Педагогіка вищої школи (ф-т іноземних мов)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Горук Н. М.

Опис курсу

Дисципліна викладається студентам ІІ курсу факультету іноземних мов (спеціальності: англійська, німецька, французька, іспанська, класична філологія та переклад), освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Метою вивчення курсу «Педагогіка вищої школи» є засвоєння теоретичних основ педагогіки вищої школи; ознайомлення студентів з особливостями організації педагогічного про­цесу у вищій школі з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти; професійно-педагогічна підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» до педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, а також до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської та навчально-виховної діяльності. В результаті вивчення дисципліни студенти ознайомляться із законодавчими актами України про вищу освіту і концепцією її розвитку за Болонським процесом; навчаться розробляти структуру і зміст навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі; оволодіють педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами; навчаться  планувати, організовувати і аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять та використовувати сучасні методи навчання, виховання і розвитку студентів; а також набудуть початкового досвіду проведення занять та науково-методичної роботи у вищій школі.

Рекомендована література

  1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання : навч. посіб. / А. М. Алексюк. – К. : ІСДО, 1993. – 220 c.
  2. Біляковська О. О. Дидактика вищої школи : навч. посібник / О. О. Біляковська, І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 360 с.
  3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручн. [за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури] / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
  4. Гура О . І. Педагогіка вищої школи : вступ до спеціальності : навч. посіб. / О. І. Гура. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
  5. КовальчукЛ. О. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. / Л. О. Ковальчук.  – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 608 с.
  6. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.
  7. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенович та ін. ; за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 399 с.
  8. Педагогика : учеб. пособ. [для студ. пед. вуз. и пед. колл.] / под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Российское педагогическое агентство, 1995. – 638 с.
  9. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посіб. / З. І. Слєпкань.  – К. : Вища шк., 2005. – 239 с.
  10. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму