Педагогіка вищої школи (ф-т культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент П'ятакова Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Педагогіка вищої школи» призначена для магістрантів 1 курсу
за напрямом підготовки 029 інформаційна, бібліотечна та архівна справа;024
хореографія; 025 музичне мистецтво; 026 театральне мистецтво; сценічне мистецтво.
Курс ознайомлює магістрантів з основами педагогіки та дидактики вищої школи; зі
змістом та функціями професійно-педагогічної діяльності викладача, сутнісними
характеристиками його професіограми. У процесі лекційного курсу, проведення
практично-семінарських занять магістранти з допомогою викладачів оволодіють
методами наукового пізнання, ознайомляться з логікою освітнього процесу у вищій
школі, здобудуть досвід аналізувати цей процес, передбачати його подальший розвиток,
проводити мікровикладання в умовах дистанційної освіти, що сприятиме формуванню
професійних компетентностей викладача вищої школи.

Рекомендована література

Базова

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія. Курс лекцій: модульне
навчання : навч. посіб./ А. М. Алексюк. Київ : ІСДО, 1993.
2. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч. посіб. / О.О. Біляковська, І.Я.
Мищишин, С.Б. Цюра. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи / В.М.
Галузинський, М.Б. Євтух. Київ, 1995.
4. Дроздова І.П. Навчальний посібник із курсу “Методика викладання, педагогіка та
психологія вищої освіти”/ І.П.Дроздова. – Харків: ХНАМГ, 2008.
5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / А.І.Кузьмінський. Київ,
2005.
6. Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи: навч. посіб. / О.Г. Мороз, О.С.
Падалка, В.І. Юрченко; за заг. ред. О.Г. Мороза. Київ. НПУ 2003.
7. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ.навч. закл.]/
В.Л. Ортинський. Київ: Центр учбової літератури, 2009.
8. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. Одеса: ПДПУ імені К.Д.
Ушинського, 2002.
9. П’ятакова Г. П. Тенденції дидактичної підготовки магістрів філологів в
університетах країн Вишеградської групи: монографія. Львів: Видав. центр ЛНУ
ім. Івана Франка, 2020. 496 с. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/Piatakova-70kh100-monohrafiia-maket2020.pdf
10. Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Методол. семінар, 22
листопада 2000 р. Зб. наук. праць. Вип. 3 / За заг. ред. В. Андрущенка. Київ: Знання,
2000.
11. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. Київ, 2006. URL:
https://library.udpu.edu.ua/library_files/412096.pdf
12. Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої школи/ Д.В. Чернілевський, В.І.
Томчук. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету
Україна, 2006.
13. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької
діяльності: Підручник. Київ, 2006.

Допоміжна

1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть / В.
Андрущенко. Вища освіта України. 2001. – № 1. – С 11–17.
2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія / В.М. Галузинський,
М.Б. Євтух. Київ, 1995.
3. Вишневський О. Теоретичні основи педагогіки/ О.І.Вишневський. Дрогобич, 2001.
4. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки/
О.І.Вишневський. Посібник. Дрогобич, 2003.
5. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Г. Ващенко. Львів, 1997.
6. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. Полтава, 1993.
7. Ващенко Г. Загальні методи навчання / Г. Ващенко. Київ, 1997.
8. Ідея університету : антологія. Львів, 2002.
9. Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і
дипломів/ К. Корсак. Київ, 1997.
10. Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття. Освіта України. 2002. – 28 грудня
11. Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: Навч. посібник. Київ: Видавн. дім
“Слово”, 2015.
12. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні / О. П.
Мещанінов. Монографія. Миколаїв, 2005.
13. Пєхота О.М. Освітні технології / О. М. Пєхота. Київ, 2001.
14. П’ятакова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі : навчально –
метод. посібник / Г. П. П’ятакова. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
15. Сайт Львівського національного університету імені Івана Франка. Стратегія
2021–2025 URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-
2025.pdf.
16. Савельєв В. П. Вища освіта України у проблемній ситуації ХХІ ст.: соціологічний
аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія
“Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – Вища освіта України – Додаток 4, том ІІ (14). –
2009.– Тематичний випуск №3 “Вища освіта України у контексті інтеґрації до
європейського освітнього простору”. – С. 6–12.
17. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн Європейського Союзу:
загальна характеристика: навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук;
Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне: Овід, 2012. – 352 c.
18. Сова М О. Проблеми розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеґрації //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія
“Соціологія. Психологія. Педагогіка”. Вища освіта України. – Додаток 4, том ІІ (14) –
2009 р.– Тематичний випуск №3 “Вища освіта України у контексті інтеґрації до
європейського освітнього простору”. – С. 113–117.

Законодавчі документи про освіту

1.Концепція організації підготовки магістрів в Україні за спеціальностями та
освітніми програмами. URL: https://pon.org.ua/socialny-zahyst/studentski-
pytannja/414-zatverdzheno-koncepciju-organizaciyi-pidgotovki.html .
2.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій». URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
%D0%BF/paran12 .
3.Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII. URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
4.Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № № 2145-VIII. URL:
http://osvita.ua/legislation/law/2231/list/1.
5. Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів
України від 7 липня 2021 р. № 762. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/762-
2021-%D0%BF#Text

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус