Основи психотренінгу осіб з ТПМ, напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта» (логопедія; бакалавр)

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік
62Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
78доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-41, ФПЛ-42
68доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-31, ФПЛ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720ФПЛ-41доцент, доцент Андрейко Б. В.
ФПЛ-42доцент, доцент Андрейко Б. В.
68ФПЛ-31доцент, доцент Андрейко Б. В.
ФПЛ-32доцент, доцент Андрейко Б. В.

Опис курсу

Мета. Теоретична, методична і практична підготовка студентів до проведення тренінгових занять з особами з важкими порушеннями мовлення. Засвоєння студентами знань про основи психотренінгу, різновиди, а також особливості його проведення для осіб з ТПМ. Прийняти участь у психотренінгу з елементами тренінгу сензитивності, в результаті чого отримати певний власний психологічний досвід, усвідомити та відчути закономірності функціонування людської психіки і навчитися активно взаємодіяти та впливати на психіку іншої особистості, враховуючи її потенційні, вікові та індивідуальні психологічні особливості, прогнозувати її поведінку та вчинки тощо.

 

Завдання:

 • засвоєння знань та основних технологій групової роботи;
 • розвиток навичок встановлення контакту, партнерської взаємодії, візуальної психодіагностики, конструктивного підходу у вирішенні проблем соціальної взаємодії осіб з ТПМ, покращення, корекція та розвиток власної комунікативної компетентності у системі міжособистісних взаємин;
 • оволодіння уміннями побудови стратегії ефективної взаємодії, аргументації власної точки зору, прийняття рішень, знаходження компромісу, формування комунікативних вмінь і навиків у процесі спілкування;
 • корекція, формування і розвиток установок, потрібних для успішного міжособистісного спілкування та розвиток здатності адекватного і повного пізнання себе та інших;
 • отримання знань та навичок саморегуляції психічних станів та регуляції поведінки, формування окремих рис самокерованості особистості та навчання цих навичок осіб з ТПМ
 • набуття вмінь та навичок планування, підготовки та проведення тренінгових занять для осіб з ТПМ.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • специфічні особливості реалізації групових методів психологічної роботи з широкою категорією осіб, які мають ТПМ;
 • основні переваги та ефективність групової роботи;
 • динаміку розвитку тренінгових груп;
 • особливості психосоціального розвитку осіб з важкими порушеннями мовлення та його корекції засобами психологічного тренінгу;
 • основні методи групової роботи;
 • різновиди сензитивності.

Уміти:

 • підбирати інтерактивні ігри, різноманітні тренінгові вправи для розв’язання конкретних психологічних проблем осіб з ТПМ;
 • застосовувати прийоми самостійного створення тренінгових технік;
 • проводити та аналізувати тренінгові заняття;
 • розробляти психотренінгові програми;
 • складати плани психотерапевтичних занять;
 • застосовувати методи тренінгу сензитивності;
 • засвоїти вправи на зняття м’язового напруження;
 • застосовувати дихальні вправи для наповнення легень повітрям, формування та розвитку легеневого дихання.
 • мати стійке позитивне настановлення на іншу людину;
 • орієнтуватися у власному досвіді спілкування, що є необхідною передумовою і складовою розвитку психологічної компетентності у міжособистісних взаємин.

Рекомендована література

Базова

 1. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Пер. з англ. В.Хомика. ‑ К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 288 с.
 2. Мельник Ю., Клім С. Енергія тренінгу. ‑ К.: Главник, 2008. ‑ с. 44 ‑ (серія «Бібліотечка соціального працівника»).
 3. Паламар О.М., Гребенюк Т.М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору: опорний конспект. Навчальний посібник. – К., 2010. – 185 с.
 4. Психогимнастика в тренинге. Под ред. Н.Ю. Хрящовой. ‑ Спб.: «Ювента», И.Т., 1999, ‑ 256 с.
 5. Смит Г.К. Тренинг прогнозирования поведения: тренинг сенситивности: Пер. с англ. ‑ СПб.: Речь, 2001.
 6. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие: Пер. с нем. – 6-е изд. – М.: Генезис, 2008. – 256 с.: ил.

 

Допоміжна

 1. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М.; 1999. – 487 с.
 2. Бачков И.В. Психологическии тренинг как средство развития професcионального самосознания педагогов //Школа здоровья. ‑ 1995. ‑ №3. ‑ С. 73 ‑ 84.
 3. Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей / Методичні рекомендації. // За ред. А.Й. Капської. ‑ К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. ‑ 412 с.
 4. Беседин А.Н. Липатов И. И., ТимченкоА.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога: Часть І. ‑ X. РИП «Оригинал», фирма «Фортуна пресе», ‑ 1996. – 424 с.
 5. Большаков В. Ю. Психотренинг: Социодинамика. Упражнения. Игрьі. -СПб.: «Социально-психологический центр», 1996. ‑ 380 с.
 6. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. ‑ Харків, 1996.
 7. Васильєв Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб: Речь, 2007. – 174 с.
 8. Василькевич Х.М., Козій М.В. Урок психологічного розвантаження в школі: Методичний посібник. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 43 с.
 9. Вачков И.В. Групповьіе методьі в работе школьного психолога: учебно- методическое пособие. – 2-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2006. – 224 с. (Практическая психология).
 10. Вачков И.В. Основи технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие. ‑ 2-е изд., перераб. и доп. ‑ М.: Издательство «Ось-98», 2000. ‑ 224 с.
 11. Вачков И.В. Психология тренинговой работьі: Содержательньїе, организационньїе и методические аспекти ведення тренинговой группьі. – М.: Зксмо, 2007. -416 с.

 

 1. Высокиньска-Гонсер Т. Поведение группового психотерапевта //Групповая психотерапия /Под ред. Б.Д. Карвасарского, С. Ледера. ‑ М.: Медицина, 1990, ‑ С. 160 ‑171.
 2. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. ‑ СПб.: Издательство «Речь», 2004, ‑ 256 с.
 3. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 168 с.
 4. Лабунская В.А. О структуре соціально-перцептивной способности личности // Вопросы психологии межличностного познания и общения. – Краснодар, 1983. С. 63 – 71.
 5. Ложкин Г.В., Пов’якель Н.И. Практическая психология конфликта: Учебн. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.
 6. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – 192 с.
 7. Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. ‑ 2-ге видання, доповнене і перероблене. ‑ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. ‑ 324 с.
 8. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 302 с.
 9. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. 2-е изд., дополи, и перераб. ‑ М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. ‑ 640 с.
 10. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 1024 с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»)
 11. Роджерс К.Р. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты. – М.: МГУ, 1984. – С. 108.
 12. Рудестам К. Групповая психотерапия ‑ СПб.: Питер Ком, 1998 ‑ 384 с. ‑ (Мастера психологии).
 13. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч.посіб. ‑ К.: Вища школа, 2004.
 14. Allport G.W. Personality: A. Psychological Interpretation. N.Y., Henry Holt & Co, 1937, p. 513 ‑ 516

Матеріали

pnd_psyhotreninhu-osib-z-tpm   sem-j-plan_2016_psyhotreninh

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму