Педагогіка вищої школи (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Яремчук Н. Я.ФПО-51, ФПО-51з,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПО-51доцент Яремчук Н. Я.
ФПО-51здоцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» є набуття студентами професійної компетентності викладача для здійснення педагогічної діяльності в закладах вищої освіти.
Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи»:
• формування знань про мету, завдання, зміст, закономірності, принципи, форми організації навчання, методи, засоби освітнього процесу в умовах сучасних закладів вищої освіти;
• аналіз актуальних проблем сучасної вищої освіти закордоном та в Україні;
• визначення педагогічних основ професійного становлення викладача вищої школи та розвиток педагогічної техніки і майстерності;
• визначення особливостей професійного становлення студента як майбутнього фахівця в умовах закладу вищої освіти;
• формування умінь побудови педагогічної взаємодії та професійно-педагогічного спілкування;
• набуття умінь аналізу нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу закладу вищої освіти;
• представлення методичних особливостей підготовки і проведення лекційних, практично-семінарських занять та формування відповідних умінь;
• оволодіння методикою створення навчальних курсів, застосування методів та засобів навчання, педагогічного контролю.

Рекомендована література

Базова
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 384 с.
2. Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі:
навч. посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. 456 с.
3. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ, Кондор, 2011. 628 с.
4. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ : «Академвидав», 2006. 352 с.
5. Цюра С.Б., Біляковська О.О., Мищишин І.Я. Дидактика вищої
школи: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 360 с.

Додаткова
6.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 2012. 352 с.
7.Закон України “Про вищу освіту” (від. 01.07.2014): веб-сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
8.Закон України «Про освіту» 2145-VIII (від 05. 09.2017 року): веб-сайт. URL:
www/zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
9.Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» : веб-сайт. URL:
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19
10.Малихін О.В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект: монографія. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. 307 с.
11.Основи педагогічної майстерності. Авт. кол.: Н. Мачинська, А. Федорович, Н. Яремчук. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.
12. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.
13.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: навч. посібник. К.: Вища шк., 2005. 239 с.
14.Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навч. посібник. Рівне, 2012. 352 с.
15.Хоружий Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. 320 с.
16.Хрестоматія з педагогіки вищої школи: навч. посібник. За заг. ред. В. І. Лозової. Авт. кол.: В. І. Лозова, А. В. Троцко, О. М. Іонова, С. Т. Золотухіна. Х.арків: «Апостроф», 2011. 408 с.
17.Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: навч. посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2011. 224 с.

Інформаційні ресурси
1.Освітні сайти Інтернет:
-Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL:
http://www.mon.gov.ua.
-Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua
-Офіційний сайт ЮНЕСКО: веб-сайт. URL: http: //www.unesco.org/
– http://www pidruchniki.ws/pedagogika
– http://www pedagogika.ucoz.ua
-http://www.pedpresa.com.ua;
-https://www.ed-era.com

Матеріали

Роб. програма 21-22
Методичні вказівки сем. заняття 21-22
Методичні вказівки із самостійної роботи 21-22
Методичні вказівки заоч навч 21-22

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус