Педагогіка вищої школи (географічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Біляковська О. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Біляковська О. О.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» забезпечить засвоєння студентами географічного факультету теоретичних основ педагогіки вищої школи. У процесі вивчення курсу відбувається ознайомлення студентів з особливостями організації педагогічного процесу у вищій школі з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти також проходить підготовка до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської та навчально-виховної діяльності фахівця.

Рекомендована література

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання : навч. посіб. / А. М.
Алексюк. – К. : ІСДО, 1993. – 220 c.
2. Біляковська О. О. Дидактика вищої школи : навч. посібник / О. О. Біляковська, І. Я.
Мищишин, С. Б. Цюра. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 360 с.
3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручн. [за модульно-рейтинговою системою
навчання для студ. магістратури] / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
4. Гура О . І. Педагогіка вищої школи : вступ до спеціальності : навч. посіб. / О. І. Гура. – К. : Центр
навчальної літератури, 2005. – 224 с.
5. Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. / Л. О. Ковальчук. – Львів :
Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 608 с.
6. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання,
2005. – 486 с.
7. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенович та ін. ;
за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 399 с.
8. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посіб. / З. І.
Слєпкань. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с.
9. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352
с.

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму