Педагогіка вищої школи (ф-т іноземних мов)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Заячківська Н. М.

Опис курсу

Дисципліна викладається для студентів факультету іноземних мов спеціальності 8.02030304 Переклад

Мета: навчити магістрантів основ історії педагогіки та дидактики вищої школи, ознайомити зі специфікою навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України,  підготувати до проведення різних типів навчальних занять та організації взаємодії зі студентами у вищій школі.

Основні завдання вивчення дисципліни “Педагогіка вищої школи”:

 • розглянути основні віхи історичного розвитку вищої школи в Україні та світі;
 • розкрити зміст ключових педагогічних категорій, які є актуальними для вищої школи;
 • ознайомитися зі змістом навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі;
 • проаналізувати специфіку професійної діяльності викладача у вищому навчальному закладі;
 • навчити студентів планувати, організовувати та аналізувати різні види навчальних занять;
 • зацікавити студентів сучасними педагогічними технологіями та можливостями їх застосування в умовах Болонського процесу;
 • підготувати до асистентської практики в університеті.

Рекомендована література

Базова

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. К. 1998.
 2. Біляковська О.О., Мищишин І.Я., Цюра С.Б. Дидактика вищої школи. Навч. пос. – Львів, 2013.
 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. К., 2006.
 4. Галузинський В.М. Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. К., 1995.
 5. Галузинський В.М. Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. К., 1995.
 6. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності. Київ, 2005.
 7. Закон України про вищу освіту. К., 2002.
 8. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи. К., 2005.
 9. Педагогіка вищої школи. Одеса, 2002.
 10. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. За ред. З.Курлянд. К., 2004.
 11. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник. К., 2004.
 12. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. К., 2006.

 Додаткова

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. К., 1993.
 2. Барабаш Ю., Позінкевич Р. Педагогічна майстерність: теоретичні й навчально-методичні основи. Луцьк, 2006.
 3. Герцюк Д.Д. Навчально-методичні матеріали до вивчення спецкурсу “Історія школи та освіти в Україні”. Львів, 1999.
 4. Державна національна програма “Освіта”  (“Україна ХХІ ст.”). К., 1994.
 5. Енциклопедія освіти / Акад. Пед. наук України; головний редактор В.Г.Кремень. Київ, 2008.
 6. Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М.Зубрицька, Н.Бабалик, З.Рибчинська; відп. ред. М.Зубрицька. Львів, 2002.
 7. Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. К., 1997.
 8. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К. 1989.
 9. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи/ За ред. З. Н. Курлянд. – Київ: Знання, 2005.
 10. Лекції з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник / За ред. В.І.Лозової. Харків, 2010.
 11. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки. К., 1992.
 12. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. К., 1994.
 13. Мицько І.З. Острозька академія. К., 1990.
 14. Мищишин І.Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Навчально-методичні матеріали. Львів, 2007.
 15. Модернізація вищої освіти України і болонський процес / Уклад. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков. К., 2004.
 16. Навчально-методичні матеріали кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка щодо проходження педагогічної практики у поточному семестрі [Електронний доступ:http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/indexukr.htm).
 17. Науменко Ф.І. Школа Київської Русі: лекції з історії педагогіки для студентів університету. Львів, 1965.
 18. Основи національного виховання: Концептуальні положення / За ред. В.Г. Кузя, Ю.Д.Руденка, З.О.Сергійчука. К., 1993.
 19. Педагогіка для громадянського суспільства // Під ред. докт. пед. наук. Т.С.Кошманової. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2005.
 20. Пєхота О.М. Освітні технології. – К., 2001.
 21. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. Львів, 2003.
 22. Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні. К.,1991.
 23. Самостійна робота студентів з педагогічних дисциплін: Навчально-методичний посібник / За ред Руснака І.С. Чернівці, 2008.
 24. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. К., 2005.
 25. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах. К., 2004.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму