Основи психопатології та психотерапії, напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта» (логопедія; бакалавр)

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71.5Залік
62.5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-41, ФПЛ-42
68доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-31, ФПЛ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714ФПЛ-41Саламон О. Л.
Саламон О. Л.

Опис курсу

Мета. Сприяти засвоєнню студентами знань про основи психотерапії та різновиди психопатологій, їх симптоми та синдроми, розкрити зміст і сутність напрямків психотерапії та її застосування при психопатологіях.

Завдання:

 1. Надати знання студентам про сутність психотерапії
 2. Ознайомити студентів із принципами надання психологічної допомоги залежно від терапевтичного напрямку
 3. Сформувати уявлення про симптоми та синдроми, види психопатологій та їх особливості.
 4. Сприяти засвоєнню знань та вмінь визначити, коли клієнту потрібен психіатр, а коли психолог, ідентифікувати необхідний вид і тип психотерапії залежно від психопатологій

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття курсу
 • методи психологічної діагностики психічної патології особистості
 • причини та фази розвитку психопатологій
 • симптоми та синдроми психічних патологій
 • особливості розвитку розладів і їх функціонування
 • основи засади здійснення психотерапії
 • напрямки психотерапії

Уміти:

 • вільно володіти навчальним матеріалом
 • складати плани психотерапевтичних занять
 • володіти знаннями про екологічність професії
 • здійснювати диференційований та індивідуальний підхід при вивченні психологічних патологій особистості
 • розпізнавпти коли клієнту потрібен психіатр а коли психолог
 • проводити дослідження психічних функцій дітей з особливими потребами;
 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу

rnp_osnovy_ps-patol_ps-terap

Рекомендована література

Базова

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. ‑ Харків, 1996.

2. Загальна психопатологія, Бухановський АТ, Кутявина ЮА, Литвак МО, 2003 рік – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://emed.org.ua/knigi/106-psihologija-psihiatrija/2018-zagalna-psihopatologija-buhanovskij-at-kutjavina

 1. Мартинюк І.А. Патопсихологія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 208 с.
 2. Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. ‑ 2-ге видання, доповнене і перероблене. ‑ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. ‑ 324 с.
 3. Синьов В.М. Розумова відсталість як педагогічна проблема. Навчальний посібник. – К.:2007.

 

Допоміжна

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. ‑ М., 1997.
 2. АйхорниА. Трудный подросток. – М., 2001. – 304 с.
 3. Акимова М.К. Диагностика умственного развития детей / М.К. Акимова. – СПб.: Питер, 2006. – С.10 ‑ 21.
 4. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М.; 1999. – 487 с.
 5. Александров Я.А. Неврозы детей младшего школьного возраста / Я.А. Александров. ‑ СПб.: Диля, 2001. – 96с.
 6. Амосов Н.М., Никитина Л.А., Воронцов Д.Д. Страна детства. Сборник. – М.: Знание, 1991. – 288 с.
 7. Архангельский А.Е. Общая психопатология.Учебное пособие. – СПб.: Образование, 1994. – 154с.
 8. Асанова Н.К. Жестокое обращение с детьми: основные методологические вопросы, практические и правовые аспекты // Руководство по предупреждению насилия над детьми / Под ред. Н. К. Асановой. ‑ М.: ВЛАДОС, ‑ 2011. ‑ 342 с.
 9. Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей / Методичні рекомендації. // За ред. А.Й. Капської. ‑ К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. ‑ 412 с.
 10. Битенский В. С, Херсонский Б. Г. Мотивировка, условия, способствующие злоупотреблению наркотиками / Психологические исследования и психотерапия в наркомании. ‑ Л., 1989. ‑ С. 83 – 88.
 11. Бокий И. В., Рыбакова Т. Г. Семейная психотерапия в профилактике рецидивов алкоголизма / Психогигиена и психопрофилактика. ‑ Л., 1983. ‑ С. 32 ‑ 37.
 12. Болдырев А.И. Эпилептические синдромы. – М.: Медицина, 1976. – 264 с.
 13. Болдырев А.И. Психические особенности больных эпилепсией. – М.: Медицина, 2000. – 384с.
 14. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. ‑ К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 302 с.
 15. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. ‑ К.: МАУП, 2001. ‑ 96с.
 16. Булахова Л.А., Зинченко С.Н., Кузнецов В.Н. Уход за больными в детском психиатрическом стационаре. – К.: Здоровье, 1989. – 111с.
 17. Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.
 18. Вроно М. Ш. Шизофрения у детей и подростков. ‑ М., ‑ 1971.
 19. Василюк Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. – М.: МГУ, 1988. ‑ 216 с.
 20. Гилберт К., Питере Т. Аутизм: медицинские и педагогические аспекты. – СПб, 1998.
 21. Гокуп І. Нові підходи у наданні допомоги людям із психічними захворюваннями // Соціальна політика і соціальна робота. ‑ 2004. ‑ № 2 ‑ 233 с.
 22. Голдберг Д., Бенджемин С, Крид Ф. Психиатрия в медицинской практике.- К.: Сфера, 1999. ‑ 510 с.
 23. Головин С.Ю. Словарь психолога-практика, ‑ М.; 2002.
 24. Григорович Л.А. Введение в профессию “Психолог”. ‑ М.; Тардарики, 2004.
 25. Гримак Л.П. Общение с собой: Начала психологии активности. ‑ М.: Политиздат, 1991. ‑ 320 с.
 26. Гурьева В.А. Психогенные расстройства у детей и подростков / В.А. Гурьева. – М.: Крон-Пресс, 1996. – 208с.
 27. Дети с временными задержками развития / Под ред. Т.А. Власовой, М.С. Певзнер. – М.: Педагогика, 1971. – 208с.
 28. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи в спеціальній школі. Науково-методичний збірник. – К.: Вид-во А&Р, 2002. – 150 с.
 29. Долгушин А. К. Введение в социальную реабилитологию. – М., 2000. – 58 с.
 30. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Семейная психотерапия. – Л.: Медицина, 1990. – 132 с.
 31. Елизаров А.Н. Особенности психологического консультирования как самостоятельного метода оказания психологической помощи. // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2000. – №3.
 32. Інтерактивні методи корекційного впливу на поведінку дитини. Мет. мат. за ред. У.О. Корнієнка. Л.– 1999.
 33. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей / Д.Н. Исаев. – СПб.: Питер, 2000.- 512с.
 34. Захаров А. И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. – СПб: Гиппократ, 1995. – 128 с.
 35. Захаров А.И. К изучению семейных отношений при неврозах детского возраста // Неврозы у детей и психотерапия. ‑ СПб., 1998. ‑ 231 с.
 36. Захаров А. И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. – СПб, 1997.
 37. Захаров А. И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. – Л.: Медицина, 1982. – 216 с.
 38. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 238с.
 39. Капська А.Й.Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. ‑ К.:УДЦССМ, 2001 ‑ 372с.
 40. Кравченко P. I. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навч. посібник.- К.: Віпол, 2001. – 343с.
 41. Критерії діагностики та принципи лікування психічних розладів та розладів поведінки у дітей та підлітків / За ред. П.В. Волошина. – Харків: Торсинг, 2001. – 258 с.
 42. Копыт Н. Я., Скворцова Е. С. Алкоголь и подростки. – М., 1984. – 261 с.
 43. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. Посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 384 с.
 44. Лапшин В. А. Основы дефектологии: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. ‑ M. : Просвещение, 1991. ‑ 143c.
 45. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей: Учебн. пособие / В.В. Лебединский. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – С.109 – 140.
 46. ЛевіВ. Нестандартна дитина. – К., 1992. – 256 с.
 47. Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений. – М.: Междунар. педаг. академия, 1994.
 48. Леонгард К. Акцентуированные личности: Пер. с нем. – К.: Вища шк., 1981. – 392 с.
 49. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Медицина, 1983. – 255с.
 50. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 374 с.
 51. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. ‑ К.; 1990.
 52. Максимова Н.Ю. Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное пособие / Н.Ю. Максимова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – С.161 – 174.
 53. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: навч. Посібник. – К.: Перун, 1996. – 464 с.
 54. Максимова Н. Ю. Психологічна профілактика вживання підлітками алкоголю та наркотиків. – К.: ВШОЛ, 1997. – 208 с.
