Освітній менеджмент (географічний ф-т)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Заячук Ю. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Для студентів ІІ курсу географічного факультету, напряму підготовки 6.040104 Географія.

Метою курсу є надання студентам систематизованих знань з теорії і практики освітнього менеджменту, інноваційного освітнього менеджменту, шкільного менеджменту, формування комплексних компетенцій менеджера освіти, розвиток організаторських здібностей, системного, творчого, аналітичного мислення та сприяння формуванню вмінь створювати психологічно комфортну атмосферу та підтримувати дух партнерства в навчальному закладі. Крім того, курс присвячено окресленню задач менеджменту вищої школи, питанню стратегії розвитку вищого навчального закладу, в тому числі інтернаціоналізації як однієї з них, а також аналізу європейської реформи в галузі освітнього менеджменту та управління вищими навчальними закладами як важливої частини трансформації сучасної вищої освіти, та питанням інтегрування України у європейський освітній простір.

Рекомендована література

Базова

 1. Григораш В. В., Касянова О. М., Мармаза О. І. та ін. Управління навчальним закладом: Навч.-метод. посіб. (у двох частинах). Харків: вид-во «Ранок», 2004.
 2. Даниленко Л. І. Інноваційний освітній менеджмент. К.: ГЛАВНИК, 2006.
 3. Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту. К.: Ленвіт, 2007. – 264 с.
 4. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту. К.: Либідь, 2004.
 5. Маслов В. І., Драгун В. П., Шаркунова В. В. Теоретичні основи педагогічного менеджменту: Навч. посіб. для працівників освіти. – К., 1996. – 87 с.
 6. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. – Харків, 2005.
 7. Менеджмент и организационное развитие высшей школы: учеб. / [под общ. ред. М. Н. Певзнера]. – Днепропетровск, 2012. – 528 с.
 8. Освітній менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушки. – К., 2003.
 9. Педагогіка вищої школи / За ред. З. Н. Курлянд. К.: «Знання», 2005.
 10. Федоров В. Д. Менеджмент закладу освіти, менеджер закладу освіти: психологічні засади. – Кам’янець-Подільський, 2004.

Допоміжна

 1. Аніскіна Н. О., Пасечнікова С. П. Технологія планування стратегічних змін. – Харків, 2005.
 2. Битяк Ю. П. Система й повноваження органів управління освітою // Адміністративне право України: підруч. – К, 2005. – 544 с.
 3. Болонський процес у фактах і документах / Упор. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук. – Київ–Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.
 4. Вища школа України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г.Кременя. Авт. кол.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін.  Тернопіль, 2004.
 5. Гамаюнов В. Г. Дидактичний менеджмент: навчаюче управління. – Харків, 2004.
 6. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2002.
 7. Десятов Т. М., Коберник О. М., Тевлін Б. Л. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків, 2004.
 8. Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. – К., 2006. – 544 с.
 9. Іванова І. В. Менеджер – професійний керівник: навч. посіб. – К., 2001. – 108 с.
 10. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. – К.: Наукова думка, 1990.
 11. Коротяєв Б. І., Курило В. С. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя: монографія. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевчен­ка, 2009. – 308 с.
 12. Киржнер Л. А., Киенко Л. П., Липейко Т. И. Менеджмент организаций: учебное пособие. – К., 2006.
 13. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010.
 14. Крижко В. В. Теорія і практика менеджменту в освіті: Навч. посіб. – К., 2005.
 15. Курбатов С. Університетські рейтинги як фактор легітимізації елітного статусу освіти в сучасних умовах. – Суми, 2010. – 48 с.
 16. Николаенко С. М. Реформа высшего образования в Украине и Болонский процесс. – К, 2007. – 46 с.
 17. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості: Навч. посіб. К, 2007.
 18. Морозов А. В. Психология влияния. – Харьков, 2009. – 560 с.
 19. Павлютенков Є. М., Крижко В. В. Основи управління школою. – Харків, 2006.
 20. Пірен М. І. Основи конфліктології: Навч. посібник. – К., 1997. – 270 с.
 21. Поляков Н. В. Классический университет: от идей античности к идеям Болонского процесса. – Д.: Изд-во ДНУ, 2007. – 598 с.
 22. Психологія: Підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2003.
 23. Стеценко І. Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: навч. посіб. – К: АСК, 2004.
 24. Тихомирова Є., Постоловський С. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. – Суми, 2008.
 25. Товканець Г. В. Університетська освіта: навч.-метод. посіб. – К.: Кондор, 2013. – 186 с.
 26. Управління навчальним закладом: Навч.-метод. посіб. / В. В. Григора та ін. – Харків, 2004.
 27. Химинець В. В. Інновації в сучасній школі. – Ужгород, 2004.
 28. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Курс лекцій. – К., 2000. – С. 50–86.
 29. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. посіб. – К., 1999.
 30. Krull W. Exporting the Humboldtian University // Minerva. 2005. – Vol. 43, № 1. – P. 99–102.
 31. Rinne R. and Koivula J. The dilemmas of changing university // Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy. Ed. by M. Shattock. – 2009. – P. 183–199.
 32. Teichler U. The changing debate on internationalization of higher education // Higher Education. – 2004. – Vol. 48. – P. 5–26.
 33. Simons M. “Education through Research” at European Universities: Notes on the Orientation of Academic Research // Journal of Philosophy of Education. 2008. – Vol. 40, Issue 1. – P. 31–50.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму