Педагогіка сімейного виховання (ІV курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Цюра С. Б.ФПД-41, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ФПД-41доцент Цюра С. Б.
доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Факультет педагогічної освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта

Метою вивчення курсу «Педагогіка сімейного виховання» є формування у студентів системного уявлення про сім’ю як середовище розвитку і виховання; формування професійних вмінь педагога використовувати знання педагогіки сім’ї для аналізу її виховної функції та планування і організації педагогічної взаємодії вихователя дошкільного закладу і сім’ї спрямованої на різнобічний розвиток дитини дошкільного віку.

Завдання курсу полягає у оволодінні студентами досвідом:
– оперування знаннями про педагогіку сім’ї та її роль у розвитку і вихованні дитини дошкільного віку, основні психолого-педагогічні засади сімейного виховання;
– спостереження, аналізу, оцінювання та інтерпретування інформації про різні аспекти і сторони сімейного виховання дітей;
– планування та застосовування шляхів і форм організації взаємодії сімейного виховного середовища дитини із шкільним середовищем її розвитку – професійним педагогічним та дитячим.

Рекомендована література

Базова

 1. Кравець В. П. Психологія сімейного життя: Навчальний посібник. — Тернопіль, 1995. — 696 с. К. – ІЗМН, 1997. – 392 с.
 2. Маценко Л.М. Педагогіка сімейного виховання: Навч. посіб. – К.: НАУ, 2008. – 160 с.
 3. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 184 с.
 4. Підласий І.П Педагогіка початкової школи: підручник. К, 2010
 5. Психологія сім’ї : навчальний посібник /Поліщук В.М., Ільїна  Н.М., Поліщук С.А. та  ін.; за заг. ред. В.М.Поліщука. – Суми,2009. 282 с.
 6. Радчук Г.К., Тіунова О.В. Сімейне виховання. Освітній тренінг для батьків: навчально-методичний посібник. – Тернопіль Навч. книга – Богдан, 2010. -120с.
 7. Соціальна педагогіка / За ред. А.Й. Капської — К.: КДЦССМ, 2000. – 258 с.
 8. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія і педагогіка сімейного спілкування: навчальний посібник. Київ,1998. 214 с.

Допоміжна

 1. Бондаровська В. та ін. Школа для батьків / В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова та ін., ТОВ “Батискаф”. – К. – 2003. – 320 с.
 2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001. – 96 с.
 3. Браун-Галковська Марія Домашня психологія: Подружжя, діти, родина / Пер. з польськ. З.Городенчук. – Львів: Свічадо, 2000. – 176 с.
 4. Воскресенська О. В. Вплив батьків на конкурентні відносини сиблінгів Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид-во Черкас. нац. ун-т 2008 149- 151
 5. Вінтергофф, М. Маленьким тиранамні! або Чому самого лише виховання недостатньо : як знайти вихід / М. Вінтергофф . ─ К. : Темпора, 2011 .
 6. Вінтергофф М. Чому наші діти стають тиранами, або Загублене дитинство / М. Вінтергофф ; пер. С. Матіяш. – К. : Темпора, 2011. – 176 с.
 7. Добсон Дж. Не бойтесь быть строгими. Советы родителям. – М., 1996.
 8. Добсон Дж. Непослушный ребенек. – 4 изд. Пер. с англ. – СПб: Мир, 1998. – 224 с.
 9. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. — К.: Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2002. – 318 с.
 10. Коваль Л.Г. Постовий В.Г. Сучасна сім’я та її педагогіка / В.Г. Постовий. – К., 1994.
 11. Романчук О. Дорога любові. – Львів: Свічадо, 2001. – 128 с.
 12. Сатир В. Как строить себя и свою семью: Пер с анг.:М, 1992. – 192 с.
 13. Соціальна педагогіка: навчальний посібник / За ред. А.Й. Капської. – К., 2000. – 264 с.
 14. Соціальна педагогіка. Навчально-методичний комплекс / За ред. А.Й. Капської – К., ДЦССМ, 2003.- 338 с.

Матеріали