Основи психотренінгу, психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ, напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта» (логопедія, бакалавр)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
314доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
314ФПЛ-21

Опис курсу

Предмет вивчення: теоретико-методологічні основи психологічного тренінгу, психокорекції та психологічного консультування осіб з ТПМ.

Міждисциплінарні звʼязки: вікова психологія, корекційна педагогіка, логопсихологія, патопсихологія, практична психологія, психотерапія.

Метою викладання навчальної дисципліни є:

Засвоєння студентами знань про психологічний тренінг, психокорекцію та психологічне консультування, їх різновиди, а також особливості застосування для осіб з ТПМ. Отримання певного власного досвіду психологічного тренінгу, усвідомлення закономірностей функціонування людської психіки і набуття навичок активно взаємодіяти та впливати на психіку іншої особистості, враховуючи її потенційні, вікові та індивідуальні психологічні особливості, особливості мовленнєвого порушення, прогнозувати її поведінку та вчинки тощо. Розкриття особливостей психокорекції та психологічного консультування, як напрямків прикладної психологічної діяльності та особливості їх застосування для осіб з ТПМ. Розвиток навичок застосування базових технік консультування та психокорекції.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 1. сформувати в студентів уявлення про сутність та основну проблематику як психотренігу, психологічного консультування, так і психологічної корекції як окремих видів психологічної практики, а також їх місце і роль в сучасній психологічній науці;
 2. сприяти засвоєнню знань основних технологій групової тренінгової роботи та набуття вмінь і навичок планування, підготовки та проведення тренінгових занять для осіб з ТПМ.
 3. розвинути навички встановлення контакту, партнерської взаємодії, візуальної психодіагностики, конструктивного підходу у вирішенні проблем соціальної взаємодії осіб з ТПМ, покращення, корекція та розвиток власної комунікативної компетентності у системі міжособистісних взаємин;
 4. ознайомити студентів зі специфікою організації та проведення індивідуального і групового психологічного консультування та психологічної корекції осіб з ТПМ.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • функції, види, мету і завдання психологічного тренінгу, психологічної корекції та психоконсультування осіб з ТПМ;
 • процедури психокорекції та основні методи групової роботи;
 • критерії оцінки психологічної корекці осіб з ТПМ;
 • основні закономірності організації та проведення психологічного консультування осіб з ТПМ;
 • основні підходи до психологічного консультування;
 • роль консультанта у перебігу психологічного консультування та психокорекції;
 • специфічні особливості реалізації групових методів психологічної роботи з широкою категорією осіб, які мають ТПМ;
 • основні переваги та ефективність групової роботи;
 • динаміку розвитку тренінгових груп, різновиди сензитивності;
 • особливості психосоціального розвитку осіб з важкими порушеннями мовлення та його корекції засобами психологічного тренінгу, психокорекції та психоконсультування.

вміти:

 • підбирати інтерактивні ігри, різноманітні тренінгові вправи для розв’язання конкретних психологічних проблем осіб з ТПМ;
 • застосовувати прийоми самостійного створення тренінгових технік, проведення та аналізу тренінгових занять;
 • розробляти психотренінгові програми та складати плани психокорекційних занять;
 • розробляти програми психологічної корекції і проводити корекцію вад мовлення в осіб з ТПМ;
 • застосовувати методи та вправи тренінгу сензитивності, засвоїти вправи на зняття м’язового напруження, застосовувати дихальні вправи для наповнення легень повітрям, формування та розвитку легеневого дихання.
 • враховувати особистісні особливості осіб з ТПМ, зважати на особливості формування їх пізнавальної та емоційно-вольової сфер особистості при застосуванні до них психокорекції та психологічного консультування;
 • проводити психологічне консультування осіб з ТПМ та їх родичів;
 • мати стійке позитивне настановлення на іншу людину та допомогу їй, орієнтуватися у власному досвіді спілкування, що є необхідною передумовою і складовою розвитку психологічної компетентності у міжособистісних взаєминах.

Рекомендована література

Базова

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків. ‑ 1996.
 2. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. Навчальний посібник. ‑ Київ. ‑ Четверта хвиля, 2004. ‑ 256 с. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5260593/page:2/
 3. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 364 с.
 4. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – 192 с.
 5. Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов. ‑ М.: ТЦ “Сфера”, 2001 ‑ 512 с
 6. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. ‑ Навч. посібн. Модульно- рейтинговийкурс. випр. і доп. ‑ К., 2007. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/523-psihologchne-konsultuvannya-ta-korektsya-tsimbalyuk-m.html

 

Допоміжна

 1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: Учеб пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. ‑ М .: “Академия ”, 2000.
 2. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта: Навч. посіб./ Пер. з англ. О.Абесонової. – К.: Сфера, 1998.
 3. Айламазян А.М. Метод беседы в психологии. М., 1999.
 4. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М. ‑ 1999. – 487 с.
 5. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. М., 1999.
 6. Бачков И.В. Психологическии тренинг как средство развития професcионального самосознания педагогов // Школа здоровья. ‑ 1995. ‑ №3. ‑ С. 73 ‑ 84.
 7. Беседин А.Н. Липатов И. И., ТимченкоА.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога: Часть І. ‑ X. РИП «Оригинал», фирма «Фортуна пресе», ‑ 1996. – 424 с.
 8. Болотова А.К. Прикладная психология: Учеб. для вузов / А.К.Болотова, И.В. Макарова. – М.: Аспект Пресс, 2001.
 9. Большаков В. Ю. Психотренинг: Социодинамика. Упражнения. Игрьі. -СПб.: «Социально-психологический центр», 1996. ‑ 380 с.
 10. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М., 2000.
 11. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. ‑ Харків, 1996.
 12. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. ‑ СПб: Речь, 2007. ‑ 174 с.
 13. Василькевич Х.М., Козій М.В. Урок психологічного розвантаження в школі: Методичний посібник. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 43 с.
 14. Васьківська С.В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: Технологія ведення Консультативного діалогу. – К.: В. Главник, 2006.
 15. Васьковская С.В.Психологическое консультирование: Ситуационные задачи / С.В. Васьковская, П.П. Горностай. – К.: Вища шк., 1996.
 16. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога: учебно- методическое пособие. ‑ 2-е изд., доп. ‑ М.: Ось-89, 2006. ‑ 224 с. (Практическая психология).
 17. Вачков И.В. Основи технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие. ‑ 2-е изд., перераб. и доп. ‑ М.: Издательство «Ось-98», 2000. ‑ 224 с.
 18. Вачков И.В. Психология тренинговой работы:
 19. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: Практическое уководство. Часть 1. – М.: Генезис, 2001.
 20. Высокиньска-Гонсер Т. Поведение группового психотерапевта //Групповая психотерапия /Под ред. Б.Д. Карвасарского, С. Ледера. ‑ М.: Медицина, 1990, ‑ С. 160 ‑171.
 21. Глэддинг С. Психологическое консультирование. 4-е изд. – СПб., 2002
 22. ГулинаМ. Основы индивидуального психологического консультирования. СПб., 2000.
 23. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. ‑ СПб.: Издательство «Речь», 2004, ‑ 256 с.
 24. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 168 с.
 25. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. СПб., 2001.
 26. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. – 5-е изд. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 464 с. – (Серия «Gaudeamus»).
 27. Лабунская В.А. О структуре социально-перцептивной способности личности // Вопросы психологии межличностного познания и общения. – Краснодар, 1983. С. 63 – 71.
 28. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. – М.: Смысл ‑ 2000.
 29. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. Т.К. Кругловой. – М.: Класс, 1994.
 30. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. ‑ СПб., 2002.
 31. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. ‑ М., 1999.
 32. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учеб. пособ. ‑ М., 2001.
 33. Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва. – 2-е вид., стер. – К.: Либідь, 2001.
 34. Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. ‑ 2-ге видання, доповнене і перероблене. ‑ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. ‑ 324 с.
 35. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 302 с.
 36. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. 2-е изд., дополи, и перераб. ‑ М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. ‑ 640 с.
 37. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. М.К. Тутушкиной. – 3-е изд.– СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2001.
 38. Психологический практикум по консультированию: учеб. пособие / Г.И. Колесникова, Е.С. Берковченко, А.В. Волочай. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 318с. – (Высшее образование).
 39. Психологическое консультирование и психотерапия: Хрестоматия: учеб. пособие для спец. “Психологическое консультирование” и “Клиническая психология” / Психологический ин-т им. Л.Г. Щукиной; Московский городской психолого-педагогический ин-т. Факультет психологического консультирования и психотерапии / А.Б. Фенько (ред.). ‑ М., 2001.
 40. Психологическое консультирование: теория и практика: Учеб. пособие / Самарский областной ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образования / Н.В. Бодягина (сост.). ‑ Самара, 2001.
 41. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 1024 с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»)
 42. Рабочая книга практического психолога: Пособ. для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М.: Ин-т психотерапии, 2001.
 43. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособ.: В 2 кн. – М.: Владос- Пресс, 2001, 2002.
 44. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001.
 45. Роджерс К.Р. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты. – М.: МГУ, 1984. – С. 108.
 46. Рудестам К. Групповая психотерапия ‑ СПб.: Питер Ком, 1998 ‑ 384 с. ‑ (Мастера психологии).
 47. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1997. – С.246, с. 246
 48. Соломин И.Л. Психологическое консультирование и тестирование // Журнал практического психолога. 1999. №7 ‑ С. 125 ‑ 34.
 49. Український педагогічний словник / Укладач С. Гончаренко. – Київ, “Либідь”, 1997. – С.149, с. 149
 50. Уоллес В. Психологическая консультация / В. Уоллес, Д. Холл. – СПб.: Питер, 2003.
 51. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие: Пер. с нем. – 6-е изд. – М.: Генезис, 2008. – 256 с.: ил.
 52. Шапарь В.Б. Рабочий словарь психолога-консультанта / В.Б. Шапарь, О.В. Шапарь, В.Е. Россоха; под общ. ред. В.Б. Шапаря. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005
 53. Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологическое консультирование. Учебное пособие для студентов высших учебних заведений. Серия «Серебряная сова». – М.: Ижица, 2002. – 244с.
 54. Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию: Учеб. пособ. – М.: Ось ‑ 89, 2003.
 55. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч.посіб. ‑ К.: Вища школа, 2004.

Матеріали

pnd_psyhotren_pk_psyhokosult-osib-z-tpm sem-j-plan_2016_psyhotren_pk_psyhokonsult  

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму