Посттравматична логопедична допомога

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Призванська Р. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ФПЛ-31доцент Сікорська Л. Б.
ФПЛ-32доцент Сікорська Л. Б.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Посттравматична логопедична допомога», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 016 Спеціальна освіта спеціалізації 016.01 «Логопедія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття, принципи та особливості застосування в роботі вмінь психологічної та логопедичної посттраматичної підтримки та навиків роботи з особами, які мають порушення мовлення травматичного походження, відповідно до віку та структури порушення та із використанням сучасних апробованих методик

Рекомендована література

Основна
1. Зливков В.Л. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська, О.В. Федан. – К.: Педагогічна думка, 2016. – 219 с.
2. Конопляста С. Ю., Сак Т. В. Логопсихологія: навч. посібник. К.: Знання, 2010. 239 с.
3. Літовченко О. В. Заїкання у дітей: профілактика і корекція: навчальний посібник. Одеса: Видавництво ТОВ Лерадрук, 2021. 248 с.
4. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібник. – К.: Перун, 1996. – 464с.
5. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник / Л. Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с.
6. Сміт, П. Діти та війна: навчання технік зцілення / Сміт П., Дирегров Е., Юле У. – Інститут психічного здоров’я УКУ, 2014. – 84 с.
7. Спеціальна педагогіка: Понятійно – термінологічний словник / За ред. Академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.
8. Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2005. – 278 с.
9. Шевченко О.Т. Психологія кризових станів.: Навч. посібник / О.Т. Шевченко. – К.: Здоров’я, 2005. 120 с.

Допоміжна
10. Іонова Є.Н. Вальдорфська педагогіка: теоретико-методологічні аспекти. – Харків, 1997.
11. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навчальний посібник для студентів вищих навальних закладів. Київ : Ніка-Центр, 2006. 580 с.
12. Психологія мовлення і психолінгвістика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Калмикова Л.О., Калмиков Г.В., Лапшина І.М., Харченко Н.В.; За заг. ред. Л.О.Калмикової. – К.: Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут, в-во “Фенікс”, 2008. – 245 с.

Силабус: Посттравматична логопедична допомога 016.01

Завантажити силабус