Педагогіка вищої школи (ф-т культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
912доцент Яремчук Н. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
912доцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

Для студентів факультету культури і мистецтв 5-го курсу напряму підготовки 7.02020201 – Хореографія .

Метою курсу є розкриття теоретичних аспектів організації навчально-виховного процесу у вищій школі, що слугуватиме основою для формування у студентів-спеціалістів вищої кваліфікації відповідних умінь і навичок пов’язаних із викладацькою діяльністю. Основні завдання курсу: розкриття суті та набуття навичок оперування основними педагогічними термінами та поняттями; ознайомлення з актуальними проблемами сучасної освіти в Україні, зокрема вищої освіти крізь призму Болонського процесу; засвоєння відомостей про специфіку організації навчально-виховного процесу у вищій школі; формування вміння будувати лекційні, практичні, семінарські заняття; розвиток педагогічної техніки та майстерності, необхідних у професійному спілкуванні.

Рекомендована література

1) Біляковська О. О. Дидактика вищої школи : навч посіб. / О. О. Біляковська, І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра. – Львів, 2013.

2) Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи. К.,2003.

3) Вітвицька С. Практикум з педагогіки вищої школи. Навч. пос.за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури.  К., 2005.

4) Вища освіта  України і Болонський процес .Навч. пос.  /За ред. В.Кременя. Тернопіль, 2004.

5) Гура О. Педагогіка вищої школи:вступ до спеціальності.К., 2005.

6) Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України ; гол. Ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

7) Закон України  “Про вищу освіту”. К., 2014.

8) Ідея Університету. Антологія. /Упор. М. Зубрицька та ін. Львів, 2002.

9)  Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: посіб. для магістрів. – К., 2008.

10) Лекції з педагогіки вищої школи. Навч.посібник /За ред. проф. В. Лозової Харків, 2006. С.352-376.

11) Методика викладання у вищій школі. Навч. посіб. / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. – К., 2014.

12) Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. /За ред. С.І.Гончаренка, П.М.Олійника. К.,  2003.

13) Мороз О.П, Падалка О.С, Юрченко В.І. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки. Навч. посіб. К., 2006.

14) Огнев’юк В. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. К, 2003.

15) Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посіб. К.,  2007.

16) Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /за ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп.  К., 2005.

17) Педагогіка для громадянського суспільства. За ред. проф. Т.Кошманової. Львів, 2005.

18) Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі.  К., 2005

19) Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі /Укл. Мищишин І.Я.. Навч. Метод.матеріали до вивчення теми “Суб’єкти педагогічної взаємодії у вищій школі” Львів, 2007.

20) Теорія і методика професійної освіти: навч. посіб. / За ред.. З. Н. Курлянд. – К., 2012.

21)Тищенко В. Викладач вищої школи: феномен професії: Монографія.  Львів, 2006.

22) Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К., 2011.

23) Чернілевський Д. В., Томчук М. І. Педагогіка та психологія вищої школи /Навч. посіб.  Вінниця, 2006.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму