Основи психопатології та психотерапії (6.010105)

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
742доцент, доцент Андрейко Б. В.ФПЛ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФПЛ-41доцент, доцент Андрейко Б. В.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи психопатології та психотерапії», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 6.010105 «Корекційна освіта» (логопедія).

Предметом вивчення є симптоми та синдроми психопатологій та їх психотерапія.

Міждисциплінарні звʼязки: вікова психологія, педагогічна психологія, психодіагностика, корекційна педагогіка, логопсихологія, логопедія. олігофренопедагогіка, дисципліни фахового спрямування, психіатрія, патопсихологія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Основні науково-методологічні положення психопатології та загальні засади психотерапії.

Змістовий модуль 2. Основні напрямки терапевтичної психології.

Змістовий модуль 3. Психічні патології особистості та їх психотерапія.

Метою викладання навчальної дисципліни є: сприяння засвоєнню студентами знань про основи психотерапії та різновиди психопатологій, їх симптоми та синдроми, розкрити зміст і сутність напрямків психотерапії та її застосування при психопатологіях.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 1. Надати знання студентам про сутність психотерапії
 2. Ознайомити студентів із принципами надання психологічної допомоги залежно від терапевтичного напрямку
 3. Сформувати уявлення про симптоми та синдроми, види психопатологій та їх особливості.
 4. Сприяти засвоєнню знань та вмінь визначити, коли клієнту потрібен психіатр, а коли психолог, ідентифікувати необхідний вид і тип психотерапії залежно від психопатологій

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні поняття курсу
 • методи психологічної діагностики психічної патології особистості
 • причини та фази розвитку психопатологій
 • симптоми та синдроми психічних патологій
 • особливості розвитку розладів і їх функціонування
 • основи засади здійснення психотерапії
 • напрямки психотерапії

вміти:

 • вільно володіти навчальним матеріалом
 • складати плани психотерапевтичних занять
 • володіти знаннями про екологічність професії
 • здійснювати диференційований та індивідуальний підхід при вивченні психологічних патологій особистості
 • розпізнавпти коли клієнту потрібен психіатр а коли психолог
 • проводити дослідження психічних функцій дітей з особливими потребами;
 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу.

На вивчення дисципліни відводиться 144 години, 4 кредити ECTS.

Рекомендована література

Базова

 1. Астапов В. М. Функциональный подход к изучению состояния тревоги. Тревога и тревожность: хрестоматия / Сост. и общая редакция В.М. Астапова. – М.: ПЕР СЭ, 2008.– С. 151–160
 2. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии / В.М. Астапов. – М.: Международная педагогичекая академия,1994. – 216 с.
 3. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. ‑ Харків, 1996.

3.Андрейко Б.В. Основні аспекти формування класифікації порушення розвитку дитини // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Вип. 33. 2016. С. 24-34.

 1. 4. Андрейко Б.В. Психологічна допомога батькам дітей з порушенням розвитку // «Психологія і особистість»: зб. наук. праць, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. № 2 (10), ч. 2. 2016. С. 58-64.
 2. 5. Андрейко Б.В., Химко М.Б. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами та робота з проблемною поведінкою // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. №. 2(4). 2016. С. 31-43.
 3. 6. Андрейко Б.В., Островська К.О. Статистичні результати ефективності програми психологічних послуг для батьків дітей з особливими потребами у групах “взаємодопомоги” // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. № 5(9). 2017. C. 117-128.
 4. Андрейко Б.В., Островська К.О. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами з використанням короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні BSFT//Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. № 1(5). 2017. C. 5-17.
 5. 8. Andreyko B.V. The emotional state of parents in the structure of the stages of the experience of having a child with developmental disabilities // Journal of education culture and society. Wroclaw University. VOL 6, № 2. 2016. C. 150-157.

9. Бухановський А.Т., Кутявина Ю.А., Литвак М.О. Загальна психопатологія. 2003 р – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://emed.org.ua/knigi/106-psihologija-psihiatrija/2018-zagalna-psihopatologija-buhanovskij-at-kutjavina

 1. Мартинюк І.А. Патопсихологія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 208 с.
 2. Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. ‑ 2-ге видання, доповнене і перероблене. ‑ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. ‑ 324 с.
 3. Синьов В.М. Розумова відсталість як педагогічна проблема. Навчальний посібник. – К.:2007.

 

Допоміжна

 1. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М.; 1999. – 487 с.
 2. Александров Я.А. Неврозы детей младшего школьного возраста / Я.А. Александров. ‑ СПб.: Диля, 2001. – 96с.
 3. Амосов Н.М., Никитина Л.А., Воронцов Д.Д. Страна детства. Сборник. – М.: Знание, 1991. – 288 с.
 4. Архангельский А.Е. Общая психопатология.Учебное пособие. – СПб.: Образование, 1994. – 154с.
 5. Асанова Н.К. Жестокое обращение с детьми: основные методологические вопросы, практические и правовые аспекты // Руководство по предупреждению насилия над детьми / Под ред. Н. К. Асановой. ‑ М.: ВЛАДОС, ‑ 2011. ‑ 342 с.
 6. Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей / Методичні рекомендації. // За ред. А.Й. Капської. ‑ К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. ‑ 412 с.
 7. Битенский В. С, Херсонский Б. Г. Мотивировка, условия, способствующие злоупотреблению наркотиками / Психологические исследования и психотерапия в наркомании. ‑ Л., 1989. ‑ С. 83 – 88.
 8. Бокий И. В., Рыбакова Т. Г. Семейная психотерапия в профилактике рецидивов алкоголизма / Психогигиена и психопрофилактика. ‑ Л., 1983. ‑ С. 32 ‑ 37.
 9. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. ‑ К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 302 с.
 10. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. ‑ К.: МАУП, 2001. ‑ 96с.
 11. Булахова Л.А., Зинченко С.Н., Кузнецов В.Н. Уход за больными в детском психиатрическом стационаре. – К.: Здоровье, 1989. – 111с.
 12. Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.
 13. Вроно М. Ш. Шизофрения у детей и подростков. ‑ М., ‑ 1971.
 14. Василюк Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. – М.: МГУ, 1988. ‑ 216 с.
 15. Іванова І.Б. соціально психологічні проблеми дітей інвалідів.- К.: Логос, 2000.- 87с.-Быблыограф.: c. 79-86. С.21, 22.
 16. Карпа М. І. Особливості психосоціального розвитку сиблінгів дітей з психофізичними вадами : дис. …канд. псих. наук : 19.00.07 / Карпа Мар’яна Ігорівна. – К. , 2007. – 177 с.
 17. Клопота Є.А. Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами зору: монографія – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2014. – 408с. С 245.
 18. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основи дефектології.-М.:Просвещение, 1990, С. 21.
 19. Мастюкова Є.М. Они ждут нашей помощи / Є.М. Мастюкова, А. Г. Московкина.-М.: Педагогика,1997.-160c. С104 ].
 20. Островська К.О. Психологічні основи формування соціальних компетенцій дітей з аутистичними порушеннями : автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня д-ра психол. наук: спец. 19.00.08 /  Катерина Олексіївна Островська . – Київ, 2013 . – 41 с.
 21. Кузнецова Л.В. Основы специальной психологии / Под ред. Л.В. Кузнецовой. — М., 2002. — С. 10.
 22. Наказна І.М. Основи клінічної психології та патопсихології : навч.посіб. / І.М. Наказна.-Ніжин:НДУ ім. М.Гоголя,2012.-306 с.192с].
 23. Сутність феномену порушеного розвитку.[Електронний ресурс]:Навчальні матеріали онлайн. 2010-2016. – Режим доступу до журналу.:http://pidruchniki.com/10561127/psihologiya/sutnist_fenomenu_porushenogo_rozvitku.
 24. Сорокин. В.М. Специальная психология. — СПб., 2003. — С.122.
 25. Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Електроннийресурс]:Адаптована клінічна настанова. Наказ Міністерства охорони здоров’я 09.04.2013 № 286, 6с.Режим доступу.: http://www.dec.gov.ua/mtd/dodatki/2013_286/2013_286_akn_tserpar_dity.pdf
 26. Russman B. Evaluation of the child with cerebral palsy / B. Russman, S. Ashwal // Semin. Pediatr. Neurol. – 2004. – Vol. 11, № 1. – P.47-57].

Інформаційні ресурси

 1. http://westudents.com.ua/predmet/25-psiholog%D1%96ya.html
 2. http://medbib.in.ua/psihodinamicheskaya-psihoterapiya.html
 3. http://gestaltclub.com/articles/stati/obshchaya-psikhologiya/7774-kak-prinyat-vzroslenie-syna-7-obyazatelnykh-dejstvij-mamy http://p-for.com/book_270_glava_21_Tema_13._KHARAKTERISTIKA_OSNOV.html
 4. http://studentam.net.ua/content/view/3208/86/
 5. psyhelp.biz
 6. http://westudents.com.ua/glavy/80982-sutnst-obkt-predmet-psihoterap.html
 7. http://www.eurolab.ua/encyclopediaua/mental-diseases-ua/42244/
 8. http://emed.org.ua/knigi/106-psihologija-psihiatrija/2018-zagalna-psihopatologija-buhanovskij-at-kutjavina
 9. http://ussf.kiev.ua/
 10. http://www.ikpp.npu.edu.ua/
 11. http://edu.resobr.ru/archive/year/articles/1910/
 12. http://www.mon.gov.ua/
 13. http://www.canada-ukraine.org/
 14. http://www.defectology.ru/
 15. http://www.education-inclusive.com/uk/project_rationale.php
 16. http://www.disabilitystudies.ca/
 17. http://ispukr.org.ua/institut_specialnoyi_pedagogiki_apn_ukrahtml

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму