Педагогіка і психологія вищої школи (механіко-математичний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Мищишин І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент Мищишин І. Я.
доцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів-магістрів ІІ курсу механіко-математичного факультету.
Метою курсу є: набуття студентами компетентностей необхідних для фахової педагогічної
діяльності у закладі вищої освіти.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» є:

 • формування у студентів знань, умінь і навичок налагодження продуктивної
  психолого-педагогічної взаємодії зі студентами; врахування особливостей їх
  психічного, інтелектуального та індивідуального розвитку в організації навчально-
  виховного процесу у вищій школі;
 • систематизація знань про вищу освіту як ключовий етап професійного розвитку
  особистості, її професійного мислення, компетентності та самосвідомості;
 • набуття студентами умінь психолого-педагогічного аналізу навчально-виховних
  ситуацій у вищій школі та прийняття педагогічно доцільних рішень;
 • оволодіння студентами уміннями аналізу психологічних особливостей юнацького
  віку, законів формування студентської групи, теорій професійного розвитку;
 • формування у студентів особистісного ставлення до гуманістичних цінностей
  викладача вищої школи та концептуального бачення власної викладацької
  діяльності.

Рекомендована література

Базова:

 1. Алексюк А. А. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К, 1998.
 2. Біляковська О. І., Мищишин І.Я. Цюра С. Б. Дидактика вищої школи. – Львів : ЛНУ
  імені Івана Франка, 2013. – 360 с.
 3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів
  магістратури. – К.: Центр учбової літератури, 2005.- 389 с.
 4. Закон України Про вищу освіту, 2014.
 5. Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; М-во
  освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової
  літератури, 2009. – 472  С
 6. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К. Д.
  Ушинського, 2002.
 7. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Підруч. [для студ. ВНЗ] /  Подоляк
  Л.Г. ,  Юрченко В.І.  – [Вид. 2-е, доп. і перероб.] – К.: Каравела, 2008. – 351 с.
 8. Мащенко Н. І. Основи педагогіки і психології вищої школи: Курс лекцій / Н.І.
  Мащенко. – 2-е вид., доп. й перероб. – Кременчук, 2006. – 272 с.

Додаткова:

 1. Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.:
  Либідь, 2005.- 252
 2. Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи  : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. –
  К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 398 с .
 3. Гура О.І. Педагогіка вищої школи : вступ до спеціальності: Навч. посібник. – Київ: Центр
  навчальної літератури. 2005. – 224с.
 4. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і
  дипломів. Монографія. К.: МАУП-МКА, 1997. – 208 с.
 5. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний
  посібник. – К.: Кондор, 2003.
 6. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005.
 7. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи.- К.: Знання, 2009.- 387 с.
 8. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За
  ред. О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”. – 2003. – 144 с.
 9. Мищишин І. Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Текст лекції. –
  Львів. 2007. – 55 с.
 10. Слєпкань 3.1. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навчальний
  посібник. – К.: Вища шк., 2005. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. –
  К.: "Академвидав", 2006.
 11. Цокур О.Я. Педагогіка вищої школи: Навчально- метод.посібник. Випуск 1. Основи
  наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. – Одеса, 2002 – С.424
 12. Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти:
  Навчальний посібник. – Луцьк, 2010. – 308с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму