ОСНОВИ ПСИХОТРЕНІНГУ та ПСИХОКОРЕКЦІЇ ОСІБ З ТПМ

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Диференційований залік

Опис курсу

РНП_О_психотр_ПК_17-2курс-17

Робоча навчальна програма

Самостійна робота

№з/п Назва теми Кількість

годин

Змістовий модуль 1
1. Тема 1. Методи практичної психології. Види психологічних тренінгів. 1
2. Тема 2. Види групової роботи. Протипоказання до групової роботи. 1
3. Тема 3. З’ясувати протипоказання до тренера у психотренінгу та оптимальні вимоги до особистості тренера. 1
4. Тема 4. Законспектувати теоретичний матеріал про роль ігор у груповій роботі, а також підібрати з науково-практичної та методичної літератури 10 психотехнічних практичних вправ для використання у психотренінгу осіб з ТПМ. 1
Разом 4
Змістовий модуль 2
5. Тема 5. Психосоціальний розвиток осіб з ТПМ. Самостійно підібрати психотехнічні вправи для знайомства у тренінгу осіб з ТПМ. 1
6. Тема 6. Способи корекції та вдосконалення вмінь у міжособистісній взаємодії осіб з ТПМ. Самостійно підібрати 10 вправ і придумати 3 вправи. 1
7. Тема 7. Корекція негативних установок у ставленні до себе. Самоприйняття дефекту за допомогою групової роботи. 2
8. Тема 8. Розв’язання міжособистісних та внутріособистісних конфліктів за допомогою групових та індивідуальних методів роботи. 2
  Разом 6
Змістовий модуль 3
9. Тема 9. Місце психокорекції серед інших наук та дисциплін. Напрямки психокорекції. Перегляд художніх фільмів «Сабіна», «Небезпечний метод». 2
10. Тема 10. Компоненти готовності психолога до здійснення психокорекційних заходів з особами з ТПМ. Основні принципи складання психокорекційних програм. Види корекційних програм. Синдром вигорання. Перегляд художнього фільму «Коли Ніцше плакав». 2
11. Тема 11. Процедура психокорекції та вимога її проведення для осіб з ТПМ. Скласти психокорекційні програми для дітей різного віку з ТПМ. Перегляд фільму «Портрет вбивці». 2
12. Тема 12. Характерологічна психокорекція К. Хорні. Трансперсональна психокорекція С. Грофа. Трансактний аналіз Е. Берна. 2
Разом 8
Змістовий модуль 4
13. Техніки поведінкової психокорекції у роботі з особами з ТПМ. 2
14. Когнітивний напрямок психокорекції. 2
15. Підібрати психотехнічні вправи когнітивно-поведінкової психокорекції для осіб з ТПМ. 2
16. Порівняння варіанту короткотривалої позитивної психотерапії Т. Ахоли та Б. Фурмана з іншими КТР. 2
  Разом 8
  Всього 26

Рекомендована література

Рекомендована література

 

Рекомендована література

Базова

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків. ‑ 1996.
 2. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Пер. з англ. В.Хомика. ‑ К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 288 с.
 3. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 364 с.
 4. Курт Людевиг. Системная терапия: основы клинической теории и практики. / Людевиг Курт / Издат. “Верте”, 2004. – 278 с.
 5. Мельник Ю., Клім С. Енергія тренінгу. ‑ К.: Главник, 2008. ‑ с. 44 ‑ (серія «Бібліотечка соціального працівника»).
 6. Михальский Алексей Владимирович. SFBT. Ориентированная на решение краткосрочная терапия. Москва 2015 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/313053699056358/?fref=ts
 7. Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов. ‑ М.: ТЦ “Сфера”, 2001 ‑ 512 с
 8. Паламар О.М., Гребенюк Т.М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору: опорний конспект.Навчальний посібник. – К., 2010. – 185 с.
 9. Психогимнастика в тренинге. Под ред. Н.Ю. Хрящовой. ‑ Спб.: «Ювента», И.Т., 1999, ‑ 256 с.
 10. Смит Г.К. Тренинг прогнозирования поведения: тренинг сенситивности: Пер. с англ. ‑ СПб.: Речь, 2001.
 11. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие: Пер. с нем. – 6-е изд. – М.: Генезис, 2008. – 256 с.: ил.

