Педагогіка вищої школи (ф-т журналістики)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент П'ятакова Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Для магістрантів 2 курсу факультету журналістики

Підготовка магістрів в Україні відбувається в умовах перебудови змісту освіти, удосконалення програм, підготовки нових курсів та спецкурсів, які б відповідали рівню кваліфікації випускника, сприяли би формуванню головних  професійних компетенцій. З цією метою розроблено робочу навчальну програму дисципліни «Педагогіка вищої школи», яка призначена для магістрантів 2 курсу. Програма ознайомлює магістрантів з основами педагогіки та дидактики вищої школи; зі змістом та функціями професійно-педагогічної діяльності викладача, сутнісними характеристиками його професіограми. У процесі лекційного курсу, проведення практично-семінарських занять магістранти з допомогою викладачів оволодіють методами наукового пізнання, ознайомляться з логікою навчального процесу, здобудуть досвід аналізувати цей процес й передбачати його подальший розвиток.

Рекомендована література

Базова

1.Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія. Курс лекцій: модульне навчання. – К., 1993.

2.Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В., Пащенко В.О. та ін. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник/ За заг. Ред. А.М. Бойко. – К., 2004.

 1. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч. посіб. / О.О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

4.Васянович Г.П. Педагогіка вищої школи. Навч.- метод. посібн. – Львів, 2000.

5.Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи.– К., 1995.

 1. Закон України “Про вищу освіту” [Ел.ресурс:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

7.Закон України “Про освіту” // Голос України. – 1996. – 25 квітня.

8.Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квітня.

9.Кузьмінський А.І. Підагогіка вищої школи.: Навч. посіб. –  К., 2005.

10.Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2002.

11.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К., 2006.

12.Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К., 2006.

13.Інтернет-ресурси.

 

Допоміжна

 1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на ру­бежі століть //Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С 11–17.
 2. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.
 3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.
 4. Вишневський О. Теоретичні основи педагогіки. – Дрогобич, 2001.
 5. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник. – Дрогобич, 2003.
 6. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. – Л., 1997.
 7. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1993.
 8. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.
 9. Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – Додаток 3, том V(12). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2008.
 10. Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів.– К., 1997.
 11. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М., 1972.
 12. Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття // Освіта України. – 2002. – 28 грудня
 13. Куржуев А. Начинающему аспиранту. Избранные фрагменты методологии и истории педагогики. – М., 1999.
 14. Левитес Д.Г. Практика обучения. Современные образовательные технологии. – М., 1998.
 15. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні. Монографія. – Миколаїв, 2005.
 16. Педагогіка для громадянського суспільства // під ред. Кошманової Т.С., Брайнс .– Львів, 2005.
 17. Попков В., Куржуев А. Избранные проблемы педагогического исследования. – М., 1999.
 18. Психологія педагогічної діяльності та управління. – Рівне, 2001.
 19. Пєхота О.М. Освітні технології. – К., 2001.
 20. П’ятакова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі. Навчально – метод. посібник. – Львів, 2008.
 21. П’ятакова Г.П., Глотов О.Л. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі. – Тернопіль, 2002.
 22. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. – Львів, 2003.
 23. Столяренко Л.Д., Самыгин П.К. Психология и педагогика в вопросах и ответах. – М.,1999.
 24. Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Методол. семінар, 22 листопада 2000 р. Зб. наук. праць. Вип. 3 / За заг. ред. В. Андрущенка. – К.: Знання, 2000. – 520 с.
 25. Черниченко В.И. Дидактика высшей школы. – М, 2002.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму