Основи соціалізації особистості

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Фалинська З. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1ФПС-11

Опис курсу

Метою вивчення курсу «Основи соціалізації особистості» є опанування студентами інтегруючої дисципліни, що дозволяє простежити, проаналізувати і зрозуміти складний процес входження індивіда в соціум і поступове перетворення його на особистість.

Вивчення такого навчального матеріалу допоможе студентам глибше засвоїти навчальні дисципліни, пов’язані з формуванням і розвитком особистості, віковими особливостями становлення людини, її самоствердженням, самореалізацією.

Завдання курсу:

 • поглибити знання студентів у галузі загальнонаукової картини соціалізації;
 • розкрити історію зародження та розвиток становлення соціалізації як галузі міждисциплінарних досліджень;
 • допомогти студентам уяснити сутність, зміст, основні категорії та універсальні характеристики процесу соціалізації;
 • сформувати гуманістичні установки по відношенню до суб’єкта та самого процесу соціалізації;
 • мобілізувати студентів на активну самостійну роботу щодо вивчення актуальних проблем соціалізації;
 • спонукати їх до морального самовдосконалення, підвищення власної моральної культури.

Засвоївши  курс  «Основи  соціалізації  особистості»  студенти  повинні

знати:

 • предмет дисципліни, її тематику, термінологію;
 • засоби, фактори, механізми, фази та етапи соціалізації;
 • основні теорії розвитку особистості;
 • особливості процесу набуття людиною соціального досвіду внаслідок різних видів діяльності, спілкування, виконання соціальних ролей у близьких і віддалених колах соціальної взаємодії, засвоєння моделей поведінки
 • різних життєвих ситуаціях і у взаєминах з різними агентами соціалізації, а також в різних соціальних середовищах.

уміти:

 • здійснювати аналіз соціально-педагогічних ситуацій, пов’язаних з особливостями проходження особистістю процесу соціалізації, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити узагальнення з метою виявлення та діагностування нагальних проблем особистості;
 • використовувати теоретичні знання у практичній діяльності для вирішення проблем соціалізації особистості.

Рекомендована література

Основна

 1. Алєксєєнко Т.Ф. Соціалізація особистості: можливості й ризики: Науково-методичний посібник / Алєксєєнко Т.Ф. – К., 2007. – 152 с.
 2. Батліна Л.В. Основи людинознавства: Людина в цілому: Навчальний посібник/ Батліна Л.В.. – К.: КНТ, 2008. – 329 с.
 3. Іванченко А.В., Сбруєв А.А., Дікова-Фаворська О.М. Соціалізація і соціальне виховання: Навч. посіб./ Іванченко А.В., Сбруєв А.А., Дікова-Фаворська О.М – Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна»; Житомирський економіко-гуманітарний ін-т. – Житомир: Полісся, 2006. – 216 с.
 4. Ковальчук І.А. Статеворольова соціалізація учнів / Ковальчук І.А. – Науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи АПН України; Луганський національний педагогічний ун-т ім.. Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – 358 с.
 5. Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: монографія / Кравченко Т.В . – Інститут проблем виховання АПН України. – К.: Фенікс, 2009. – 416 с.
 6. Кушнарьов С.В. Науково-теоретичні проблеми соціалізації й ресоціалізації неповнолітніх засуджених / Кушнарьов С.В. // Соціальна педагогіка: теорія та практика . – 2009. – № 4. – С. 47-54.
 7. Кушнарьов С.В. Соціалізація й система базових соціальних цінностей неповнолітніх засуджених / Кушнарьов С.В. // Соціальна педагогіка: теорія та практика . – 2010. – № 1. – С. 52-57.
 8. Лавриченко Н. М. Проблеми гуманістичного спрямування шкільної соціалізації: педагогічні розмисли і нотатки / Лавриченко Н. М. – Інститут педагогіки АПН України. – К.: Тов «Інсайт-плюс», 2006. – 280 с.
 9. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси/ Лавриченко Н. М. – Київ: ВіРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.
 10. Маценко Ж.М. духовність: феномен психології та об’єкт виховання / Ж.М. Маценко. – К.: Освіта України, 2010. – 100 с.
 11. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник / Москаленко В.В. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
 12. Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. Соціологія малих груп: Підручник / Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 292 с.
 13. Омельченко Л.М. Практикум з основ соціалізації особистості: Посібник для студ. вищ. навч. закл./ Омельченко Л.М. – К.:, 2008. – 97 с
 14. Папуча М.В., Кричковська Т.Д. Особистість: розвиток, соціалізація, виховання / Папуча М.В., Кричковська Т.Д. – Ніжин: РВВНДПУ ім. М. Гоголя, 2001. – 148 с.
 15. Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі: монографія / Петрунько О.В. – Полтава: Укрпромторгсервіс, 2010. – 480 с.
 16. Розказова О. Особливості соціалізації студентської молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / Розказова О. // Соціальна педагогіка: теорія та практика . – 2005. – № 2. – С. 23-26.
 17. Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога: Навчальний посібник / Сорочинська В.Є – К.: Кондор, 2010. – 198 с.
 18. Соціалізація особистості школяра / Науково-методичний центр «Українська етнопедагогіка і народознавство» / Л.Е. Орбан (ред.). – Івано-Франківськ, 1996. – 66 с.
 19. Соціалізація особистості: Міжкафедральний зб. наук. ст. / національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова / А.Й. Капська (ред.).- К., 1998. – 157 с.
 20. Суятінова Л. Вплив релігії на процес соціалізації особистості / Суятінова Л. // Соціальна психологія. – 2006. – № 1. – С. 84-93.
 21. Харченко С.Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика: монографія / Харченко С.Я. – Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи АПН України та Луганського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганська: Альма-матер, 2006. – 320 с.
 22. Черненький Я.Я. Культурологія: теоретико-практичний курс. Навчально-методичний посібник / Черненький Я.Я. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 416 с.

 

Допоміжна

 

 1. Адольф В. А. Профессиональная компетентность современного учителя / В. А. Адольф : монография / Красноярский гос. университет, – Красноярск : КрГУ, 1998. – 286 с.
 2. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть : монографія. – К. : УДЦССМ, 2001. – С. 35–49.
 3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія.Теорія. – К.: Либідь, 1998. – 497 с.
 4. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества : Книга для учителя / Амонашвили Ш. А. – К. : Освіта, 1991. – 111 с.
 5. Ананьев Б. Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность / Б. Г. Ананьев. – М. : Директ-Медиа, 2008. – 134 c.
 6. Андрущенко В. П. Соціальна робота / Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П.. Книга І. – К. : УДЦССМ, 2001. – 344 с.
 7. Аттестация преподавателя и мастера производственного обучения : метод. пособие / АПН СССР НИИ проф.-тех. oбразования; отв. ред. Н. В. Кузьмина. – СПб., 1992. – 61 с.
 8. Батурина Г. И. Нравственное воспитание школьников на народных традициях / Батурина Г. И., Лисова К. Л., Суворова Г. Ф. – М.: Народное образование, 2002. – 112 с.
 9. Батышев П. Трудовая подготовка школьников: Вопросы теории и методики / П. Батышев. – М. : Педагогика, 1981. 192 с.
 10. Батышев С. Я. Блочно-модульное обучение / Батышев С. Я. – М. : Транссервис, 1997. – 258 с.
 11. Беcпалько О. В. Програма курсу «Соціальна педагогіка» / О.В. Беcпалько // Соц. педагогіка / За ред. А. Й. Капської. – К. : Віпол, 1998. – С. 60–82.
 12. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді : теоретико-методичні основи / О. В. Безпалько : монографія. – К. : Науковий світ, 2006. – 363 с.
 • Безпалько О. В. Поняття «громада» у соціально-педагогічній діяльності // Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Логос, 2003. – Том XL. – С. 15–26.
 1. Белухин Д. Н. Основы личностно ориентированной педагогики / Д. Н. Белухин : курс лекций : В 2-х ч., Ч.1. – М. : Издательство «Институт практической психологи», Воронеж : НПО «Модэк», 1996. – 317 с.
 2. Березина В. Л. Социально-педагогическая работа в школе / Березина В. Л. // Воспитание школьников. – 1994. – № 5. – С. 2–3.
 3. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання / І. Д. Бех : науково-методичний посібник. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
 4. Бех І. Д. Особистість у соціогенетичному дискурсі: стратегія формування / І. Д. Бех // Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. / За ред. проф. М.В. Левківського. – Київ– Житомир: ЖДПУ, 2002. – С. 4–12.
 5. Богданова В. В. Траектории социализации современного студенчества. Феномены сообразной и неадаптивной социализации// Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение.» – 2009. – №3. – Социология.
 6. Божович Л. И. Этапы формирования личности / Л. И. Божович : монография. – М. : Просвещение, 1995. – 114 с.
 • Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 11–17.
 1. Бочарова В. Г. Педагогика отношений в социуме: перспективная альтернатива / Бочарова В. Г. – М., 1991. –134 с.
 2. Бочарова В. Г. Педагогика социальной работы / Бочарова В. Г. – М. : SYR-Аргус, 1994. – 256 с.
 3. Бочарова В. Г. Задачи и перспективы развития социальной педагогики в современных условиях / В. Г. Бочарова : методическое пособие. – М. : Центр социальной педагогики РАО, 1996. – 112 с.
 • Бочарова В. Г. О некоторых методологических подходах к пониманию целостного процесса социализации воспитания и развития личности / В. Г. Бочарова // Теория и практика социальной работы : сб. науч. трудов. – М., Тула, 1993. – С. 34–49.
 1. Бурая Н. П. Соціальна робота : навч. посібник. – Харків: Ун-т внутрішніх справ, 1995. – 104 с.
 2. Вайнола Р. Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: Монографія. / За редакцією С. О. Сисоєвої. – Запоріжжя : ХНРБЦ, 2008. – 460 с.
 3. Васильев И. И. Служение (заметки о сельской интеллигенции) / Васильев И. И. // Дорогами России. – М., 1994. – 110 с.
 • Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Ю. В. Василькова. – М., 2001. – 159 с.
 • Васянович Г. П. Методологія педагогіки й педагогічна інноватика : зб. наук. праць / Васянович Г. П. // Модернізація вищої у контексті євро інтеграційних процесів. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 332, [4]с.
 1. Веденов А. В. Воспитани воли у ребенка / Веденов А. В. – М. : из-во академии педнаук РСФСР, 1952. – 156 с.
 2. Великоднева Ю. В. Формирование профессиональной готовносты студентов педагогического колледжа к социально-педагогической работе в сельской школе : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Ю. В. Великоднева «Теория и методика професиионального образования». – Майкоп, 2007. – 22 с.
 3. Воронова О. В. Дифференцированная подготовка социальных педагогов к работе в учреждениях различного типа : дисс. … кандидата педаг. наук : 13.08.00 / Ольга Васильевна Воронова. – Самара, 2005. – 203 с.
 • Воропаев М. В. Развитие классного коллектива подростков сельской школы: Автореферат дис. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. – М., 1990. – 17 с.
 1. Вульфов Б. З. Исследования в области социальной педагогики: основания, научный аппарат, специфика организации / Вульфов Б. З. // Вестн. ун-та рос. акад. образования. – 1998. – N 1. – С. 35–45.
 • Гадасина А. Д. Плоды запретов : Подростки и секс: Кл. для учителей / Гадасина А. Д. – М., 1991. – 20 с.
 • Галагузова М. А. Социальная педагогика : учебное пособие / Галагузова М. А. – М. : Владос, 2003. – 386 с.
 1. Галагузова Ю. Н. Социальная педагогика: практика глазами преподавателей и студентов : [пособие для вузов] / Галагузова Ю. Н., Сорвачева Г. В., Штинова Г. Н. – М. : Владос, 2001. – 228 с.
 • Галагузова Ю. Подготовка социальных педагогов: пора преодолеть противоречия / Ю. Галагузова // Социальная педагогика. – 2003. – № 1. – С. 97–101.
 1. Гончаренко С. У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі / Гончаренко С. У. – К. : Вища школа, 2003. – 323 с.
 • Григорьев С. И. Психолого-социологические основы социальной педагогики / С. И. Григорьев, Л. Д. Демина. – Барнаул : Изд-во АГУ, 1996. – 222 c.
 1. Григорьева Е. В. Компетентностный подход в современном высшем профессиональном образовании Франции и России: дисс. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. : 13.00.01 / Е. В. Григорьева. М., 2006.
 2. Гупан Н. Д. До питання становлення системи підготовки соціальних працівників в Україні / Гупан Н. Д. // Соціальна робота: Теорія, досвід, перспективи. – Ужгород : УДУ, 1999. – Ч. І. – С. 176–181.
 3. Гура О. І. Педагогічні умови формування комунікативних якостей соціального педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / О. І. Гура. – Харків, Харківський національний університет ім. Каразіна, 2001. – 20 с.
 4. Гурьянова М. П. Новая профессия в социальной сфере: [Подготовка специалистов по специальности «Социальная педагогика»] / М. П. Гурьянова // Специалист. – 1996. – № 11–12. – С. 28–29.
 5. Гурьянова М. П. Сельская социальная середа. – Минск : Амалфея, 2000. – 448 с.
 • Гурьянова М. П. Сельская социальная среда как педагогический фактор: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук / М. П. Гурьянова. – М., – 25 с.
 1. Гуслякова Л. Г. Социальная работа: научная теория, деятельность и учебная дисциплина / Л. Г. Гуслякова // Работник социальной службы. – 2000. – №4. – С.8–12.
 2. Гуслякова Л. Г. Социальное партнерство : проблемы, реалии, перспективы / Л. Г. Гуслякова, А. К. Мишин, В. В. Ткаченко; М-во образования Рос. Федерации [и др.]. – Барнаул, 2003. – 106 с.
 3. Державна молодіжна політика в Україні : слов. термінів нормат.-правових актів / [автор-упорядник Бородін Є. І.]. – Дніпропетровськ : Герда, 2002. – С. 299–337.
 4. Деркач О. До проблеми пізнавальної діяльності в педагогічній практиці / О. Деркач // Вісник книжкової палати. – 2002. – № 1. – С. 31–33.
 • Дипломированный социальный педагог : специфика профессиональной деятельности и система профессиональной підготовки / [под. ред. М. А. Галагузовой] – Екатеринбург, 1996. – 121 с.
 1. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: Збірник документів: У 2 ч. – Ч. 1,2. – К. : АТ Вид-во «Столиця», 1998.
 2. Донченко Е. А. Личность: конфликт, гармония : монографія / Е. А. Донченко, Т. М. Титаренко. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 175 с.
 3. Дорохина В. Г. Формирование психологической готовности подростков к производительному труду / В. Г. Дорохина, С. И. Равикович // Психология : респ. наук.-метод. зб. – К. : Рад. школа, 1989. – Вып. 32. – С. 27–33.
 4. Дружилов С. А. Обучение и стадии профессиональной компетентности : сб. по матер. Фестиваля педагогического творчества, 28–29 августа 2000 г. / С. А. Дружилов // Непрерывное образование как условие развития творческой личности – Новокузнецк : ИПК, 2001. – 174 с.
 5. Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога : [монографія] / О. А. Дубасенюк. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2005. – 367 с.
 6. Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности к педагогической деятельности / Дурай-Новакова К. М. – М., 1983. – 356 с.
 7. Дюркгейм Э. Социология образования / Дюркгейм Э. – М. : Наука, 1996. – 122 с.
 8. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности / Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. – Мн. : Изд-во БГУ, 1976. – 176 с.
 9. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы . – Мн. : Изд-во ГГУ, 1981. – 383 с.
 10. Елисеев А. Взаимодействие субъектов воспитательного процесса: [Соц. педагог, кл. руководитель] / А. Елисеев, Т. Соколова // Воспитание школьников. – 2000. – № 10. – С. 2–3. – Окончание. Начало : № 8, 9.
 11. Ермоленко Г. Л. Социальный педагог в школе / Г. Л. Ермоленко // Воспитание школьников. – 1994. – № 2. – 25 с.
 12. Загвязинский В. И. Объект и предмет социальной педагогики / В. И. Загвязинский // Образование в Сибири. – 1998. – № 1. – С. 113–117.
 13. Закон України «Про освіту». – К. : Генеза, 1996. – 36 с.
 14. Захарова А. В. Особенности рефлексии как психического новообразования в учебной деятельности / А. В. Захарова, М. Э. Боцманова // Формирование учебной деятельности школьников. – М., 1982. – С. 152–162.
 15. Зверева І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика / Зверева І. Д. – К., 1998.
 16. Зеленова Т. Г. Педагогизация среды в условиях села: Автореферат дис. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. – Ярославль, 1998. – 22 с.
 • Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / Зимняя И. А. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, – 42 с.
 1. Зимняя И. А. Профессиональные роли и функции социального работника (общие проблемы подготовки специалиста) / И. А. Зимняя // Российский журнал социальной работы. – 1995. – № 1. – С. 79–82.
 2. Зимняя И. А. Подготовка социального работника как многоуровневый процесс / И. А. Зимняя // Социальная работа. – 1992. – № 6. – С. 85-91.
 3. Иванова С. П. Учитель XXI века. Ноопсихологический подход к анализу профессионально-личностной готовности к педагогической деятельности : [монографія] / С. П. Иванова – Псков : Изд. ПГПУ, 2002. – 332 с.
 • История социальной педагогики : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. М. А. Галагузовой]. – М., 2001. – 544 с.
 • Іванченко А. В. Соціально-педагогічна підготовка вчителя / А. В. Іванченко, А. А. Сбруєва. – Житомир : ЖДПУ, 2000. – 112 с.
 1. Калинина И. А. Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности и ее взаимосвязь с успешностью обучения (на примере экономического вуза) : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. психол. наук. : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / И. А. Калинина. — Москва, 2007. – 24 с.
 2. Капская А. Й. Формирование готовности студента педвуза к исполнительско-речевой деятельности в системе профессиональной подготовки / А. Й. Капская : автореф. дис. на соиск. уч. степени докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика профессионального образования» / А. Й. Капская. — К, 1989. – 36 с.
 3. Капська А. Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / Безпалько О. В., Вайнола Р. Х., Капська А. Й.; Загальна редакція А. Й. Капської. – К., 2002. – 164 с.
 4. Карпенко О. Г. Роль соціально-педагогічного моніторингу при визначенні професійної готовності студентів до соціальної роботи / О. Г. Карпенко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. – №3. – С. 14–20.
 5. Карпенко О. Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти. Монографія. / За редакцією С. Я. Харченко. – Дрогобич : Коло, 2007. – 374 с.
 6. Карпенко, О. Г. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти : дис. … д-ра пед. наук / О. Г. Карпенко. – К., 2008. – 546 с.
 7. Келасьев В. Н. Диагностика професcиональных способностей, система профессионального отбора социальных педагогов и социальных работников / Келасьев В. Н. – М. : Российская академия образования, 1994. – 127 с.
 8. Інформаційні ресурси
 9. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.04.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 08.02.2011: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966-15 – Загол. з екрану. – Мова укр.;
 10. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоді» від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www ligazakon.ua;
 11. Луков В.А. Гуманизм и парадигмы воспитания в глобальном обществе [Электронный ресурс] / Знание. Понимание. Умение. – Режим доступа: www / URL: http: // zpu – journal.ru/gum/prospects//articles/2007lukov_val/2/. – [б.д.] – Загл. с экрана.
 12. Прохоров Б.Б. Экология человека. Понятийно-терминологический словарь [Электронный ресурс] / Академик. – Режим доступа : www / URL:http://human_ecology.academic.ru/1487 – 2005г. – Загл. с экрана.
 13. Скляренко Э.О. Парадигмы воспитания [Электронный ресурс] / uaua.info. – Режим доступа: www/ URL: http://www.uaua.info/razvitiye/article-9366-paradigmyi-vospitaniya/. – [б.д.] – Загл. с экрана.
 14. Соціальний супровід // Режим доступу: http://zakon.licasoft.com.ua/component/lica/?href=0&view=text& base=24& id=22870& menu=22927;
 15. Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу // Режим доступу: http://zakon.licasoft.com.ua/component/lica/?href=0& view=text& base=24& id=22856& menu=22913.

Матеріали

Контрольні питання для визначення рівня засвоєння знань студентами

 1. Місце культури у сучасному суспільстві. Роль культури у становленні громадянської, національної свідомості та в державному процесі.
 2. Характеристика основних елементів культури як системи. Основні форми і рівні культури.
 3. Роль гри у процесі соціалізації. Психологія гри.
 4. Засоби масової комунікації та їх вплив на соціалізацію особистості
 5. Духовність людини: підходи, визначення, характеристики.
 6. Вплив релігії на соціальне середовище.
 7. Субкультура як механізм соціалізації.
 8. Девіантна поведінка і злочинність у процесі соціалізації.
 9. Традиція як механізм спадкоємності. Основні функції традиції.
 10. Різновиди традиційної стереотипізації поведінки (звичка, звичаї, обряд, свято). Роль традицій у розвитку суспільства.
 11. Особливості національного характеру українців.
 12. Соціальноетнічні процеси в Україні: стан та проблеми.
 13. Національна ментальність та її вплив на процес соціалізації особистості.
 14. Соціальні групи як головні інститути соціалізації
 15. Натовп та психологія натовпу.
 16. Неформальні групи, їх класифікація
 17. Молодь як соціально-демографічна група.
 18. Соціальні ролі особистості як механізми соціалізації
 19. Гендерні ролі особистості. Особливості гендерної соціалізації.
 20. Основні класифікації груп. Умовна та реальна група.
 21. Проаналізуйте різні підходи до розуміння сутності процесу соціалізації; визначте відмінні риси процесів соціальної адаптації та соціалізації особистості.
 22. Заповніть таблицю «Спільне та відмінне у поняттях «розвиток», «формування», «виховання», «соціалізація».
 23. Визначте роль особистості у власній соціалізації.
 24. Складіть логічну схему із поданих слів, дайте їй назву: мезофактори, сім’я, школа, фактори соціалізації, мікрофактори, тип місцевості і поселення, Всесвіт, суспільство, мегафактори, ЗМІ, субкультура, космос, макрофактори, етнос, держава.
 25. На прикладі одного з етапів соціалізації покажіть, які фактори, агенти, засоби і механізми впливають на соціалізацію особистості.
 26. Заповніть таблицю «Основні концепції соціалізації особистості в західній філософії та психології».
 27. Доведіть, що особистість являє собою єдність загального (соціально-типового), особливого (класового, національного тощо) та окремого (індивідуального).
 28. Назвіть рушійні сили формування особистості, виходячи з досліджень Наторпа, Е. Борнеманна.
 29. У чому, на Вашу думку, виявляється гуманістичний характер культури? Відповідь обґрунтуйте.
 30. Визначте та оформіть у та таблицю соціальні та психологічні (внутрішні) умови, які сприяють духовному зростанню особистості.
 31. Запропонуйте форми співпраці школи й сім’ї щодо соціалізації учнів.
 32. Сучасне суспільство і школа
 33. Роль навчально-виховного процесу в підвищенні соціально-психологічної адаптації школяра
 34. Моральні аспекти соціалізації школяра
 35. Розвиток і самореалізація особистості в умовах загальноосвітнього закладу
 36. Мікроклімат школи та його вплив на соціалізацію школяра
 37. Визначте, виконання яких принципів допомагає дитині успішно інтегруватись у суспільство.