Основи психологічного консультування

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Диференційований залік
1Немає

Опис курсу

Робоча навчальна програма

 

Рекомендована література

Література

Матеріали

СЕМ-Й ПЛАН_2017_Консульт_ДО_маг.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра 012 ‑ «Дошкільна освіта»

Предметом вивчення науково-практичні основи психологічного консультування та особливості їх застосування в дошкільному закладі.

Міждисциплінарні звʼязки: практична психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, психокорекція, психологічне консультування, психодіагностика, корекційна педагогіка, логопсихологія, логопедія,  дисципліни фахового спрямування.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Вступ до основ психологічного консультування

Змістовий модуль 2. Напрямки психологічного консультування

Мета та завдання навчальної дисципліни

 • Метою викладання навчальної дисципліни є: Розкрити особливості психологічного консультування, як напрямку прикладної психологічної діяльності та особливостей її застосування в дошкільній установі. Сформувати у студентів уявлення про основні теоретичні засади консультування. Розвинути навики застосування базових технік консультування.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1) сформувати в студентів уявлення про сутність та основну проблематику психологічного консультування як окремого магістрального виду психологічної практики, а також про його місце і роль в сучасній психологічній практиці;

2) навчити студентів базовим технікам та стратегіям роботи в дошкільних закладах;

3) ознайомити студентів зі специфікою організації та проведення індивідуального і групового психологічного консультування;

4) сформувати у студентів розуміння критеріїв ефективності проведення психологічного консультування.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • функції, види, мету і завдання психологічнго консультування;
 • критерії оцінки психологічного консультування;
 • основні закономірності організації та проведення психологічного консультування;
 • основні підходи до психологічного консультування;
 • роль консультанта у перебігу психологічного консультування.

вміти:

 • проводити психологічне консультування дошкільників та їх родичів;
 • відслідковувати особливості роботи з певними типами проблем;
 • рекомендувати проведення психологічного консультування у разі необхідності;
 • враховувати особистісні особливості осіб при здійсненні психологічного консультування;
 • зважати на особливості формування пізнавальної та емоційно-вольової сфери особистості дошкільника при застосуванні психологічного консультування;
 • застосовувати отримані знання з навчальної дисципліни у професійній діяльності.

На вивчення дисципліни відводиться 120 годин, 2 кредити ECTS.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму