Педагогіка і психологія вищої школи (ф-т культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Немає
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент П'ятакова Г. П.
1032доцент П'ятакова Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
958доцент П'ятакова Г. П.
1058доцент П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Для магістрантів 1 курсу факультету культури і мистецтв

напрям підготовки 8.02010101 Культурологія

8. 02020101 Театральне мистецтво

Сучасний етап розвитку освіти вимагає радикальних змін у навчально-виховному процесі ВНЗ, використання в інноваційній діяльності викладача таких технологій, методів, засобів, які сприяли б реалізації інтелектуально-духовного потенціалу студентів. З цією метою розроблено робочу навчальну програму дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи», яка призначена для магістрантів.

У процесі лекційного курсу, проведення практично-семінарських занять магістранти з допомогою викладачів оволодіють методами наукового пізнання, ознайомляться з логікою навчального процесу, здобудуть досвід аналізувати цей процес й передбачати його подальший розвиток.

Рекомендована література

Базова

 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія. Курс лекцій: модульне навчання : навч. посіб./ А. М. Алексюк. – К. : ІСДО, 1993.
 2. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч. посіб. / О.О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 3. Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В., Пащенко В.О. та ін. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник/ За заг. ред. А.М. Бойко. – К., 2004.
 4. Васянович Г.П. Педагогіка вищої школи. Навч.- метод. посібн / Г.П.Васянович. – Львів, 2000.
 5. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. – К., 1995.
 6. Дроздова І.П. Навчальний посібник із курсу “Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти”/ І.П.Дроздова. – Харків: ХНАМГ, 2008.
 7. Закон України Про вищу освіту //Голос України №148 (5898) 6 серпня 2014 р. Режим доступу 5.09.2014.
 8. Кудіна В.В. Педагогіка вищої школи / В.В. Кудіна, М.І Соловей, Є.С. Спіцин. – К.: Ленвіт, 2007.
 9. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / А.І.Кузьмінський. – К., 2005.
 10. Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи: навч. посіб. / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко; за заг. ред. О.Г. Мороза. – К. НПУ 2003.
 11. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ.навч. закл.]/ В.Л. Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009.
 12. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2002.
 13. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К., 2006.
 14. Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої школи/ Д.В. Чернілевський, В.І. Томчук. – Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету Україна, 2006.
 15. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К., 2006.
 16. Інтернет-ресурси.

Допоміжна

 1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С 11–17.
 2. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Безпалько. – М., 1989.
 3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. – К., 1995.
 4. Вишневський О. Теоретичні основи педагогіки/ О.І.Вишневський. – Дрогобич, 2001.
 5. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки/ О.І.Вишневський. Посібник. – Дрогобич, 2003.
 6. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Г. Ващенко. – Л., 1997.
 7. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава, 1993.
 8. Ващенко Г. Загальні методи навчання / Г. Ващенко. – К., 1997.
 9. Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІІ(35). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2012.
 10. Ідея університету : антологія. Львів, 2002.
 11. Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів/ К. Корсак. – К., 1997.
 12. Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття // Освіта України. – 2002. – 28 грудня
 13. Куржуев А. Начинающему аспиранту. Избранные фрагменты методологии и истории педагогіки / А. Куржуев. – М., 1999.
 14. Левитес Д.Г. Практика обучения. Современные образовательные технологи / Д.Г.Левитес. – М., 1998.
 15. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні / О. П. Мещанінов. Монографія. – Миколаїв, 2005.
 16. Педагогіка для громадянського суспільства // під ред. Кошманової Т.С., Брайнс .– Львів, 2005.
 17. Попков В., Куржуев А. Избранные проблемы педагогического исследования / В.Попков, А. Куржуев. – М., 1999.
 18. Психологія педагогічної діяльності та управління. – Рівне, 2001.
 19. Пєхота О.М. Освітні технології / О. М. Пєхота. – К., 2001.
 20. П’ятакова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі : навчально – метод. посібник / Г. П. П’ятакова. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
 21. П’ятакова Г.П., Глотов О.Л. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі / Г. П. П’ятакова, О.Л. Глотов. – Тернопіль: STUDIA METHODOLOGICA, Додаток 4, 2002.
 22. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі/ Г. П. П’ятакова, Н.М. Заячківська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003.
 23. Столяренко Л.Д., Самыгин П.К. Психология и педагогика в вопросах и ответах / Л.Д. Столяренко, П.К.Самыгин – М.,1999.
 24. Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Методол. семінар, 22 листопада 2000 р. Зб. наук. праць. Вип. 3 / За заг. ред. В. Андрущенка. – К.: Знання, 2000.
 25. Черниченко В.И. Дидактика высшей школы : История и современные проблемы / В.И.Черниченко. – М : Вузовская книга, 2002.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму