Педагогіка і психологія вищої школи (231 “Соціальна робота”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Яремчук Н. Я.ФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПС-51доцент Яремчук Н. Я.

Опис курсу

Дисципліна «Педагогіка і психологія вищої школи» є нормативною дисципліною зі спе-ціальності 231 – «Соціальна робота» для освітньої програми магістра, яка викладається в І семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Загальні засади педагогіки та психології вищої школи.
2. Дидактика вищої школи.
3. Методика викладання у вищій школі.
У першому модулі представлено сучасні теоретико-методологічні погляди на «Педагогіку та психологію вищої школи» як навчальну дисципліну та область наукових досліджень. Висвітлено особливості формування системи вищої освіти в історико-хронологічній ретроспективі та сучасні тенденції із позиції норма-тивно-правових засад, інноваційних парадигм, концепцій, стратегії розвит-ку. Розкрито аспекти педагогічного професіоналізму викладача вищої школи та професійного становлення студента як майбутнього фахівця, а також спо-соби, стилі педагогічного спілкування та педагогічної взаємодії «викладач-студент» в умовах закладів вищої освіти.
У другому модулі розглянуто дидактичну систему вищої школи та ор-ганізаційно-функціональні аспекти освітнього процесу в умовах кредитно-модульної технології навчання. Визначено головні поняття теорії навчання, механізми формування знань, умінь, навичок, компетентностей, закономір-ності і принципи навчання. Здійснено детальний аналіз цільового, стиму-лююче-мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного компонентів процесу навчання у вищій школі. Представлено класифікації методів та за-собів навчання у вищій школі та методику їх застосування. Ознайомлено із дидактичними особливостями дистанційного освітнього середовища ЗВО.
У третьому модулі висвітлено методику підготовки і проведення лекцій-них та семінарсько-практичних занять (аудиторних та дистанційних) як го-ловних форм організації навчання у вищій школі, педагогічне керівництво самостійною роботою студентів в умовах кредитно-модульного навчання. Розкрито особливості педагогічного контролю та оцінювання навчально-пізнавальної діяльністю студентів у вищій школі.

Рекомендована література

1.Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 384 с.
2. Головенкін В. П Педагогіка вищої школи: підручник.
Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с.
3. Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі:
навч. посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. 456 с.
4.Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях : навчальний посібник. – Харків, 2016. – 260 с
5.Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ, Кондор, 2011. 628 с.
6.Цюра С.Б., Біляковська О.О., Мищишин І.Я. Дидактика вищої
школи: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 360 с.
7.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ : «Академви-дав», 2006. 352 с.
Додаткова
8.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 2012. 352 с.
9.Основи педагогічної майстерності. Авт. кол.: Н. Мачинська, А. Федоро-вич, Н. Яремчук. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.
10. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.
11.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: навч. посібник. К.: Вища шк., 2005. 239 с.
12.Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навч. посібник. Рівне, 2012. 352 с.
13.Хоружий Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. 320 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті
1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL:
http://www.mon.gov.ua.
2. Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua
3. Офіційний сайт ЮНЕСКО: веб-сайт. URL: http: //www.unesco.org/
4.http://www pidruchniki.ws/pedagogika
5. http://www pedagogika.ucoz.ua
6.http://www.pedpresa.com.ua;
7.https://www.ed-era.com

Матеріали

Методичні вказівки сем. заняття ППВШ 22-23
Метод вказівки із самостійної роботи ППВШ 2022-23
Методичні вказівки заоч навч ППВШ 22-23

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус