Психологія загальна

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає
21Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110доцент Лобода В. В.
28доцент Лобода В. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень.

Завдання дисципліни – сформувати систему теоретико-методологічних знань із проблем психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів психіки – психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень на рівні відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • психологічну характеристику психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень;
 • основні закономірності функціонування психічних пізнавальних процесів;
 • закономірності формування і розвитку особистості;
 • фактори формування особистості;
 • концепції особистості;
 • психологічні концепції теорії діяльності та її основні компоненти;
 • вміти:
 • застосовувати категоріальний апарат психології в системі професійного навчання і практичної діяльності;
 • враховувати основні психічні, соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особистості;
 • сприймати науково обґрунтовану психологічну інтерпретацію структурних елементів психіки особистості;
 • усвідомлювати власну психічну сферу;
 • аналізувати різноманітні види діяльності;
 • пізнавати рівень розвитку психічних пізнавальних процесів у особистості.

Рекомендована література

Базова література

 1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1996. – 336 с.
 2. Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посіб. – Львів: Світ, 2001. – 208с.
 3. Загальна психологія / За заг.ред. С.Д.Максименка. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.
 4. Загальна психологія: практикум /Укладач З.В. Огороднійчук. – К., – 2004. – 195 с.
 5. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000. – 592 с.
 6. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. – К., 1998.
 7. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Основы психологии.
 8. Основи загальної психології / За ред. С. Д. Максименка – К.: НПЦ «Перспектива» 2004
 9. Основи психології: Підручник / За аг. Ред.. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – 4-е вид., стереотип. К.: Либідь, 1999. – 632 с.
 10. Питання  і проблемні ситуації з психології та педагогіки/ О. скрипченко, Л. Долинська, Т. Лисянська. –  К., 1997. – 231 с.
 11. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 560 с.
 12. Роменець. В. А. Історія психології ХІХ-початку ХХ століття: Навч. Посіб. – К.: Вища школа, 2000. – 614 с.
 13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 713 с.
 14. Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. Загальна психологія: Курс лекцій. – К., 1997.
 15. Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. Загальна психологія: Навч. Посіб. –К.: «А.П.Н.», 1999 – с. 463.
 16. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2000. – 672 с.

Додаткова література

 1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. – М.: Наука, 1980.-334с.
 2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – Л.: ЛГУ, 1968. – 341с.
 3. Андреева О. А Техника тренировки памяти. – Екатеринбург, 1992.
 4. Асмолов А. Г. Психология личности. Принципі общепсихологического анализа: Учебник. – М.: МГУ, 1990
 5. Батаршеф А. В. Психодиагностика способности к общению, или как определить организаторские и коммуникативные качества личности. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 176 с.
 6. Батаршеф А. В. Темперамент (Взаимосвязь с типами высшей нервной деятельности. Характерологические особенности. Как определить тип темперамента?). – Таллинн: центр информ.и социальных технологий «Регалис», 1996. – 199с.
 7. Богданова Т. Г., Корнилова Т. В. Диагностика познавательной сферы ребенка. – К., 1997
 8. Бодалев А. А. Восприятие и взаимодействие человека с человеком. – М.: МГУ, 1982. – 199с.
 9. Бодалев А. А. Личность и общение. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 328с.
 10. Бодалев А. А. О взаимосвязи общения и отношения // Вопросы психологии. – 1994. – №1. – С. 122-127.
 11. Ботлівець С. І., Бастун Н. А., Васьківська С. В. та ін.. Практична психологія. Методи вивчення особистості.. – Вип. І. – Суми: « Мрія», 1992.
 12. Введение в психологию: Учебн. Пособ. Для студ. Высш. Пед. Учеб. заведений. – М., 1995.
 13. Вопросы психологии способностей / Под ред. В. А. Крутецкого. – М.: Педагогика, 1973. – 216с.
 14. Выготский Л. С. История развития высших психических функцый// Собр. сочин.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1983. – Т. З. – 328 с.
 15. Выготский Л. С. Психология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.- 1008 с. (Серия «Мир психологии»).
 16. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Учеб. пособие. – М., 1986
 17. Головаха Е. И., Панина Н. В. Психология человеческого взаимопонимания. – К. : Политиздат, 1989. – 187с.
 18. Данилов Н. Н., Крылова А. Л. Физиология высшей нервной деятельности. – Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 480 с.
 19. Долинська Л. В., Гоголь О. В., Зінченко Л. М. Педагогічне мовлення. – К, 1996.
 20. Дроздова Т. А. и др. Тренинг общения (Игры для интенсивного обучения) / Дроздова Т. А. Литвинов В. Г., Мулин К. Ю. – Омск: Б. И., 1992. – 43 с.
 21. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Изд-во «Питер-Ком», 1999. – 368 с.
 22. Ждан А. И. История психологи: от античности до наших дней. – М., 1990. – 367 с.
 23. Життєві кризи особистості/ Навч.-метод. посіб.: у 2-х частинах. – К., 1998
 24. Заика Е. В. Эксперименьальная психология памяти: основные методики и результаты исследований. – Х., 1992.
 25. Занюк С. Психологія мотивації та емоцій. – Луцьк, 1997.
 26. Збірник завдань з загальної психології/ За редакцією В. С. Мерліна. – К., 1997.
 27. Иванов Е. Ф. Психология мышления и памяти: Учеб. пособ. – Х.: ХГУ, 1990.
 28. Иванщенко В. А. Психологические механизмы волевой регуляции. М.: МГУ, 1991.
 29. Игнатьев Е. И. Воображение и его развитие в творческой деятельности человека. – М.: Знание, 1968.
 30. Изард К. Эмоции человека. – М., 1980.
 31. Ильин П. М. Психология воли. – С.-П., 2000.
 32. История зарубежной психологии: 30-60-е годы ХХ века. Тексты/ Под ред. П. Я. Гальперина, , А. Н. Ждан. – М., 1986
 33. Каган М. С. Мир общения. М.: Политиздат, 1988. – 368 с.
 34. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М.: Прогресс, 1993. – 720с.
 35. Короленко Ц. П. , Фролова Г. В. Чудо воображения. Воображение в норме и патологии. – Новосибирск, 1975.
 36. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Радянська школа, 1989. -608 с.
 37. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 464 с.
 38. Лабунская В. А. Невербальное общение. – Ростов-на-Дону: РГУ, 1986. – 134с.
 39. Левитов Н. Д. Психология характера. – М., 1969.
 40. Лезер Ф. Тренировка памяти. – М., 1995.
 41. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1977. – 304с.
 42. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат. – 1975. – 304 с.
 43. Леонтьев А. Н. Основы теории речевой деятельности. – М.: Наука, 1974.
 44. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – Л., 1968.
 45. Леонтьев Д. А. Очерк психологии личности. – М., 1997.
 46. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – 444с.
 47. Ломов Б. Ф. Проблема общения в психологии. – М.: наука, 1981.
 48. Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. – М., 1994.
 49. Лурия А. Р. Язык и сознание. – М.: Изд-во МГУ, 1979. -319 с.
 50. Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. – М.: Наука, 1974. – 172 с.
 51. Мелибруда Е. Я. – Ты – Мы. Психологические возможности улучшения общения. – М.: Прогресс, 1986. – 254с.
 52. Мерлин В. С. Очерк теории темперамента. – М.,1964.
 53. Мерлин В. С. Структура личности: характер, способности, самосознание: Учебное пособие к спецкурсу «Основы психологии личности». – Пермь, 1990.
 54. Мілерян О. Увага і виховання дітей. – К.: Рідна школа. 1995.
 55. Мясищев В. Н. Проблемы отношений человека и его личности в психологии // Мясищев В. Н. Личность и неврозы. – Л.: ЛГУ, 1960. – С. 209 – 230.
 56. Небылицын В. Д. Темперамент/ Психология индивидуальных различий: Тексты. – М., 1982.
 57. Немов Р. С. Психология. Общие основы психологи. – Кн. 3. – М.: Просвещение. Владос, 1994. – 576 с.
 58. Немов Р. С. Психология. Психодиагностика. – Кн. 3. – М.: 1993.
 59. Общая психология. Курс лекций / Сост. Е. И. Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 448с.
 60. Общение и оптимизм совместной деятельности / Под ред. Г. М. Андреевой, Я. Яноушек. – М.: МГУ, 1987. -302с.
 61. Петровская Л. А. Компетентность общения. – М.: МГУ, 1989. -216с.
 62. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.: Политиздат, 1982. 254 с.
 63. Петровский А. В. Психология о каждом и каждому о психологии. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: РОУ, 1996. -326с.
 64. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. – м., 1994.
 65. Пиз Аллан. Язык телодвижений (Как читать мысли других по их жестам). Новгород: Ай Кью, 1992. – 262с.
 66. Писихологический словар/ Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мицерекова. – М., 1996.
 67. Пірен М. І. Основи етнопсихології – К.,1996
 68. Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М., 1986.
 69. Практика із загальної психології: для подвійних спеціальностей/ Уклад. Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, В.В. Волошина.: – К., 2003. – 140 с.
 70. Психология. Словарь/ Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – Изд. 2 –е исправл. и дополн.) – М.: Политиздат, 1990.
 71. Психологія. Підручник для педагогічних вузів/ За ред..  Г. С. Костюка – вид. 3-тє доп. – К.: Радянська школа, 1968.
 72. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості. – К., 1996.
 73. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529с.
 74. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – С.- П., 1999. 420 с.
 75. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 712 с. (Серия «Мастера психологии»).
 76. Сабуров А. С. Психология: Курс лекций. – К., 1996.
 77. Семенова А.В., Гурін Р.С., Осипова Т.Ю. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 319 с.
 78. Семиченко В. А. Психические состояния. – К., 1996.
 79. Семиченко В. А. Психология общения. – К.,
 80. Симонов В. П., Ершов П. М. Темперамент, характер, личность. – М., 1984.
 81. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М.: Просвещение, 1989. – 447с.
 82. Хрестоматия по психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов/Сост.В.В.Мироненко; Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1987.- 447с.

Матеріали

Питання до екзамену

Плани практичних занять

Плани семінарських занять

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму