Педагогіка вищої школи (ф-т електроніки)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
112.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Караманов  О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент Караманов  О. В.

Опис курсу

Курс призначений для студентів факультету електроніки.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати:

 • Методи науково-педагогічних досліджень у вищій школі;
 • Особливості організації навчального процесу у вищому навчальному закладі;
 • Систему вищої педагогічної освіти України та зарубіжних країн;
 • Основні тенденції розвитку сучасної світової освіти;
 • Сучасні моделі, технології, організаційно-методичні форми навчання студентів;
 • Зміст і завдання процесу виховання студентської молоді;
 • Сучасні світові тенденції розвитку освіти;
 • Сутність педагогічної діяльності, її особливості;
 • Зміст, методи, форми й засоби навчання;
 • Сутність процесу виховання студентів, шляхи розвитку студентської групи;
 • Особливості педагогічного спілкування, його стилі, параметри та рівні;

вміти:

 • Застосовувати методи навчання у практичній діяльності й розвивати комунікативні здібності;
 • Розвивати інтерес студентів до змісту навчального матеріалу за обраним фахом;
 • Визначати , планувати структури змісту навчального заняття;
 • Самостійно проводити лекційні, практично-семінарські заняття на основі застосування сучасних освітніх технологій;
 • Планувати й організовувати самостійну діяльність студентів;
 • Застосовувати у процесі спілкування зі студентами принципи безперервної освіти, інклюзивного навчання та сучасної філософії освіти;
 • Діагностувати власні здібності та здібності одногрупників до навчальної діяльності;
 • Вивчати результати власної навчальної діяльності, здійснювати його корекцію;
 • Аналізувати різноманітні педагогічні ситуації.

Рекомендована література

 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання / Навч. посібник. – К., 1993;
 2. Балицкая Н. Н. Формирование самоидентичности у будущих педагогов в процессе профессиональной поготовки // Постметодика. – 2002. № 7-8;
 3. Бутенко Н. Комунікативна майстерність викладача. – К., 2005;
 4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за рейтингово-модульною системою навчання. – К., 2006.
 5. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко – Дніпропетровськ, 2014.
 6. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник. – К., 2004;
 7. Ковальчук Л., Ковальчук О. Система освіти зарубіжних країн. – Львів, 2003;
 8. Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. – К., 1997;
 9. Клепко С. Модернізаційні процеси в сучасній освіті. – К., 2008;
 10. Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: посіб. для магістрів. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008;
 11. Кравець В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ ст. – Тернопіль, 1996;
 12. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.
 13. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К., 2005.
 14. Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / За ред. В. І. Лозової. – Харків, 2006.
 15. Лозинська Н. Б. Адаптація студентів до навчання в університеті та випускників до педагогічної діяльності. – Львів, 2008.
 16. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К., 2009;
 17. П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика застосування їх у вищій школі: Навч.-метод. посібник. – Львів, 2003;
 18. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / За ред. З. Курлянд. – К., 2005.
 19. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / За ред. І. О. Бартенєвої. – Одеса., 2002.
 20. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред. д-ра пед. наук Т.С.Кошманової. – Львів, 2005;
 21. Салов В. О. Основи педагогіки вищої школи: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. – Дніпропетровськ, 2003;
 22. Сбруєва А. Порівняльна педагогіка. – Суми, 2005;
 23. Сікорський П. І. Кредитно-модульна технологія навчання. – К., 2004.
 24. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2005.
 25. Сухорський С. Освіта закордоння. – Львів, 1995;
 26. Туркот Т.І., Коновал О.А. Педагогіка та психологія вищої школи: навчальний посібник. – Херсон, 2013.
 27. Фініков Т. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. – К., 2002;
 28. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи. – К., 2006.
 29. Чернілевський Д. В. Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посібник. – Вінниця, 2006.
 30. 30. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах. – К., 2004.