Основи психодіагностики та психокорекції

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Сулятицький І. В.
632Сулятицький І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532
632

Опис курсу

Мета курсу: забезпечення майбутніх соціальних педагогів – практичних психологів та соціальних працівників теоретичними знаннями з основ психодіагностики та психокорекції, виробити уміння застосовувати на практиці психодіагностичний та інструментарій, використовуючи загальні теоретико-методологічні принципи психодіагностики.

Завдання курсу:

 1. Ознайомити студентів з класифікацією методів та психометричними основами психодіагностики.
 2. Проаналізувати специфіку використання тестів, стандартизованих самозвітів та проективних методик.
 3. Розкрити особливості організації та проведення психодіагностичного обстеження, а також наукового експериментального психологічного дослідження.
 4. Ознайомити студентів з основами психокорекції: предметом, основними категоріями, поняттями, задачами і областю застосування теорії і практики психокорекції; напрямами та видами, а також конкретними психокорекційними техніками у різних сферах людської життєдіяльності.
 5. Формуватио у студентів психологічні вміння та навички використовувати теоретичні та практичні знання з психології в психокорекційній роботі. Навчитись упорядковувати психокорекційні програми, здійснювати психокорекційні заходи та оцінювати їх ефективність. Оволодіти уміннями використовувати різні методи, психотехніки та технології практичної психокорекції.
 6. Висвітлити специфіку психодіагностики різних сфер особистості.
 7. Охарактеризувати використання психодіагностичного інструментарію в різних сферах соціальної практики.
 8. Виробити у слухачів ряд практичних умінь та навичок; сприяти становленню професійного мислення психолога; активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.

Рекомендована література

Базова

Основи психодіагностики

 1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Ученикдля вузов.–СПб.Питер,2005.– 351с.
 2. Волошок О.В. Практикум із психології: навч.-метод. посібник / О.В. Волошок, М.Б. Кліманська, О. С. Штепа. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 96 с.
 3. Галецька І.І., Сосновський Т. Психологія здоров’я. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2006. – 338 с.
 4. Галян І.М. Психодіагностика: навчальний посібник / І.М. Галян.  – К.: Академвадав, 2011. – 464 с.
 5. Гальчук О.Я. Клінічна психологія : навчальний посібник / О.Я. Гальчук– К.: Атіка, 2012. – 216 с.
 6. Конструктивная психология конфликта/ Б.Н. Хасан. – СПб.: Питер, 2003. – 250 с.
 7. Мар’єнко Б.С. Основи психопатології: Навч.посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 120с.
 8. Методи психодіагностики: інструментарій та процедурні особливості / Під ред. Белея М.Б., Гояна І.М. – Івано-Франківськ, 2001. – 204 с.– 464 с.
 9. Психодіагностика /Під ред. М.С.Корольчука, В.І.Осьодло. – К.: Ельга “Ніка-Центр”, 2004.

Основи психокорекції

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: (Учб. посібник для студентів ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів) / Худож. оформ. В.Б. Лопарєва. – Харків: Фоліо, 1996. – 237 с.
 2. Гештальт-терапия. Теорія и практика. Пер. с англ.. / М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320 с. (Серия «Психологическая коллекция»).
 3. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / Пер. з англ.. В. Хомика. – К.: Либідь, 2003. – 520 с.
 4. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы: Монография: / Пер. с англ. О.Кондрашовой, Р.Кучкаровой. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с. (Серия «Психологическая коллекция»).
 5. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – Навч. пос. Модульно-рейтинговий курс. – 3-тє вид. – К.: Персонал, 2009. – 544 с.
 6. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.
 7. Кузікова С.Б. Основи психокорекції: навчальнийпосібник. – К.: Вид-во «Академвидав», 2012. – 320 с.
 8. Леви В. Л. Нестандартный ребенок. – 3-е изд. – М.: Знание, 1989. – 256 с.
 9. Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. – К.: ІПППО АПН України, КФ ВМУРоЛ «Україна», ПП Щербатих О.В. 2007. – 68 с.
 10. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб.пособие: В 2 кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с.
 11. Рудестам Н.М. Групповая психотерапия. Психокорекционные группы: теория и практика / Н.М. Рудестам. – М.: ООО «Издательство АСТ», 1990.–  235 с.

Допоміжна

Основи психодіагностики

 1. Діденко С.В. Клінічна психологія. Словник-довідник / С.В. Діденко. – К.: Академвадав, 2012. – 320 с.
 2. Носс И.Н. Введение в  психодиагностику. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 251с.
 3. Общая психодиагностика / А.А. Бодалев, В.В. Столин. – СПб: Речь, 2004. –  440 с.
 4. Палій А.А. Диференціальна психологія: навчальний посібник / А.А. Палій.  – К.: Академвадав, 2010 – 432 с.
 5. Партико Т.Б. Курс загальної психології: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с.
 6. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка.– К.:Вища школа, 1982.– 216 с.
 7. Сафронов Ф.С. Психология криминальной агрессии. – М.: Смысл, 2003. – 300 с.
 8. Сахаклан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты./Ред. И сост. У. С. Сахаклан. Пер. с англ.- М.: апрель Пресс, изд-во ЭКСПО-Пресс.2000. – 624 с.
 9. Тітов І.Г. Вступ до психофізіології: навчальний посібник / І.Г. Тітов – К.: Академвадав, 2011. –296 с.
 10. Ткалич М.Г. Гендерна психологія / М.Г.Ткалич . – К.: Академвадав, 2012. –

Основи психокорекції

 1. Ліщинська О. А. Практикум з індивідуально-психологічногоконсультування для початківців. – К.: НПЦ Перспектива, 1997.
 2. Мицько В.М. Специфіка дистанційного психологічного консультування в  мережі Інтернет. – Львів. НауковийвісникЛьвівськогодержаного ун-ту     внутрішніх справ. – Сер.«Психологічна», 2011. – № 2. – С. 57–59.
 3. Пиз А. Язык телодвижений. – СПб.: ИД Гутенберг, 1997.
 4. Титаренко Т. М. Життєві домагання і професійне становлення особистості практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота. – 2003.– № 4. – С. 21–23.

Та література рекомендована  при вивченні кожного змістового модуля.

Інформаційні ресурси

 1. http://pidruchniki.ws/15840720/psihologiya/psihodiagnostika_-_galyan_im
 2. http://www.koob.ru/psychodiagnostic_systems/
 3. http://psylib.ukrweb.net/books/beloo01/index.htm
 4. http://www.alleng.ru/d/psy/psy138.htm
 5. http://www.koob.ru/practic psychology
 6. 6. http://www.zipsites.ru/psy/psylib

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму