Гільберг Т. Г., Сак Т. В. Природознавство : підручник для 4 класу. К.: Генеза, 2015.
с. 181.
12. Грущинська І. В. Природознавство: підручн. для 2 класу. К. Видавничий дім
Освіта, 2012. 160 с.
13. Ільченко В., Рибалко Л., Півень Т. Біологія: підруч для 7 кл. Полтава, 2007.
240 с.
14. Костенко Л. В.Географія України. 8—9 класи: Наочний довідник. К.;
Харків: Веста, 2007. 135 с.
15. Іщенко О.Л. Я досліджую світ: підруч. для 1 кл.. закл. загал. серед. освітим (у 2-х частинах):
Ч.1 / О.Л. Іщенко, О.М. Ващенко, Л.В. Романенко, К.А. Романенко, О.М. Кліщ. – Київ : Літера ЛТД, 2018. 112 с.
16. Основи природознавства : підручн. / [Н. Д. Карапузова, І. В. Карапузова, В. М.
Помогайбо, Є.А. Починок]. К. : ВЦ Академія, 2014.368 с.
17. Цуканова Є.О. Природознавство. 5-6 класи: Наочний довідник. К.: Х.: Веста, 2006.  110 с.
18. Юрченко О.М. Інтегровані уроки тематичних тижнів. Лайфхаки для вчителя НУШ. Я досліджую світ. 1 клас. Х.: Вид. група «Основа», 2019. 141 с.
19. Яришева, Н.Ф. Основи природознавства [Текст] Природа України. – К.: Вища школа, 1995. 335с.
20. Ярошенко О.Г. Природознавство: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.Г. Ярошенко,
В.М. Бойко. К. : Видавництво "Світоч", 2013. 240 с.

Допоміжна

1. Біологія. Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров'я. [Текст] : навч. посіб. / За ред. Мотузного В. О. К. : Вища шк., 2005. 622 с.
2. Біологія: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6-й [кл. ] / Л.І. Остапченко. – К.: Генеза, 2014.  224 с.
3. Бойко В. М. Географія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. — Харків : СИЦИЯ, 2015. 304 с.
4. Заставний Ф. Д. Географія України: посібн. для вищих навч. закладів / Ф. Д. Заставний. – Львів: Світ, 1994. 336 с.
5. Мечник, Л.А., Волошин, О.М. Природа України [Текст]: Посібник для вчителів початкових класів.: Тернопіль: Підручники. Посібники, 1997. 40с.
6. Михайличенко О.В. Історія науки і техніки: навчальний посібник / Михайличенко О.В. [Текст з іл.] – Суми: СумДПУ, 201 3. 346 с.
7. Пришляк М. П. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.:рівень
стандарту, академічний рівень. X. : Вид-во «Ранок», 2011. 160 с.
8. Хімія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів:
навчально-методичний посібник. К.: Літера ЛТД, 2009.  464 с.
9. Хомченко. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів К, Арій, 2014.
10. Я і Україна : Підручник для 4 кл./ Т.М. Байбара, Н.М.Бібік. К.: Форум, 2004. 176с.

Інформаційні ресурси

1. http://lib.pedpresa.ua
2. https://svitdovkola.org
3. https://osvitoria.media/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-v-pochatkovij-shkoli-u-
2019-2020-navchalnomu-rotsi/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму