Педагогічна антропологія (015 “Професійна освіта”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232професор Мачинська Н. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216професор Мачинська Н. І.

Опис курсу

Курс «Педагогічна антропологія» дозволяє узагальнити, інтегрувати і актуалізувати антропологічні знання, які студенти вже отримали, вивчаючи різні предмети психолого-педагогічного, культурологічного, філософського змісту. Він дозволяє також отримати сучасне уявлення про дитину як людину, її розвиток та виховання в просторі, часі і культурі, про найбільш продуктивні для сучасної педагогіки ідеології, стратегії і технології виховання. Актуальність вивчення курсу «Педагогічна антропологія» полягає у тому, що на початку ХХІ століття людина є об’єктом і суб’єктом педагогічної рефлексії, тому що саме від людини залежить вирішення всіх гуманітарних, екологічних та інших проблем людської спільноти. Ознайомлення з навчальним курсом надає студентам можливість окреслити способи формування людини як цілісної істоти під впливом педагогіки; обґрунтувати концепцію розвитку людини як цілісної, але водночас суперечливої істоти.

Мета курсу: поглибити і розширити професійну компетентність працівника освітньої сфери, узагальнити й систематизувати знання про людину як складну і багатогранну істоту.

Завдання курсу:

 • сформувати в аспірантів основні гуманітарні цінності: життя, розвиток людини, культура, виховання тощо;
 • навчити здобувачів освіти адекватно оцінювати значення своєї професійної діяльності, а також прищепити вміння бути відповідальним за її результати.
 • дати уявлення про толерантність, корпоративні стосунки, ефективну взаємодію з колегами, ставлення до інших як до цілісної особистості;
 • збагатити свідомість студентів гуманітарними і спеціальними знаннями, переплівши їх з культурною та педагогічною спадщиною;
 • виробити навичку самоаналізу, розуміння свого внутрішнього світу.

Рекомендована література

Основна література:

1.Аносов І. П. Педагогічна антропологія : навч. посіб. / І. П. Аносов ; Мелітопольський держ. педагогічний ун-т. – К. : Твім інтер, 2005. – 264 с.

2.Аносов І.П. Людинознавство як основа антропологізації сучасного освітнього процесу // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КДЛУ, НМАУ, 2002. – Вип. 23. – С. 15-18.

3.Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 336 с.

4.Борисова О. Соціально-історична антропологія: навч. посібник / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2007. — 328с.

Воронкова В.Г. Філософія. – К.:ВД «Професіонал», 2004. – 464 с.

Воронкова В.Г. Метафізичні виміри людського буття. – Запоріжжя: «Павел». 2000, – 176 с.

Воропаєва В.Г. Антропологічні засади дослідження людини як цілісної істоти: теоретико-методологічний аналіз. – Гуманітарний вісник ЗДІА, 2008. – Випуск 33. – С. 169-176.

Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб і допов. – К.: КНЕУ, 2002. – 471с.

Живага О., ДолинаЛ. Ідеї А.С. Макаренка в контексті сучасного підходу до створення виховної системи освітнього закладу / О. Живага, Л. Долина. –  Витоки педагогічної майстерності. 2013. – Випуск 12. С. 75-84.

Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – К.: Радянська школа, 1980. – 327 с.

Максакова В.И. Педагогическая антропология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Максакова. – 5-е изд.., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 208 с.

Педагогічна антропологія : навч. посіб. / Алла Возняк ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2011. – 190 с.

Педагогічна антропологія і вища школа : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.В. Приходько [и др.]; Національна металургійна академія України, Дніпропетровський гуманітарний ун-т. – Д. : Пороги, 2008. – 350 с.

Додаткова:

Аносов І.П. Педагогічна антропологія на шляху реформування сучасних освітніх систем // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – К.–Запоріжжя, 2003. – Вип. 26. – С.12-21.

Бех. І.Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн.1 : особистісно орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади. – 280 с.

Бех. І.Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн.2 : особистісно орієнтований підхід : науково-практичні засади. – 344 с.

Бех. І.Д. Молодший школяр у виховному просторі міжособистісних взаємин // Початкова школа. – 2000. №5. – С.1-3.

Леві-Строс К. Структурна антропологія / Зоя Борисюк (пер.з фр.). — 2.вид. — К. : Основи, 2000. — 391с.

Коджаспирова Г.М. Педагогическая антропология / Г.М. Коджаспирова : Учебное пособие. — М.: Гардарики, 2005. — 287 с.

Огаренко В. М., Малахова Ж. Д. Соціологія малих груп. – К., 2005.

Причепій Є.М., Чкерній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.- 576 с.

Подольська Є.А.,Лихвар В.Д. Іванова К.А. Культурологія. Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.

Педагогічна антропологія : роб. навч. прог. [для студентів спеціальності 013 початкова освіта ІІ-й освітній рівень (магістерський) ] / уклад. С.П. Паламар. – Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017.

Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов та ін. – К., 1999. – С. 12-30

Сегеда С. Антропологія: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. — К. : Либідь, 2001. — 335с.

Соціологія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Городяненка. К. – 559с.

Соціологія: Курс лекцій: Навч. посіб.длястуд. вищ. навч. закл. освіти / За ред. В. М. Пічі. – 2002. -310с.

Соціологія: короткий енцикл. словник / Під заг. ред.. В.І. Воловича. – К. : Укр. центр духовної культури, 1998. – 736с. 10. Філософія: Підручник / І. В. Бичко, І. В. Бойченко та ін. — К., 2001.

Філософія: Підручник // Под ред. І. Ф. Надольного — К., 2001.

Філософія: Підручник / За ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. — Харків, 2000

Хоружа Л.Л. Гуманізація як системоутворюючий компонент реформування сучасної освіти і виховання / Освіта на Луганщині. – Луганськ, 2002. – №2(17). – С. 59-66.

Шмалєй С. В. Антропологія: Для студ. природничих спец. вищих навч. закл. / Херсонський держ. ун-т. — Херсон, 2006. — 46с.

Юрій М. Антропологія: навч. посібник. — К. : Дакор, 2008. — 421с.

Інтернет-джерела.

 1. https://uk.wikipedia.org/ (Вікіпедія)
 2. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43059 (Енциклопедія сучасної України)
 3. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua (“Словники України”)
 4. www.rozum.org.ua (Словники он-лайн)
 5. http://slovo.ridne.net(Електронні версії словників термінографічної серії Слово Світ)
 6. http://www.slovnyk.net(Великий тлумачний словник сучасної української мови)

https://uk.wikipedia.org/wiki (Портал «Антропологія»)

Силабус:

Завантажити силабус