 

Допоміжна

 1. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг. Психологическое консультирование
 2. и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М.; 1999. – 487 с.
 3. Айламазян А.М. Метод беседы в психологии. М., 1999.
 4. Бачков И.В. Психологическии тренинг как средство развития професcионального самосознания педагогов //Школа здоровья. ‑ 1995. ‑ №3. ‑ С. 73 ‑ 84.
 5. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М., 2000.
 6. Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей / Методичні рекомендації. // За ред. А.Й. Капської. ‑ К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. ‑ 412 с.
 7. Беседин А.Н. Липатов И. И., ТимченкоА.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога: Часть І. ‑ X. РИП «Оригинал», фирма «Фортуна пресе», ‑ 1996. – 424 с.
 8. Большаков В.Ю. Психотренинг: Социодинамика. Упражнения. Игрьі. -СПб.: «Социально-психологический центр», 1996. ‑ 380 с.
 9. Васьківська С.В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: Технологія ведення Консультативного діалогу. – К.: В. Главник, 2006.
 10. Васильєв Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб: Речь, 2007. – 174 с.
 11. Василькевич Х.М., Козій М.В. Урок психологічного розвантаження в школі: Методичний посібник. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 43 с.
 12. Вачков И.В. Групповьіе методьі в работе школьного психолога: учебно- методическое пособие. – 2-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2006. – 224 с. (Практическая психология).
 13. Вачков И.В. Психология тренинговой работьі: Содержательньїе, организационньїе и методические аспекти ведення тренинговой группьі. – М.: Зксмо, 2007. -416 с.
 14. Высокиньска-Гонсер Т. Поведение группового психотерапевта //Групповая психотерапия /Под ред. Б.Д. Карвасарского, С. Ледера. ‑ М.: Медицина, 1990, ‑ С. 160 ‑171.
 15. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. ‑ СПб.: Издательство «Речь», 2004, ‑ 256 с.
 16. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 168 с.
 17. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. СПб., 2001.
 18. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. – 5-е изд. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 464с. – (Серия «Gaudeamus»).
 19. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – 192 с.
 20. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 302 с.
 21. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. 2-е изд., дополи, и перераб. ‑ М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. ‑ 640 с.
 22. Психологическое консультирование и психотерапия: Хрестоматия:Учеб. пособие для спец. “Психологическое консультирование” и “Клиническая психология” / Психологический ин-т им. Л.Г.Щукиной; Московский городской психолого-педагогический ин-т. Факультет психологического консультирования и психотерапии / А.Б. Фенько (ред.). — М., 2001.
 23. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 1024 с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»)
 24. Рудестам К. Групповая психотерапия ‑ СПб.: Питер Ком, 1998 ‑ 384 с. ‑ (Мастера психологии).
 25. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1997. – С.246, с. 246
 26. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие: Пер. с нем. – 6-е изд. – М.: Генезис, 2008. – 256 с.: ил.
 27. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. — Навч. посібн. Модульно- рейтинговийкурс. випр. і доп. – К., 2007. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/523-psihologchne-konsultuvannya-ta-korektsya-tsimbalyuk-m.html
 28. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч.посіб. ‑ К.: Вища школа, 2004.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. http://medbib.in.ua/psihodinamicheskaya-psihoterapiya.html
 3. http://emed.org.ua/knigi/106-psihologija-psihiatrija/2018-zagalna-psihopatologija-buhanovskij-at-kutjavina
 4. http://ussf.kiev.ua/
 5. http://www.ikpp.npu.edu.ua/
 6. http://edu.resobr.ru/archive/year/articles/1910/
 7. http://www.defectology.ru/
 8. http://www.education-inclusive.com/uk/project_rationale.php
 9. http://www.disabilitystudies.ca/
 10. http://ispukr.org.ua/institut_specialnoyi_pedagogiki_apn_ukrahtml
 11. http://westudents.com.ua/knigi/523-psihologchne-konsultuvannya-ta-korektsya-tsimbalyuk-m.html

 

Матеріали

СЕМ-Й ПЛАН_2017_ПСИХОТРЕН_Психокор

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН                                                                                                                              2017 /2018 навч. рік                                      ЗАТВЕРДЖУЮ”

Вид заняття Ауд В т. числі СР Всього
Л ПС ЛР
К-сть год в сем 64 32 32 26 90
К-сть год на тижд 4 2 2 1,6 5,6

Лекційних практичних (семінарських) і лабораторних занять           Кафедра корекційної педагогіки та інклюзії Дисципліна: «Основи психотренінгу та психокорекції

осіб з ТПМ»                                                                                                                       Зав. кафедри

Спеціальність: «Спеціальна освіта» № 016,

Факультет  педагогічної освіти Курс 2   Семестр 3                           «          » _______________      2017 р.

 

 

Лекційний курс Практичні, семінарські заняття
Тижні, семестр Номер, назва і зміст теми К-стьгод ТЗП Номер, назва і зміст теми К-стьгод ТЗП К-сть год СР Дом. завд. Контр. поточн. усп. замітка
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14
1. Тема 1. Психологічний тренінг як метод практичної психології 2 Тема 1. Знайомство, як успішний початок тренінгової роботи. (Вправи на знайомство для осіб з ПТМ різного віку) 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 04.09.2017

 

 

2. Тема 2. Психологічні особливості та основні види тренінгових груп, етапи їх розвитку 2 Тема 2. З’ясування сутності психотренінгу осіб з ТПМ, його структури та особливостей. Тренінг комунікативності. 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 11.09.2017
3. Тема 3. Організаційно-методичні аспекти проведення тренінгу. 2 Тема 3. Опрацювання основних принципів психотренінгу для осіб з ПТМ. 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 18.09.2017
4. Тема 4. Керівництво тренінговою групою. Використання ігор у психотренінгу осіб з ТПМ 2 Тема 4. Особливості використання ігор у психотренінгу для осіб з ТПМ. Модульна контрольна робота. 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. Підготовка до модульної контрольної роботи. І МОДУЛЬ

МКР-1

25.09.2017
5. Тема 5. Особливості застосування психотренінгу з врахуванням психосоціального розвитку осіб з ТПМ на різних вікових етапах 2 Тема 5. Знайомство, як успішний початок тренінгової роботи.  (Вправи на знайомство для осіб з ТПМ різного віку та психосоціального розвитку осіб. 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 02.10.2017
6. Тема 6. Корекція та вдосконалення вмінь міжособистісної взаємодії осіб з ТПМ за допомогою психотренінгу 2 Тема 6. Корекція та вдосконалення вмінь міжособистісної взаємодії осіб з ТПМ за допомогою психотренінгу 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 09.10.2017

 

7. Тема 7. Корекція негативних установок у ставленні до себе та сприйнятті дефекту, розв’язання міжособистісних та внутріособистісних конфліктів в осіб з ТПМ під час психотренінгу 2 Тема 7. Корекція негативних установок у ставленні до себе та сприйнятті дефекту, розв’язання міжособистісних та внутріособистісних конфліктів в осіб з ТПМ під час психотренінгу 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 23.10.2017

 

8. Тема 8. Особливості динаміки психотренінгової групи 2 Тема 8. Аналіз динаміки психотренінгової групи. Модульна контрольна робота. 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи ІІ

МОДУЛЬ

МКР-2

30.10.2017
9.

 

Тема 9. Наукові та методичні основи психокорекції 2 Тема 9. Розгляд практичних прикладів психокорекції осіб з ТПМ та їх групове обговорення. Показання і протипоказання. 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 06.11.2017
10. Тема 10. Види психокорекції та її ефективність 2 Тема 10. Опрацювання окремих процедур (на розгляд викладача практичних) психокорекції та вимоги при її проведенні для осіб з ТПМ. Вимоги для проведення психокорекції залежно від ТПМ. 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 13.11.2017
11. Тема 11. Процедура психокорекції та вимоги її проведеннx для осіб з ТПМ 2 Тема 11. Складання психокорекційної програми для осіб з ТПМ, залежно від типу і важкості дефекту. 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 20.11. 2017
12. Тема 12. Основи психоаналізу за З.Фройдом, як підгрунтя виникнення усієї психокорекції 2 Тема 12. Психологічний аналіз художніх фільмів «Сабіна», «Небезпечний метод» та коли Ніцше плакав». З’ясування значення і ролі психоаналізу у психологічній корекції та консультуванні. Модульна контрольна робота. 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи ІІІ

МОДУЛЬ

МКР-3

27.11. 2017
13. Тема 13. Основи поведінкової психокорекції у роботі з особами з ТПМ 2 Тема 13. Розгляд прикладів здійснення поведінкової психокорекції для осіб з ТПМ. 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 04.12. 2017
14. Тема 14. Основи когнітивного напрямку психокорекції та його застовування для осіб з ТПМ 2 Тема 14. Групове обговорення прикладів когнітивного напрямку психокорекції та можливості його застосування для осіб з ТПМ. 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 11.12. 2017
15. Тема 15. Когнітивно-поведінкова психокорекція у застосуванні до осіб з ТПМ 2 Тема 15. Розгляд практичних аспектів застосування когнітивно-поведінкової психокорекції для осіб з ТПМ. 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття 18.12.2017
16. Тема 16. Варіанти короткотривалої позитивної психотерапії (Т. Ахоли та Б. Фурмана, АВС-метод). 2 Тема 16. Опрацювання окремих процедур короткотермінованої терапії, сфокусваної на вирішення. Модульна контрольна робота. 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи ІV

МОДУЛЬ

МКР-4

25.12. 2017

Склала: доц. Сікорська Л.Б. ___________________

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму