Педагогіка сімейного виховання (ІІ курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Цюра С. Б.ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
464ФПШ-21
ФПШ-22доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Факультет педагогічної освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта

Метою вивчення курсу «Педагогіка сімейного виховання» є формування у студентів системного уявлення про сім’ю як середовище розвитку і виховання; формування професійних вмінь педагога використовувати знання педагогіки сім’ї для аналізу її виховної функції та планування і організації педагогічної взаємодії вихователя дошкільного закладу і сім’ї спрямованої на різнобічний розвиток дитини дошкільного віку.

Завдання курсу полягає у оволодінні студентами досвідом:
– оперування знаннями про педагогіку сім’ї та її роль у розвитку і вихованні дитини дошкільного віку, основні психолого-педагогічні засади сімейного виховання;
– спостереження, аналізу, оцінювання та інтерпретування інформації про різні аспекти і сторони сімейного виховання дітей;
– планування та застосовування шляхів і форм організації взаємодії сімейного виховного середовища дитини із шкільним середовищем її розвитку – професійним педагогічним та дитячим.

Рекомендована література

Рекомендована література
Основна

1. Кравець В. П. Психологія сімейного життя: Навчальний посібник. — Тернопіль, 1995. — 696 с. К. – ІЗМН, 1997. – 392 с.
2. Маценко Л.М. Педагогіка сімейного виховання: Навч. посіб. – К.: НАУ, 2008. – 160 с.
3. Психологія сім’ї : навчальний посібник /Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А. та ін.; за заг. ред. В.М.Поліщука. – Суми,2009. 282 с.
4. Радчук Г.К., Тіунова О.В. Сімейне виховання. Освітній тренінг для батьків: навчально-методичний посібник. – Тернопіль Навч. книга – Богдан, 2010. -120с.
5. Савчин, М. В. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. В. Савчин.- К.: Академвидав, 2011.- 464 с.
6. Соціальна педагогіка / За ред. А.Й. Капської — К.: КДЦССМ, 2000. – 258 с.
7. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння.
Психологія і педагогіка сімейного спілкування: навчальний посібник. Київ,1998. 214 с.

Допоміжна

1. Бондаровська В. та ін. Школа для батьків / В. Бондаровська, К. Бабенко,
О. Возіянова та ін., ТОВ “Батискаф”. – К. – 2003. – 320 с.
2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001. – 96 с.
3. Браун-Галковська Марія Домашня психологія: Подружжя, діти, родина /
Пер. з польськ. З.Городенчук. – Львів: Свічадо, 2000. – 176 с.
4. Воскресенська О. В. Вплив батьків на конкурентні відносини сиблінгів
Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : наук. журн. /
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид-во Черкас. нац. ун-т 2008 149- 151
5. Вінтергофф, М. Маленьким тиранам – ні! або Чому самого лише виховання недостатньо : як знайти вихід / М. Вінтергофф . ─ К. : Темпора, 2011 .
6. Вінтергофф М. Чому наші діти стають тиранами, або Загублене дитинство / М. Вінтергофф ; пер. С. Матіяш. – К. : Темпора, 2011. – 176 с.
7. Добсон Дж. Не бойтесь быть строгими. Советы родителям. – М., 1996.
8. Добсон Дж. Непослушный ребенек. – 4 изд. Пер. с англ. – СПб: Мир, 1998. – 224 с.
9. Міністерство освіти і науки України. Програми розвитку дошкільнят.
Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
10. Міністерство освіти і науки України. Просто про інклюзивну освіту.
Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/prosto-pro-inklyuzivnu-osvitu
11. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 184 с.
12. Збірник навчальних текстів курсу «Захист та забезпечення прав дітей та молоді груп З 38 ризику» / С. Буров, О. Гатіятуллін, Р. Коваль, А. Кориневич, О. Лазаренко, П. Пархоменко, О. Темченко, Г. Янова – К. : ПП «Видавництво «Сучасний письменник», 2015 – 52 с. Режим доступу :
http://afew.org.ua/wp-content/uploads/2015/12/Zbirnik-navchalnih-tekstiv-kursu—Zahist-ta-zabezpechennya-prav-ditey-ta-molodi-grup-riziku–.-S.-Burov-O.-Gatiyatullin-R.-Koval-A.-Korinevich-ta-inshi.pdf
13. Коваль Л.Г. Постовий В.Г. Сучасна сім’я та її педагогіка / В.Г. Постовий. – К., 1994.
14. Соціальна педагогіка: навчальний посібник / За ред. А.Й. Капської. – К., 2000. – 264 с.
15. Соціальна педагогіка. Навчально-методичний комплекс / За ред. А.Й. Капської – К., ДЦССМ, 2003.- 338 с.

Матеріали