Основи соціалізації осіб з особливими потребами

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Фалинська З. З.ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПШ-32

Опис курсу

Курс для студентів за напрямом підготовки 013 «Початкова освіта» спеціальністю бакалавр початкової освіти. Вчитель початкових класів.

Мета викладання навчальної дисципліни “ Основи соціалізації осіб з особливими потребами ” – розкрити процес соціальної адаптації та інтеграції індивіда в соціальний організм та поступове перетворення цього на особистість. Тому у програмі навчальної дисципліни передбачено розкриття різноманітних наукових підходів, концепцій і принципів до вивчення особистості, які значною мірою поглиблюють розуміння природи особистості, її поведінки, що були розглянуті в курсі ― «Спеціальної психології»та «Спеціальної педагогіки ». Це, зокрема, психологічні особливості соціалізації дітей з інтелектуальною недостатністю. У цьому контексті розглядаються особливості формування життєвих цінностей, самосвідомості,статевої індетифікації, а також їх роль у становленні особистості дитини з інтелектуальною недостатністю.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи соціалізації осіб з особливими потребами» є:

 • Розкрити сутність понять і термінів зазначеної тематики
 • Ознайомити студентів із загальними підходами до проблеми особистості.
 • Сформувати систему знань про особистість як соціальну систему.
 • Надати теоретичні основи щодо розуміння особистості в контексті соціальних відносин та закономірностей її розвитку (процес соціалізації).
 • Ознайомити студентів з методологічними та теоретичними основами спеціальної педагогіки.
 • Розкрити теоретико-методичні засади виховання навчання та розвитку дітей з різними нозологіями
 • Ознайомити з сучасними тенденціями спеціальній педагогіці; особливостями інклюзивного навчання в загально освітніх навчальних закладах.
 • Сформувати основи реалізації знань та навичок у професійній діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • вікові особливості становлення людини
 • структуру, агенти та засоби соціалізації
 • форми соціалізації та існуючі концепції соціалізації
 • головні складові функціонального процесу соціалізації
 • механізми і фактори процесу соціалізації особистості;
 • основні методи соціально-педагогічної діяльності задля сприяння соціалізації особистості
 • Основні напрямки соціальної реабілітації осіб з інтелектуальною недостатністю
 • Особливості набуття соціального досвіду дітьми з інтелектуальною недостатністю.
 • Охарактеризувати особливості психо – фізичного розвитку дітей різних нозологічних груп; показати єдність закономірностей нормального та дизонтогеністичного розвитку дитини, розкрити принципи корекційного навчання та виховання.

вміти:

 • характеризувати вікові особливості становлення особистості;
 • виокремлювати й аналізувати змістовий аспект соціалізуючого процесу;
 • здійснювати аналіз умов, що детермінують поведінку людини;
 • виокремлювати роль механізмів і факторів у процесі соціалізації особистості;
 • аналізувати програми соціальної підтримки дітей з інтелектуальною недостатністю
 • використовувати набуті знання та уміння у подальшій професійній діяльності;
 • застосовувати на практиці соціально-педагогічні методи та основи концепцій і теорій розвитку особистості, що сприяють її адаптації до соціуму. володіти технологіями інклюзивної освіти.

Рекомендована література

 1. Архипова С., Майборода Г. Соціальна педагогіка: Навчально – методичний посібник. – Черкаси – Ужгород: Мистецька, 2002. – 268 с.
 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навчальний посібник [Текст] / О.В.Безпалько. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 164 с.
 3. Соціальна педагогіка : навч. посібник / За заг. ред. О. В. Безпалько; Авт.-кол. О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко та ін. : – К. : Академвидав, 2013. – 312 с.
 4. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / За заг. ред. Н. Гаврик. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.
 5. Основи соціалізації особистості: Методичні рекомендації / Автор – упорядник Р. В. Зозуляк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – 65 с.
 6. Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : Монографія. – К. : Фенікс, 2009. – 416 с.
 7. Москаленко В. Екологічна соціалізація особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – No 8. – С. 1–10.
 8. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Людмила Андріївна Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – 335 с.
 9. Островська К.О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги.Навчальний посібник, 2006. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 110 с.
 10. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору та слуху / За заг. ред. Л.С. Вавіної. – К.: Наук. Світ, 2009. – 168 с.
 11. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями                                          опорно-рухового аппарату та розумового розвитку / За ред. Л.С. Вавіної. – К.: «АТОПОЛ», 2010. – 242 с.
 12. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху та інтелекту / За заг. Ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: ТОВ «Поліпром», 2007. – 171с.
 13. Синьов В.М. Основи дефектології / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. – К. : Вища шк., 1994 . – 141 с.
 14. Синьов В.М. Психологія розумово відсталої дитини. Підручник. – К., 2008. – 359 с.
 15. Спіріна Т. П. Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі / Спіріна Т. П., Зарюгіна Ю. Є. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Випуск № 32. – 2014. – С. 182-184.
 16. Соботович Є. Ф. Вибрані праці з логопедії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 308 с.
 17. Харченко С. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика: Монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 320 с.
 18. Логопедія. Підручник. / за ред. М.К.Шеремет. – К. , 2015. – 776 с.

Матеріали

Опис дисципліни: соціаліз.особистості

Робоча програма навчальної дисципліни – 2020 р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус