Педагогіка (ф-т культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент П'ятакова Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент П'ятакова Г. П.

Опис курсу

ІІІ курс, бакалаврат факультету культури і мистецтв

напрями підготовки:

6.020102  книгознавство,  бібліотекознавство, бібліографія;

6.02020101 театральне мистецтво (акторське мистецтво);

6.020204 музичне мистецтво (музична педагогіка і виховання).

 Метою вивчення курсу «Педагогіка» є формування у студентів педагогічного мислення, оволодіння знаннями, уміннями й навичками психолого-педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, розвиток адекватного розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії вчителя з учнями у ролі рівноправних суб’єктів, партнерів.

Завдання курсу полягає у:

 • формуванні адекватного розуміння процесів навчання та виховання як педагогічної взаємодії суб’єктів обопільної діяльності;
 • оволодінні знаннями теоретичних основ педагогічного процесу; сучасного освітнього простору; основних дидактичних систем; методів, засобів та форм організації навчання; філософських основ сучасного українського виховання;
 • застосуванні набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності під час проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

Базова

 1. Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В., Пащенко В.О. та ін. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник/ За заг. Ред. А.М. Бойко. – К., 2004.
 2. Вишневський О.Сучасне українське виховання. – Львів, 1996.

3.Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник. – Дрогобич, 2003.

 1. 4. ВолковаН.П. Педагогіка: Посібник. .– К.:ВЦ “Академія” К., 2001.
 2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.,1991.
 3. Дубасенюк О. Практикум з педагогіки. К., 2004.

7.Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. пос. – Чернігів, 2003.

8.Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.

9.Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. Львів, 2008.

10.Ковальчук Л.О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. Львів, 2005.

11.Ковальчук Орися, Когут Світлана Основи психології та педагогіки: навч. посібник / за заг. ред. Л. Ковальчук. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.

12.Кравець В. Історія класичної  та зарубіжної педагогіки  та шкільництва. Тернопіль, 1996.

13.Кравець В. Історія української школи і педагогіки. Тернопіль, 1994.

14.Кузьмінський А. І, Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003. – 418 с.

 1. Курляк І. Загальний огляд історичного розвитку зарубіжної освіти (від стародавніх часів до ХІХ століття): Навч.-метод. пос. – Львів, 2000.

16.Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. К., 2005.

17.Педагогіка для громадянського  суспільства. /За ред.. Т.Кошманової. Львів,2005

18.Педагогічна майстерність. За ред. І.Зязюна. К., 2004.

19.Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1995.

 1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К., 2003.
 2. Рудницька О.П., Болгарський А.П. Основи педагогічних досліджень. К., –1998.

22.Чайка В.М. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю: Навч. пос. – Тернопіль, 2002.

 1. Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні. – К.,1991.
 2. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. – К., 2000.
 3. Якса Н.В. Основи педагогічних знань. Навчальний посібник. – К., 2007.

 

Допоміжна

 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. –К., 1983.
 2. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. – Л., 1997.
 3. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1993.
 4. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.
 5. Зязюн І.А. Учитель в контексті державної національної програми освіти/ Психолого-педагогічні новини. – К., 1994.
 6. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989.
 7. Львова Ю.Л. О любви (педагогические этюды). – Львов, 2000.
 8. Погрібний А. Якби ми вчилися так, як треба. – К., 1998.
 9. Практикум по социально-психологическому тренингу. – СПб., 1997.
 10. П’ятакова Г. Практикум з курсу «Основи педагогічної майстерності». – Львів, 2005.
 11. П’ятакова Г. Рольові імітаційні ігри та їх застосування у навчальному процесі вищої     школи. – Львів, 2005.
 12. П’ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі. – Львів, 2008.
 13. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.
 14. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.,1985.
 15. Ступарик М. Шкільництво Галичини (1772-1993). – Івано-Франківськ, 1994.
 16. Цюра С. Педагогіка особистого досвіду. Практикум для самостійної роботи. – Львів, 2006.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму