Основи соціалізації осіб з інтелектуальною недостатністю (6.010105 “Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810професор Островський І. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820Саламон О. Л.

Опис курсу

Метою дисципліни “Основи соціалізації осіб з інтелектуальною недостатністю ”  є опанування складною інтегруючою дисципліною, що дає змогу простежити і зрозуміти складний процес соціальної адаптації та інтеграції індивіда в соціальний організм та поступове перетворення його на особистість. У змісті лекцій звертається увага, насамперед, на проблеми, які не висвітлюються або ж розглядаються в курсах “Спеціальної психології” та “Спеціальної педагогіки” поверхово. Це, зокрема, психологічні особливості соціалізації дітей з інтелектуальною недостатністю.  У цьому контексті розглядаються особливості формування життєвих цінностей, самосвідомості, статевої ідентифікації, а також їх ролі у становленні особистості дитини з інтелектуальною недостатністю.

Завдання курсу є формування професійно-орієнтовного світогляду майбутнього соціально-корекційного педагога; розкриття сутності понять і термінів зазначеної тематики; формування ціннісного ставлення студентів до вітчизняного та зарубіжного досвіду соціалізації та соціальної адаптації особистості з інтелектуальною недостатністю.

Студенти повинні знати

 • основні напрямки соціальної реабілітації осіб з інтелектуальною недостатністю;
 • структуру, агенти та засоби соціалізації;
 • форми соціалізації та існуючі концепції соціалізації;
 • особливості набуття соціального досвіду дітьми з інтелектуальною недостатністю.

Студенти повинні вміти

– аналізувати програми соціальної підтримки дітей з інтелектуальною недостатністю,

– використовувати набуті знання у подальшій власній професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 1. И.С. Кон Социология личности. – М., 1987.
 2. А.В. Мудрик  Введение в социальную педагогику. – М.: Институт практической психологии. 1997.
 3. М.П. Лукашевич Соціалізація. Виховні механізми та технології. – Київ., 1998.
 4. Л.С. Виготський  Собрание сочинений в 6 т. – М.: Педагогика, 1983. Т 5.
 5. Г.М. Дульнев Основы трудового обучения во вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1969.
 6. Х. С. Земский Совершенствование процесса социально-трудовой адаптации учащихся вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1981.
 7. С.Л. Мирский Особенности профессионального обучения во вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1988.
 8. А.И. Раку Взаимодействие вспомогательной школы и семьи в социальной адаптации учащихся. / Под. ред. Х.С. Замского. – Кишинев, 1982.
 9. Н.П. Коломинский Развитие личности учащихся вспомогательной школы. – К., 1978.
 10. Д.И. Фельдштейн Социализация и индивидуализация – содержание социального взросления и социально-психологической реализации детства // Мир психологии, 1998, № 1.
 11. А.А. Бодальов Об изучении общения // Психология общения. – М.,1978, Вип. 3.
 12. Г.А. Бам Понятие адаптации и его значение для психологии личности. // Вопросы психологии. 1989, №1.
 13. Л.С. Выготский Педагогическая психология. – М., 1999.
 14. Е.Г. Злотина Обучение как фактор развития личности. – К.: Наукова думка, 1982.
 15. В.Т. Куєвда Теоретичні основи соціалізації особистості людини / Молодь і дозвілля. – К., 1994.

Додаткова:

 1. И.С. Кон  Ребенок и общество. – М., 1988.
 2. А.В. Мудрик Социализация и «смутное время». – М., 1995.
 3. Островська К.О. Формування соціальних компетенцій у дітей з розладами спектра аутизму. Розділ колективної монографії «Психологія професійної безпеки технології конструктивного самозбереження особистості» / за ред. Ж.Вірної. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С.578-587.
 4. Островська К. О. Соціальна адаптація дорослих осіб з загальними розладами розвитку : навч. посібник / К. О. Островська. – Львів : «Тріада плюс», 2012. – 576 с.
 5. Островська К. О. Соціальний супровід дітей з аутизмом під час навчання: навч. посібник / К. О. Островська, Ю. В. Рибак, У. Р. Мельник, Є. В. Гук, А. Б. Заплатинська, О. Г. Ферт. – Львів : «Тріада плюс», 2009. – 186 с.
 6. Островська К.О. Підтримане проживання неповносправних осіб у громаді. Навчальне видання/ К. О. Островська, І. П.Островський. – Львів, Тріада плюс, 2016. – 108 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму