Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ, напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта» (логопедія, бакалавр)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит
63Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-41, ФПЛ-42
68доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-31, ФПЛ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714ФПЛ-41
ФПЛ-42
68ФПЛ-31
ФПЛ-32

Опис курсу

Мета. Розкрити особливості психокорекції та психологічного консультування, як напрямків прикладної психологічної діяльності та особливості їх застосувіання для осіб з ТПМ Сформувати у студентів уявлення про основні теоретичні засади консультування. Розвинути навики застосування базових технік консультування та психокорекції.

 

Завдання:

1) сформувати в студентів уявлення про сутність та основну проблематику психологічного консультування і психологічної корекції як окремих магістральних видів психологічної практики, а також про їх місце і роль в сучасній психологічній практиці;

2) навчити студентів базовим технікам та стратегіям роботи з особами з ТПМ;

3) ознайомити студентів зі специфікою організації та проведення індивідуального і групового психологічного консультування та психологічної корекції осіб з ТПМ;

сформувати у студентів розуміння критеріїв ефективності психокорекційної роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • функції, види, мету і завдання психологічної корекції осіб з ТПМ;
 • процедури психокорекції;
 • критерії оцінки психологічної корекці осіб з ТПМ;
 • основні закономірності організації та проведення психологічного консультування осіб з ТПМ;
 • основні підходи до психологічного консультування;
 • роль консультанта у перебігу психологічного консультування та психокорекції.

Уміти:

 • проводити психологічне консультування осіб з ТПМ та їх родичів;
 • відслідковувати особливості роботи з певними типами проблем осіб з ТПМ;
 • рекомендувати проведення психологічної корекції осіб з ТПМ у разі її необхідності;
 • розробляти програми психологічної корекції і проводити корекцію вад мовлення в осіб з ТПМ;
 • враховувати особистісні особливості осіб з ТПМ при здійсненні психологічного консультування;
 • зважати на особливості формування пізнавальної та емоційно-вольової сфери особистості осіб з ТПМ при застосуванні до них психокорекції та психологічного консультування;
 • застосовувати отримані знання з навчальної дисципліни у професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків. ‑ 1996.
 2. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. Навчальний посібник. ‑ Київ. ‑ Четверта хвиля, 2004. ‑ 256 с. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5260593/page:2/
 3. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 364 с.
 4. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. – 5-е изд. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 464с. – (Серия «Gaudeamus»).
 5. Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. ‑ 2-ге видання, доповнене і перероблене. ‑ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. ‑ 324 с.
 6. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. — Навч. посібн. Модульно- рейтинговийкурс. випр. і доп. – К., 2007. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/523-psihologchne-konsultuvannya-ta-korektsya-tsimbalyuk-m.html

 

Допоміжна

 1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: Учеб пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. ‑ М .: “Академия ”, 2000.
 2. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М.; 1999. – 487 с.
 3. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. М., 1999.
 4. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта: Навч. посіб./ Пер. з англ. О.Абесонової. – К.: Сфера, 1998.
 5. Айламазян А.М. Метод беседы в психологии. М., 1999.
 6. Болотова А.К. Прикладная психология: Учеб. для вузов / А.К.Болотова, И.В. Макарова. – М.: Аспект Пресс, 2001.
 7. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М., 2000.
 8. Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей / Методичні рекомендації. // За ред. А.Й. Капської. ‑ К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. ‑ 412 с.
 9. Беседин А.Н. Липатов И. И., ТимченкоА.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога: Часть І. ‑ X. РИП «Оригинал», фирма «Фортуна пресе», ‑ 1996. – 424 с.
 10. Васьківська С.В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: Технологія ведення Консультативного діалогу. – К.: В. Главник, 2006.
 11. Васьковская С.В.Психологическое консультирование: Ситуационные задачи / С.В. Васьковская, П.П. Горностай. – К.: Вища шк., 1996.
 12. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: Практическое уководство. Часть 1. – М.: Генезис, 2001.
 13. Глэддинг С. Психологическое консультирование. 4-е изд. – СПб., 2002
 14. ГулинаМ. Основыиндивидуальногопсихологическогоконсультирования. СПб., 2000.
 15. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 168 с.
 16. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. СПб., 2001.
 17. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: Академический проект, 1999.
 18. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия. ‑ М.: Академический Проект; ОППЛ, 2002.
 19. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. Т.К. Кругловой. – М.: Класс, 1994.
 20. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. – М.: Смысл ‑ 2000.
 21. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. ‑ СПб., 2002.
 22. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. ‑ М., 1999.
 23. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учеб. пособ. ‑ М., 2001.
 24. Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов. ‑ М.: ТЦ “Сфера”, 2001 ‑ 512 с
 25. Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва. – 2-е вид., стер. – К.: Либідь, 2001.
 26. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 302 с.
 27. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. М.К. Тутушкиной. – 3-е изд.– СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2001.
 28. Психологическая помощь и консультирование. Под ред. М.К. Тутушкиной. СПб., 1998.
 29. Психологическое консультирование и психотерапия: Хрестоматия:Учеб. пособие для спец. “Психологическое консультирование” и “Клиническая психология” / Психологический ин-т им. Л.Г.Щукиной; Московский городской психолого-педагогический ин-т. Факультет психологического консультирования и психотерапии / А.Б. Фенько (ред.). — М., 2001.
 30. Психологическое консультирование: теория и практика: Учеб. пособие / Самарский областной ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образования / Н.В. Бодягина (сост.). ‑ Самара, 2001.
 31. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 1024 с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»)
 32. Психологический практикум по консультированию: учеб. пособие / Г.И. Колесникова, Е.С. Берковченко, А.В. Волочай. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 318с. – (Высшее образование).
 33. Рабочая книга практического психолога: Пособ. для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М.: Ин-т психотерапии, 2001.
 34. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособ.: В 2 кн. – М.: Владос- Пресс, 2001, 2002.
 35. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001.
 36. Рудестам К. Групповая психотерапия ‑ СПб.: Питер Ком, 1998 ‑ 384 с. ‑ (Мастера психологии).
 37. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1997. – С.246, с. 246
 38. Соломин И.Л. Психологическое консультирование и тестирование // Журнал практического психолога. 1999. №7-8. С. 125-34.
 39. Український педагогічний словник / Укладач С. Гончаренко. – Київ, “Либідь”, 1997. – С.149, с. 149
 40. Уоллес В. Психологическая консультация / В. Уоллес, Д.Холл. – СПб.: Питер, 2003.
 41. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие: Пер. с нем. – 6-е изд. – М.: Генезис, 2008. – 256 с.: ил.
 42. Шапарь В.Б. Рабочий словарь психолога-консультанта / В.Б. Шапарь, О.В. Шапарь, В.Е. Россоха; под общ. ред. В.Б. Шапаря. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005
 43. Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологическое консультирование. Учебное пособие для студентов высших учебних заведений. Серия «Серебряная сова». – М.: Ижица, 2002. – 244с.Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию: Учеб. пособ. – М.: Ось ‑ 89, 2003.
 44. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч.посіб. ‑ К.: Вища школа, 2004.

Матеріали

pnd_pk_ta_psyhkonsultuv sem-j-plan_2016_pk_ta_psykokonsklt  

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму