Педагогіка вищої школи (ф-т педагогічної освіти)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Яремчук Н. Я.ФПШ-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПШ-51доцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

Мета курсу – розкрити теоретичні аспекти організації навчально-виховного процесу у вищій школі, що слугуватиме основою для формування у студентів- магістрів вищої кваліфікації відповідних умінь і навичок пов’язаних із викладацькою діяльністю.

Основні завдання курсу: розкриття суті поняття «педагогіка вищої школи», її мети та завдань;  набуття навичок оперування основними педагогічними термінами та поняттями; ознайомлення з актуальними проблемами сучасної освіти в Україні, зокрема вищої освіти крізь призму Болонського процесу; засвоєння відомостей про специфіку організації навчально-виховного процесу у вищій школі; формування вміння будувати лекційні, практичні, семінарські заняття;  розвиток педагогічної техніки та майстерності, необхідних у професійному спілкуванні.

Рекомендована література

1.Болюбаш Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. пос.  К., 1997.

2.Брінклі А., Десантс Б.  та ін. Мистецтво бути викладачем. Практичний посібник. К, 2003.

3.Бутенко Н. Комунікативна майстерність викладача.К., 2005.

4.Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи. К.,2003.

5.Вітвицька С. Практикум з педагогіки вищої школи. Навч. пос.за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури.  К., 2005.

6.Вища освіта  України і Болонський процес .Навч. пос.  /За ред. В.Кременя. Тернопіль, 2004.

7.Гура О. Педагогіка вищої школи:вступ до спеціальності.К., 2005.

8.Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України ; гол. Ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

9.Закон України  “Про вищу освіту”. К., 2014.

10.Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів. К, 2004.

11.Ідея Університету. Антологія. /Упор. М. Зубрицька та ін. Львів, 2002.

12.Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи.. К., 2005.

13.Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: посіб. для магістрів. – К., 2008.

14.Лекції з педагогіки вищої школи. Навч.посібник /За ред. проф. В. Лозової Харків, 2006. С.352-376.

15.Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. – К., 2014.

16.Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. /За ред. С.І.Гончаренка, П.М.Олійника. К.,  2003.

17.Мороз О.П, Падалка О.С, Юрченко В.І. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки. Навч. посіб. К., , 2006.

18.Огнев’юк В. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. К, 2003.

19.Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посіб. К.,  2007.

20.Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /за ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп.  К., 2005.

21.Педагогіка для громадянського суспільства. За ред. проф. Т.Кошманової. Львів, 2005.

22.Педагогика и психология высшей школы.  Ростов-на-Дону, 2002.

23.Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2004 р. № 48. (www: mon.gov.ua)

24.Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2004 року № 812. (www: mon.gov.ua)

25.Проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту»

26.П’ятакова Г. Заячківська Н.  Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі  Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі. Львів, 2003.

27.Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі.  К., 2005

28.Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі /Укл. Мищишин І.Я.. Навч. Метод.матеріали до вивчення теми “Суб’єкти педагогічної взаємодії у вищій школі” Львів, 2007.

29.Теорія і методика професійної освіти: навч. посіб. / За ред.. З. Н. Курлянд. – К., 2012.

30.Тищенко В. Викладач вищої школи: феномен професії: Монографія.  Львів, 2006.

31.Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К., 2011.

32.Чернілевський Д. В., Томчук М. І. Педагогіка та психологія вищої школи /Навч. посіб. Вінниця, 2006.

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму