Педагогіка (філософський ф-т, політологія ІІІ)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Лещак Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Лещак Т. В.
доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Для студентів філософського факультету напряму підготовки «Політологія».

Мета: формування теоретичних знань, практичних умінь організації навчання й виховання як конструктивної педагогічної взаємодії з учнями та студентами, спрямованої на пізнання ними реальної дійсності та вироблення особистісного ставлення до загальнолюдських, національних цінностей.

Завдання: формування адекватного розуміння процесів навчання й виховання як організації педагогічної взаємодії вчителя та учнів, викладача та студентів, в процесі якої педагогічні впливи узгоджуються з рівнем розвитку школярів і студентів, їхніми потребами та інтересами.

Рекомендована література

Базова

 1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання у школі / А. М. Алексюк. – К. : Радянська школа, 1981. – 206 с.
 2. Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2001. – 575 с.
 3. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – 236 с.
 4. Зайченко І. В. Педагогіка : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / І. В. Зайченко. – Чернігів: ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2003. – 528 с.
 5. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості [Текст] / Г. С. Костюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 608 с.
 6. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 418 с.
 7. Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки [Текст] : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2003. – 450 с.
 8. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посібник для пед. навч. закладів / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – 2-е вид., випр. i доп. – Х. : ОВС, 2002. – 401 с.
 9. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К.: Кондор, 2007. – 656 с.
 10. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — К.: Вища шк. , 1997. — 349 с.
 11. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок : книга для вчителя / Підласий І. П. – К. : Рад. школа, 1989. – 204 с.
 12. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.С.К., 2003. – 192 с.
 13. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / М. М.  Фіцула. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – 542 с.
 14. Чайка В. М. Основи дидактики : тексти лекцій і завдання для самоконтролю : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. / В. М. Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 244 с.
 15. Ягупов В. В. Педагогіка : Навч. посіб. для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 559 c.

 

Допоміжна

 1. Ващенко Г. Виховний ідеал : підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків / Г. Ващенко. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 192 с.
 2. Ващенко Г. Загальні методи навчання: підручник для педагогів / Г. Ващенко. – К. : Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с.
 3. Ващенко Г. Проект системи освіти в самостійній Україні / Г. Ващенко. – Мюнхен, 1957. – 34 с.
 4. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О. І. Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.
 5. Вишневський О. Сучасне українське виховання : педагогічні нариси. – Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти ; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г. Ващенка, 1996. – 238 с.
 6. Володимир Мономах. Поучення дітям // Літопис Руський / За Іпатським літописом переклав Л. Махновець. – К., 1989. – С. 454–464.
 7. Грінченко Б. Непокірний // Борис Грінченко. Твори: в 2-х т. – К.: Наук. думка, 1990. – Т. 1: Поетичні твори. Оповідання. Повісті. – С. 236–245.;
 8. Грищенко М. М. Дидактичні поради молодому викладачеві / М. М. Грищенко. – К. : Вища школа, – 67 с.
 9. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва : навч. посіб. / М. Д. Касьяненко. – К. : Вища школа, 1993. – 320 с.
 10. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навчальний посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 2005. – 180 с.
 11. Левківський М. В. Історія педагогіки : Навч. посіб. / М. В. Левківський, О. М. Микитюк. – Х. : ОВС, 2002. – 240 c.
 12. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник / Г. М. Мешко. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с.
 13. Куліш П. Викохування дітей за підмогою школи / Пантелеймон Куліш // Пантелеймон Куліш. Науково-педагогічна спадщина (вибрані твори). [упоряд. О. О. Кравченко]. – К. [б. в.], 2008. – С. 110–113.
 14. Пиз А. Новый язык телодвижений. Расширенная версия / А. Пиз – М.: Эксмо, 2009. – 416 с.
 15. Русова С. Ідейні підвалини школи / Софія Русова // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / [упоряд. Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Науковий світ, 2003. – С. 150–153.;
 16. Семиченко В. А. Психологія спілкування / В. А. Семиченко. – К.: Магістр-S, 1998. – 279 с.
 17. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І.О.Синиця. – К.: Рад. школа,. 1981. – 319 с.
 18. Сухомлинський В. Духовний світ школяра / Василь Сухомлинський // Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.1. – С. 32–37.
 19. Франко І. Борис Граб / Іван Франко // Франко І. Я. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Художні твори. Томи 1-25. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 18. – С. 177–190.
 20. Чепіга Я. Педологія, або наука про дітей / Ярослав Чепіга // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / [упоряд. Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Науковий світ, 2003. – С. 208–212.;
 21. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / П. М. Щербань. – К. : Вища школа, 2004. – 207 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму