Педагогіка загальна (ф-т педагогічної освіти)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Заячук Ю. Д.ФПД-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПД-11доцент Заячук Ю. Д.
доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Метою курсу “Педагогіка загальна” є забезпечення підготовки фахівця до педагогічної діяльності у навчальних закладах; оволодіння студентами теоретичними основами педагогічної науки, відповідним категоріальним апаратом, формування адекватного розуміння сутності процесів виховання та навчання як педагогічної взаємодії суб’єктів обопільної діяльності, принципів, методів, форм виховання й навчання, шляхів формування учнівської спільноти, способів розв’язання конфліктів; вироблення розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії вихователя і вихованця у ролі рівноправних суб’єктів та партнерів, а також підготовка до застосування набутих теоретичних знань на практиці.

Рекомендована література

Основна

 1. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавн. центр “Академія”, 2002.
 2. Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1995.
 3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.
 4. Державна національна програма “Освіта: Україна ХХІ ст.”. – К., 1994.
 5. Зайченко І. В. Педагогіка. – Чернігів, 2003.
 6. Закон України “Про вищу освіту”// Відомості Верховної Ради. – 2014, № 37–38, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 7. Закон України “Про загальну середню освіту” (від 13.05.99) // Законодавство України про загальну середню освіту: Бюлетень законодавства і юридичної політики України. – 1999. – № 9.
 8. Закон України “Про освіту”. – К.: Ґенеза, 2002.
 9. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с.
 10. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка.– К., 1999. – 350 с.
 11. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33. – 23 квітня.
 12. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2001, 2002.
 13. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.
 14. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посібн. – К., 2002.
 15. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 552 с.

Додаткова

 1. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч. посібник. – К., 2007. – 376 с
 2. Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів, 2001.
 3. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2002.
 4. Донченко Е. А., Титаренко Г. М. Личность: конфликт, гармония. – К., 1987. 216 с.
 5. Заячківська Н. М. Навчально-методичні матеріали до вивчення теми “Зміст освіти в середній загальноосвітній школі”. – Львів, 2001. – 32 с.
 6. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. – К.: Наукова думка, 1990. – 224 с.
 7. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. – К., 1993.
 8. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – Львів, 2005.
 9. Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності: Навч. посіб. – Львів, 2007.
 10. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 320 с.
 11. Корсак К., Ластовченко І. Вища освіта і Болонський процес. – К.,
 12. Корсак А. В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. – Київ: МАУП, 1997.
 13. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994. – 360 с.
 14. Мітюров Б. Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні. – К., 1971.
 15. Морозов А. В. Психология влияния. – Харьков, 2009.
 16. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. – К. : ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013. – 460 с.
 17. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.
 18. Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. – К., 1995.
 19. Пірен М. І. Основи конфліктології: Навч. посібник. – К., 1997. – 212 с.
 20. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1982. – 216 с.
 21. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред. Т. С. Кошманової. – Львів, 2005. – 382 с.
 22. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 368 с.
 23. П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі: Навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – 56 с.
 24. Сухорський С. Освіта закордоння. – Львів: Основа, 1995.
 25. Словник-довідник термінів з конфліктології / За ред. Пірен М. І., Ложкіна Г. В. – Чернівці–Київ, 1995.
 26. Тихомирова Є., Постоловський С. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. – Суми, 2008.
 27. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посібник. – Львів, 2005. – 320 с.
 28. Якса Н. В. Основи педагогічних знань: Навч. посібник. – К., 2007.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму