Психоло-педагогічна діагностика та відбір у спецзаклади, напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта» (логопедія; бакалавр)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-41, ФПЛ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ФПЛ-41Дробіт Л. Р.
ФПЛ-42Дробіт Л. Р.

Опис курсу

Мета. Отримання і засвоєння знань студентами в галузі проведення психолого-педагогічних досліджень та відбору осіб у спеціальні заклади, щодо проявів закономірностей й механізмів функціонування людської психіки осіб з особливими потребами, а також формування знань й умінь правильно інтерпретувати, враховувати і використовувати у своїй практичній педагогічній діяльності набуті знання, вміння і навички; сприяти мотивації пізнання себе і стати конкурентноспроможним фахівцем з корекційної освіти.

 

Завдання:

 • розвивати науковий світогляд студентів,
 • засвоїти студентами фундаментальні закони, принципи, основні ідеї психодіагностики в сучасної психологічної думки;
 • засвоїти основні поняття, на яких заснована наука про діагностику та відбір у спецзаклади,
 • активізувати знання про вікові періоди розвитку психіки,
 • набути студентами теоретико-методологічних знань про здійснення психолого-педагогічної діагностики та відбору

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • етапи здійснення психолого-педагогічної діагностики
 • методи психологічного дослідження психіки людини
 • методики застосування для здійснення діагностики
 • форми прояву психіки людини та їх основні особливості у дітей з особливими потребами
 • прояви та закономірності емоційно-вольової сфери особистості з особливими потребами
 • методики дослідження мови, мовлення, уяви та уваги
 • закономірності перебігу окремих психічних явищ, їх взаємозв’язок та вплив на життєдіяльність неповносправної дитини
 • основні закономірності формування та розвитку психіки людини
 • етапи вікового розвитку особистості, їх характеристику і особливості
 • психологічні вимоги до особистості педагога-експерта та психолога-експерта.

Уміти:

 • здійснювати самостійні творчі розвідки у джерелах
 • вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну позицію
 • складати програму конкретного психологічного дослідження при здійсненні відбору у спецзаклад
 • визначати рівень, адекватність та стійкість власної самооцінки
 • активізувати знання психології при здійсненні відбору
 • на основі знань законiв функцiонування психiчних явищ оцiнювати i приймати вiдповiднi рiшення в ситуацiях, що вимагають втручання психолога при проведенні психолого-педагогічної діагностики та відбору осіб у спецзаклади
 • володіти навичками діагностики вікових змін особистості
 • використовувати основні методи, які застосовуються у роботі з школярами на сучасному етапі розвитку науки і суспільства
 • діагностувати готовність дитини до школи
 • діагностувати рівень особистісного розвитку школяра
 • розробляти стратегії ефективного навчання для школяра з особливими потребами з точки зору індивідуального підходу
 • моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки

Рекомендована література

Базова

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. ‑Харків, 1996.
 2. Венгер А.А. Отбор деией в специальные дошкольные учреждения. М., «Просвещение», 1972.
 3. Конел Уільям А. Підліток. Благочинне видання. Видається коштом отця Івана Шевціва. 1996. – 95 с.
 4. Коррекционная педагогика в начальном образовании / под ред. Г. Ф. Кумариной. M.: Академия, 2001. ‑ 320 c.
 5. Миронова C.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: навчальний посібник / C.П. Миронова. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ. ‑ 2008. ‑ 204 c.
 6. Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації // Інформаційний вісник. ‑ 2004. ‑ № 7. ‑ C. 28 ‑ 36.
 7. Психологическое обследование младших школьников / А.Л. Венгер, Г.А Цукерман. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. 2005. – 159 с.
 8. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка: пособие для учителя-дефектолога / под ред. Л.M. Шипицыной. ‑ M.: ВЛАДОС, 2003. ‑ 528 c.

Допоміжна

 1. Амосов Н.М., Никитина Л.А., Воронцов Д.Д. Страна детства. Сборник. – М.: Знание, 1991. – 288 с.
 2. Астапов В.M. Введение в дефектологию c основами нейро- и патопсихологии / В. M. Астапов. ‑ M.: Международная педагогическая академия, 1994. ‑ 216 c.
 3. Берн Эрик. Игры в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ./Общ. Ред. М.С. Мацковского. – СПб.: Лениздат, 1992. – 400 с.
 4. Бернс Роберт. Развитие Я-концепции и воспитание. Общая ред. В.Я. Пилиповского. – Москва: «Прогресс» ‑ 1986. – 424 с.
 5. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. ‑ К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 302 с.
 6. Введение в психологию. Под общ. ред. проф. Петровского. – М., 1996.
 7. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. Под ред. Д.Б. Эльконина. Т.В. Драгуновой. – Москва: Издательство «Просвещение», 1967. – 360 с.
 8. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ-метод. материалы к курсу «Общая психология»: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.
 9. Інтерактивні методи корекційного впливу на поведінку дитини. Мет. мат. за ред. У.О. Корнієнка. Л.– 1999.
 10. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.
 11. Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.
 12. Крайг Г. Психология развития. ‑ 9-е изд. ‑ СПб.: Питер, 2005. ‑ 940 с:
 13. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. Посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 384 с.
 14. Лапшин В. А. Основы дефектологии: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. ‑ M. : Просвещение, 1991. ‑ 143c.
 15. Лебединская К.С., Райская М.М., Грибанова Г.В. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психологическая характеристика «трудных» подростков / Науч.-исслед. ин-т дефектологии. Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1988. – 168 с.
 16. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. В 2ч. – М., 1970.
 17. Мухина В.С. Детская психология: Учеб. для студ. пед. ин-тов / Под ред. Л.А. Венгера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. 1985. – 272 с.
 18. Миронова С.П. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник / С.П.Миронова, О.В.Гаврилов, М.П.Матвєєва; [ За заг. ред. С.П.Миронової]. ‑ Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 264 с.
 19. Панок В.Г. Концепція психологічної служби в системі освіти України //Барви творчості. ‑ К.; 1995.
 20. Панок В.Г., Титаренко Т., Чепелєва Н.В. та ін. Основи практичної психології: Підручник. ‑ К.; Либідь. ‑ 2001.
 21. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. – М.- х, 1932.
 22. Практикум зпсихології. Під ред. Г.Г. Бикової. – Львів: ВО «Виша школа», 1975. – 185 с.
 23. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / А.А. Алексеев, И.А. Архипова, В.Н. Бабий и др.; Под ред. А.И. Щербакова. М.: Просвещение, 1987. – 255 с.
 24. Психологія. З викладом основ психології релігії. / Під ред. о. Юзефа Максекона. Пер. з пол. Т. Чорновіл – Львів: «Свічадо», 1998. – 320 с.
 25. Психологія особистості: Словник-довідник / за редакцією П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
 26. Психологія: Підручник / Під ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. – К.: Либідь, 2001.
 27. Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2005. – 278 с.
 28. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360с.
 29. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К.: Академвидав, 2007. – 427 с.
 30. Синьов В. M. Основи дефектології: навчальний посібник / В. M. Синьов, Г. M. Коберник. — K. : Вища школа, 1994. — 143 c.
 31. Фрейд Зигмунд. Толкование сновидений. ‑ Донецк: Видавнитцтво «Триада» 1998. – 496 с.
 32. Хорни Карен. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. / оформление обложки А. Лурье – СПБ.: Лань, 1997. – 240 с.
 33. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М., Изд-во Моск. ун-та. 1980, 292 с.

 

Матеріали

sem-j-plan_2016_vidbir-u-spetsz-lohoped pnd_psyh-ped_diahn_vidbir_sp

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму