Технології роботи соціального гувернера

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
528доцент Фалинська З. З.ФПС-31, ФПС-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5ФПС-31
ФПС-32

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів знань про особливості діяльності соціального гувернера, оволодіння методиками раннього розвитку та навчання дитини в умовах індивідуального виховання.

Завдання курсу:

 • оволодіння студентами знаннями про гувернерство як соціальне явище та життєво необхідну галузь педагогіки;
 • ознайомлення студентів з пріоритетними гувернерськими методиками й теоріями виховання в домашніх умовах;
 • ознайомлення майбутніх педагогів з прогресивними підходами в теорії та практиці індивідуального домашнього виховання.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про:

 • гувернерство як соціальне та педагогічне явище;
 • реалізацію ідеї всебічного розвитку особистості в теорії і практиці домашнього виховання в різних країнах у різні епохи;
 • методи виховання та прийоми педагогічного впливу гувернера на дітей різних вікових груп в умовах домашнього виховання;
 • стратегічні напрями й методики індивідуального виховання і та навчання в сім’ї.

На основі цих знань повинні бути сформовані уміння:

 • налагоджувати взаємодію із вихованцями і членами сім’ї в процесі індивідуального виховання;
 • проектувати процес оволодіння знаннями і розумовий розвиток дитини в системі домашнього виховання;
 • розробляти власні технології індивідуального домашнього виховання дітей.

що забезпечують формування компетенцій:

 • діагностико-прогностичної, яка забезпечує визначення рівня розвитку дітей, стану педагогічного процесу і завдань освітньо-виховної роботи з дітьми та їх батьками, визначення підсумків власної педагогічної роботи, їх відповідність вимогам часу;
 • організаційно-педагогічної, яка спрямована на забезпечення використання педагогічно доцільних форм роботи з батьками на основі диференційованого підходу до різних типів сім’ї;
 • комунікативної, яка забезпечує взаємне орієнтування і узгодження дій для організації спільної результативної діяльності;
 • просвітницької, що передбачає здійснення психолого-педагогічної просвіти батьків і забезпечує єдність зусиль гувернера і сім’ї, спрямованої на створення повноцінного виховного потенціалу середовища, сприятливого для становлення самостійної, творчої особистості дитини.

Рекомендована література

Базова

 1. Маценко Л.М. Методика роботи гувернера : навчально-методичний посібник для підготовки фахівців напряму 0101 – «Педагогічна освіта» зі спеціальності 6.010103 – «Соціальна педагогіка». – К. : ДАКККіМ, 2010. – 242с.
 2. Сарапулова Є.Г. Програма курсу «Методика роботи гувернера» / Є.Г.Сарапулова / Соціальна педагогіка : навч.-метод. посібник / За заг. ред. А.Й. Капської. — К. : ІЗМН, 1998. — С. 120-129.
 3. Сарапулова Є.Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера : монографія / Є.Г. Сарапулова. – К. : МАУП, 2013. – 264 с.
 4. Сарапулова Є.Г. Статус гувернера в суспільстві / Є.Г. Сарапулова //К. : Світло. — 2000. – 216с.

Допоміжна

 1. Барко В.І., Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини? / В.І.Барко, А.М. Тютюнников. — К. 1991– 158с..
 2. Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Теория и методика обучения математике в начальной школе / П.М. Эрдниев, Б.П. Эрдниев. — М., 1988.
 3. Едкина Н.Б., Мариничева О.А. Учим детей наблюдать и рассказывать / Н.Б. Едкина, О.А. Мариничева — Ярославль, 1996 –216с.
 4. Жуйков С.Ф. Психология усвоения грамматики в начальных классах / С.Ф.Жуйков — М., 1964.
 5. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению (характер, коммуникабельность) / Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина — Ярославль, 1996.
 6. Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у дітей / Г.С. Костюк. — К., 1963.
 7. Мозола Р.С., Демчишин А.А. Рухливі ігри / Р.С. Мозола, А.А. Демчишин. — К., 1985.
 8. Мілер’ян Є.О. Увага та її виховання у дітей / Є.О. Мілер’ян. — К.,
 9. Никитин Б.П., Никитина Л.А. Мы, наши дети и внуки / Б.П. Никитин, Л.А.Никитина. — М., 1989.
 10. Симоновский А.Э. Развитие творческого мышления детей / А.Э.Симоновский. — Ярославль, 1996.
 11. Станкевич Г.П., Дунцова Х.Г. Этикет за столом / Г.П. Станкевич Х.Г.Дунцова. — М., 1990.
 12. Феофилов Л.Г. Умеете ли вы себя вести / Л.Г. Феофилов. — К., 1990.
 13. Мадорский Л.Р., Зак А.З. Таня, Люда, Сережа, Антон — младшие школьники / Л.Р. Мадорский, А.З. Зак // Педагогический факультет. — М., 1989. — № 3. – С. 99-189.
 14. Методические рекоммендации по определению функциональной готовности к школьному обучению. – М., 1986.
 15. Сарапулова Є.Г. Українські народні ігри дітей і молоді влітку / Є.Г.Сарапулова // Фізичне виховання в школі. — 1998. — № 2. — С. 28-30.
 16. Сарапулова Є.Г. Фізіологічно доцільний режим дня / Є.Г. Сарапулова // Дошкільне виховання. — 2001. — № 5. — С. 13-15.
 17. Сарапулова Є.Г. Формування оптимальної самооцінки як передумова становлення активної життєвої позиції особистості / Інноваційна система виховної роботи на основі проектування соціального розвитку особистості : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 1-2 березня 2001 р. / Є.Г. Сарапулова — Луцьк, 2001. — С. 116-123.
 18. Сарапулова Є. Г. Шляхи підвищення педагогічного рівня батьків і гувернерів у Російській Імперії (наприкінці XIX — на початку XX століття) /Є.Г.Сарапулова // Збірник наук, праць Української Акад. держ. упр. при Президентові України : Вип. 1. — К., 2001. — С. 168-173.
 19. Сарапулова Є.Г. Історичний досвід фахової підготовки гувернерів у Російській Імперії / Є.Г. Сарапулова // Педагогіка і психологія. — 2000. — № 3. — С. 140-147.
 20. Сарапулова Є.Г. Неординарна та девіантна поведінка дітей / Є.Г.Сарапулова // Світло. — 2001. — № 1. — С. 43- 45.
 21. Сарапулова Є.Г. Організація системи домашнього навчання й виховання на державному рівні / Є.Г. Сарапулова // Педагогіка і психологія. — 2000. — № 2. — С. 131-137.
 22. Сарапулова Є.Г. Провідні тенденції розвитку родинної педагогіки у найдавніші епохи існування людства / Є.Г. Сарапулова // Українознав. в сис­темі вищої освіти. Збірник наук. праць — К. : ВГІ НАОУ, 2011. — С. 219­225.
 23. Сарапулова Є.Г. Програма навчального курсу «Методика роботи гувернера» / Є.Г. Сарапулова / Соціальна педагогіка : кваліфікаційна характеристика, навч. план та прогр. вищих учбових закладів для спеціальності 7.01.01.06 / За заг. ред. І.М. Мельникової. — К. : Час молоді,
  • С. 97-111.
 24. Сарапулова Є.Г. Професійна підготовка гувернерів : ретроспективний огляд — сучасність — перспективи / Є.Г. Сарапулова // Педагогіка і психологія. — 2000. — № 4. — С. 134-139.
 25. Николаев С. Давно забытое? Новое! Возрождение гувернернерства / С.Николаев // Начальная школа. — 2015. — № 36. — С. 2.
 26. Побірченко Н., Попиченко С. Диплом для гувернантки / Н. Побірченко, С.Попиченко // Освіта. — 2014. — № 44 (4-11 жовтня). — С. 3.
 27. Гувернантку замовляли? «Круглий стіл» з проблем індивідуального виховання // Дошкільне виховання. – 2015. – № 4. – С. 10-11.
 28. Соціальна педагогіка : навчально-методичний комплекс / За ред. А.Й.Капської. – К. : ДЦССМ, 2003. – 338 с.
 29. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 2007. – 376 с.