 55. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика / Е.М. Мастюкова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С.31-35, 86-108.
 56. Международная классификация болезней. Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике / Под ред. Ю.Л. Нуллера, С.Ю. Циркина. ВОЗ. – К.: Факт, 1999. – 279с.
 57. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень (в першоджерелах, лекціях і практичних заняттях): Навч. посібник. ‑ Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. ‑ 321 с.
 58. Моргун В.Ф. Україна і Майдан. Вірші скорботи та надії. – 3-е вид., доп.; епіграф Л.В. Костенко, післямова В.В. Рибалка. – Полтава, 2015. – 30 с.
 59. Мостіпан О. Державна політика щодо інвалідів і перспектива та пріоритети // Соціальлний захист. ‑ 2002. ‑ №11. ‑ 115 с.
 60. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: Курс лекцій. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 130 с.
 61. Панок В.Г., Титаренко Т., Чепелєва Н.В. та ін. Основи практичної психології: Підручник. ‑ К.; Либідь, 2001.
 62. Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю/ за ред. Шевцова А.Г., ‑ Львів, 2009. ‑ 140.с.
 63. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития. / Сост. В.М. Астапов, Ю.В. Микадзе. Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2001. – 256с.
 64. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. Учеб. пособие. / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Академия, 1998. – С.34-47
 65. Психопатология детского возраста. Хрестоматия / Под ред.. А.Ю. Егорова. – СПб.: Дидактика плюс, 2002. – С.5 – 9.
 66. Психологічне здоров’я дошкільників / Уклад. Т.І. Прищепа. – Х.: Основа, 2010. – 239с.
 67. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1995.
 68. Рудестам К. Групповая психотерапия ‑ СПб.: Питер Ком, 1998 ‑ 384 с. ‑ (Мастера психологии).
 69. Руководство практического психолога: психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под ред.И.В. Дубровиной. – М.: Академия, 1997. – 176с.
 70. Руководство по клинической детской и подростковой психиатрии: Пер. с англ. / Под ред. К.С. Робсона. – М.: Медицина, 1999. – 488с.
 71. Селецкий А.И. Психопатология детского возраста / А.И. Селецкий. – К.: Вища школа, 1987. – С. 23 – 39; С. 84 – 104.
 72. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога. ‑ М.: АРКТИ, 2000.
 73. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Организация и содержание деятельности психолога в специальном образовании. ‑ М.: АРКТИ, 2005.
 74. Синьов В.М, Кобернік Г.М. Основи дефектології, К.:Вища школа, 1994. ‑ 118с.
 75. Слободяник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении – М., Айрис-Пресс,2004.
 76. Смит Энн У. Внуки алкоголиков: проблемы взаимозависимости в семье: Кн. для учителя: Пер. с англ. Ю. И. Киреева. – М: Просвещение, 1991. – 128 с.
 77. Соколова Е. Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. – М., 1989.
 78. Спиваковская А. С. Профилактика детских неврозов. – М.: Изд-во МГУ, 1988.
 79. Сучасні аспекти загальної психопатології. Навч. посібник / За ред.. Л.М. Юр’євої. – Дніпропетровськ: «Солвей», 2008. – 162с.
 80. Тингей-Михаэлис К. Дети с недостатками развития: Книга в помощь родителям: Пер. с англ. / Под ред. Д.В. Колесова. – М.: Педагогика, 1988. – 240с.
 81. Тканенко М., Кравченко Р. Психіатричний діагноз у дитини: інформація для батьків.- К.: Артур-А, 1999.- 48 с.
 82. Фишман М.Н. Интегративная деятельность мозга детей в норме и патологии. – М.: Педагогика, 1989. – 144 с.
 83. Фрейд Зигмунд. Толкование сновидений. ‑ Донецк: Видавнитцтво «Триада» 1998. – 496 с.
 84. Фромм Э. Психология человеческой деструктивности. – М., 1994.
 85. . Фурманов И. А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. – Минск, 1997.
 86. Хорни Карен. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. / оформление обложки А. Лурье – СПБ.: Лань, 1997. – 240 с.
 87. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М., Изд-во Моск. ун-та. 1980, 292 с.
 88. Худик В.А. Онтогенетический аспект психологической диагностики и коррекции аномального развития личности. – СПб.: Образование, 2000. – 300с.
 89. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – К., 2005.
 90. Шевченко Ю. С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и психопатоподобным синдромом. – М., 1997.
 91. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков. – 2-е изд. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – 336 с.
 92. Яковлев Г. М., Новиков В. С., Хавинсон В. Х. Резистентность, стресс, регуляция. – Л.: Наука, 1990.
 93. Ясперс К. Общая психопатология.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. http://westudents.com.ua/predmet/25-psiholog%D1%96ya.html
 3. http://medbib.in.ua/psihodinamicheskaya-psihoterapiya.html
 4. http://gestaltclub.com/articles/stati/obshchaya-psikhologiya/7774-kak-prinyat-vzroslenie-syna-7-obyazatelnykh-dejstvij-mamy http://p-for.com/book_270_glava_21_Tema_13._KHARAKTERISTIKA_OSNOV.html
 5. http://studentam.net.ua/content/view/3208/86/
 6. psyhelp.biz
 7. http://westudents.com.ua/glavy/80982-sutnst-obkt-predmet-psihoterap.html
 8. http://www.eurolab.ua/encyclopediaua/mental-diseases-ua/42244/
 9. http://emed.org.ua/knigi/106-psihologija-psihiatrija/2018-zagalna-psihopatologija-buhanovskij-at-kutjavina
 10. http://ussf.kiev.ua/
 11. http://www.ikpp.npu.edu.ua/
 12. http://edu.resobr.ru/archive/year/articles/1910/
 13. http://www.mon.gov.ua/
 14. http://www.canada-ukraine.org/
 15. http://www.defectology.ru/
 16. http://www.education-inclusive.com/uk/project_rationale.php
 17. http://www.disabilitystudies.ca/
 18. http://ispukr.org.ua/institut_specialnoyi_pedagogiki_apn_ukrahtml

 

Матеріали

pnd_syhopatol_i_psyhoterap sem-j-plan_2016_pp_i_pt  

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму