Патопсихологія

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Сайко Х. Я.ФПЛ-21, ФПЛ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФПЛ-21Сайко Х. Я.
ФПЛ-22Сайко Х. Я.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Патопсихологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 6.010106 «Соціальна педагогіка».

Міждисциплінарні звʼязки: дисципліни фахового спрямування.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Патопсихологія — це розділ психології, який вивчає закономірності розпаду психічної діяльності і властивостей особистості при хворобі. її значення полягає в можливості більш глибокого пізнання закономірностей функціонування і розвитку нормальної психіки, вивчення психічного здоров’я, а також факторів, які активізують чи гальмують розвиток особистості у ході її онтогенезу і соціогенезу.

Як навчальна дисципліна «Патопсихологія» покликана ознайомити студентів з основними відхиленнями у розвитку психічної діяльності людини, розвивати вміння робити психологічний аналіз складних ситуацій взаємодії з особами, які мають відхилення у психічному розвитку.

Завдання курсу — надати студентам необхідні знання з особливостей виникнення, протікання відхилень у психічному розвитку людини та основних методів психологічної допомоги у випадках відхилень у психічному розвитку.

У ході вивчення курсу студенти повинні засвоїти

знання: основних категорій патопсихології; історичних передумов та перспектив розвитку патопсихології; видів порушень психіки; вікових особливостей порушень психіки; основних методів психологічної допомоги за відхилень у психічному розвитку;

вміння: аналізувати фактори, які активізують чи гальмують розвиток особистості у ході її онтогенезу і соціогенезу; надавати фахову допомогу особам з відхиленнями у психічному розвитку.

А тому навчальний курс містить два тематичні модулі: «Вступ до патопсихології» та «Види порушень психіки».

Вивченню курсу «Патопсихологія» повинні передувати такі дисципліни: «Психологія», «Соціальна психологія», «Вікова психологія», «Основи соціалізації особистості».

У ході вивчення курсу «патопсихологія» особливу увагу слід приділити термінології, якою насичена кожна тема. Це важливо для розуміння та оволодіння матеріалом студентами, оперування ним та подальшого поповнення знань з дисципліни.

Надзвичайно важливо для майбутніх соціальних педагогів, соціальних працівників зрозуміти та запам’ятати:

 • які поведінкові прояви особистості свідчать про розлади психіки, про дезадаптацію;
 • фахівці якого профілю надають допомогу людям з розладами психіки, поведінки;
 • у яких спеціальних закладах люди з розладами психіки та поведінки можуть отримати допомогу.

Майбутнім педагогам та психологам також важливо зрозуміти та запам’ятати особливості, причини психічних розладів, звертаючи особливу увагу на методи психологічної допомоги особам із порушеннями психіки.

Рекомендована література

Базова література

 1. Братусь Б.С. Аномалии личности. — М. : Мысль,— 301 с.
 2. Демьянов Ю. Г. Диагностика психических нарушений: Практикум. — СПб: ИД «МиМ», ТОО «Респекс», 1999. — 224 с.
 3. Зейгарник Б. В. Патопсихология. — М.: Академия, 2003. — С. 19-40.
 4. Зінченко С. М. Патопсихологія. Методики дослідження: метод. посібник. — К., 2004. — 101 с.
 5. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики. — СПб. : Прайм-Еврознак, 2005.
 6. Мартинюк І. А. Патопсихологія. Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 208 с.

Додаткова література

 1. Атлас для зкспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека / Под ред. И. А. Полищука и А. Е. Вид-ренко. — К. : Здоров’я, 1980. — 123 с.
 2. Блейхер В.М. Зкспериментально-психологическое исследование психически больных. — М. : Медицина, 1970. — 176 с.
 3. Зінченко С. М. Медична психологія. Розділ «Сексологія та сексопатологія»: Навч. посібник. — К., 2005. — 64 с.
 4. Колесникова Г. И. Девиантное поведение для студентов вузов / Т. И. Колесникова, А. Б. Котова, И. А. Петрулевич. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 120 с.
 5. Кузнєцов В. М., Чернявський В. М. Психіатрія. — К.: Здоров’я, 1993. — С. 3-10.
 6. Максимова Н. Ю., Милютина Е. Я. Курс лекций по детской патопсихологии. — Ростов н/Д.: Феникс, 2000. — 576 с.
 7. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Я., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології. — К.: Перун, 1996. — 463 с.
 8. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки. — К., 2001. — 320 с.
 9. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. — СПб: Речь, 2005. — 445 с.
 10. Патопсихологическая диагностика / В. М. Блейхер, И. В. Крук. — К.: Здоров’я, 1986. — 280 с.
 11. Психологический словарь / Авт.-сост. В. Н. Копорулина, М. Н. Смирнова, Н. О. Гордеева, Л. М. Балабанова. Под общ. ред. Ю. Л. Неймера. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — С. 333.
 12. Перешеина Н. В., Заостровцева М. Н. Девиантный школьник: Профилактика и коррекция отклонений. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 192 с.
 13. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.Социально-психологическая диагностика развития личности и мальїх групп. — М.: Издательство Института Психотерапии, 2002. — С. 355-409 с. (Глава VII. Психодиагностика личностньїх деформаций и отклоняющегося поведения).
 14. Шнейдер Я.Б. Девиантное поведение детей и подростков. — 2-е изд. — М. : Академический Проект; Гаудеамус, 2007. — 336 с.

Матеріали

Матеріали лекцій:

Лекція 1. Патопсихологія як наука

Лекція 2. Розлади відчуттів

Лекція 3. Афективні й ефекторні розлади

Лекція 4. Патологія пам’яті

Лекція 5. Патологія уваги

Лекція 6. Формальні розлади мислення

Лекція 7. Порушення мовлення

Лекція 8. Девіантна поведінка

Лекція 9. Порушення емоційної сфери

Лекція 10. Неврози у дітей і підлітків

Лекція 11. Психопатологічні синдроми

Лекція 12. Основні психічні порушення та психопатологічні прояви


Плани семінарських занять

Плани практичних занять

Завдання для самостійної роботи

Приклади задач /кейсів до заліку

Питання до підсумкової атестації

Приклади тестових питань до заліку

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму