Психологія загальна, вікова та педагогічна

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
17Іспит
27Залік

Опис курсу

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета. Отримання і засвоєння знань в галузі психології загальної, вікової та педагогічної щодо закономірностей й механізмів функціонування людської психіки, а також формування знань й умінь правильно інтерпретувати, враховувати і використовувати у своїй практичній педагогічній діяльності набуті психологічні знання, вміння і навички; сприяти мотивації пізнання себе студентами та вивчення інших навчальних дисциплін психологічного спрямування, розкриття своїх можливостей, адекватної їх оцінки, застосування та самовдосконалення; сприяння психологічному зростанню студентів та опануванню педагогічною професією. Виконуючи соціальне замовлення суспільства – підготовку кваліфікованих спеціалістів рівня «бакалавр», студент вищої школи-майбутній фахівець дошкільного навчального закладу повинен відповідати певним суспільно-політичним, професійно-педагогічним і особистісним вимогам.

 

Завдання:

 • формувати науковий світогляд студентів,
 • засвоїти студентами фундаментальні закони, принципи, основні ідеї загальної психології, вікової та педагогічної в контексті сучасної психологічної думки;
 • набути теоретичних знань та практичних навичок, що розкривають сутність психічних явищ на основі найновіших психологічних досліджень
 • засвоїти основні поняття, на яких заснована наука про людину,
 • вивчити пізнавальні психічні процеси,
 • засвоїти знання про емоційно-вольову сферу,
 • вивчити індивідуально-типологічні особливості особистості,
 • отримати знання про вікові періоди розвитку психіки,
 • сформувати необхідний і достатній рівень знань про учіння та виховання,
 • набути студентами теоретико-методологічних знань про педагогічну взаємодію та навчальний процес

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку
 • етапи розвитку психологічної науки
 • методи психологічного дослідження психіки людини;
 • природу та сутність психіки людини
 • свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та їх основні особливості
 • сутність особистості людини
 • основні теорії особистості
 • прояви та закономірності емоційно-вольової сфери особистості
 • психологію пізнавальних психічних процесів: відчуттів, сприймань, пам’яті, мислення, мови. мовлення, уяви та уваги
 • закономірності перебігу окремих психічних явищ та їх взаємозв’язок
 • основні закономірності формування та розвитку психіки людини
 • етапи вікового розвитку особистості, їх характеристику і особливості
 • специфіку вікових криз при переході від одного етапу розвитку на інший та засоби пом’якшення їх протікання
 • сучасні погляди на природу та закономірності функціонування вікових змін психіки
 • напрямки цілеспрямованого розвитку можливостей людини та реалізації її особистісного потенціалу на кожному етапі розвитку
 • психологічні вимоги до особистості педагога
 • сутність явища обдарованості та шляхи її всебічного розкриття у школярів у сучасних умовах
 • основи профорієнтаційної роботи в старшій школі

Уміти:

 • самостійно працювати з науковою літературою
 • вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну позицію
 • складати програму конкретного психологічного дослідження
 • визначати рівень, адекватність та стійкість власної самооцінки
 • активізувати знання психології при вивченні інших психологічних дисциплін
 • на основі знань законiв функцiонування психiчних явищ оцiнювати i приймати вiдповiднi рiшення в ситуацiях, що вимагають втручання психолога
 • володіти навичками діагностики вікових змін у особистості
 • встановлювати причини і наслідки внутрішніх та зовнішніх конфліктів особистості, які зумовлені віковими змінами
 • використовувати основні методи, які застосовуються у роботі з школярами на сучасному етапі розвитку науки і суспільства
 • діагностувати готовність дитини до школи
 • діагностувати рівень особистісного розвитку школяра
 • розробляти стратегії ефективного навчання для школяра з точки зору індивідуального підходу
 • моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки
 • забезпечувати профорієнтаційне самовизначення школяра
 • діагностувати та коректувати розлади у спілкуванні з дорослими і однолітками
 • формулювати рекомендації для педагога, що працює з дітьми різних вікових категорій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу

 СЕМ-Й ПЛАН_Пс.заг_вікова_пед.ДО-18-19

 

 

 

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН                                                                                                                              2018 /2019 навч. рік                                      ЗАТВЕРДЖУЮ”

Вид заняття Ауд В т. числі СР Всього
Л ПС ЛР
К-сть год в сем 32 16 32 26 90
К-сть год на тижд 4 2 2 1,6 5,6

Лекційних практичних (семінарських) і лабораторних занять                         Кафедра корекційної педагогіки та

інклюзії

Зав. кафедри

Дисципліна: «Психологія загальна, вікова та педагогічна»  

Спеціальність: «Дошкільна освіта» № 012,                                            “        “_______________ 2018 р.

Факультет  педагогічної освіти  1  курс Семестр  1

 

Лекційний курс Практичні, семінарські заняття
Тижні, семестр Номер, назва і зміст теми К-сть год ТЗП Номер, назва і зміст теми К-сть год ТЗП К-сть год СР Дом. завд. Контр. поточн. усп. замітка
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14
1 Тема 1. Предмет та завдання психології загальної, вікової та педагогічної. Психіка та психічні явища. 2 Тема 1. Застосування практичної психології, знайомствою Методи психології. З’ясування зв’язку психології з іншими науками. Розвязування психологічних задач. Ессе на тему: «Хто я і у що я вірю. Чому я тут». 2 2 Виконання психотехнічних вправ на комунікацію Практичне заняття

04.09.2018

06.09.2018
2

 

Тема 2. Методи психології та її звязок з іншими науками 2 Тема 2. Аналіз відповідей на питання «Чому я вибрала свою спеціальність?» (Які психологічні знання призвели до мого вибору? Звідки я отримав (ла) ці знання? Яке, на мою думку, практичне значення психологічних знань у роботі сучасного фахівця дошкільного навчального закладу? Виконання практичних завдань на комунікацію. З’ясування ролі психологічних знань у життєдіяльності особистості. 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи Практичне заняття

11.09.2018

13.09.2018
3 Тема 3. Особистість та її структура. Особистість у психоаналізі 2 Тема 3. Використання психоаналітичних практик у практичній психології (приклади). 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. Практичне заняття

18.09.2018

20.09.2018
4 Тема 4. Особистість у трансперсональній психології, у біхевіоризмі та у логотерапії Франкла 2 Тема 4. Застосування на практиці знань з трансперсональної психології, біхевіоризму та логотерапії Франкла (вправи, приклади). 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. Практичне заняття

25.09.2018

27.09.2018
5 Тема 5. Особистість в інших вимірах психологічної науки 2 Тема 5. Роль факторних теорій психології особистості (проведення Тесту Кеттелла та ін.). 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. Практичне заняття

02.10.2018

04.10.2018
6 Тема 6. Індивідульно-типологічні особливості особистості: темперамент, характер 2 Тема 6. Визначення складу свого темпераменту та характеру (застосування методик на визначення типу темпераменту та характеру). 2 2 Підготовка до модульної контрольної роботи. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. Практичне заняття

09.10.2018

11.10.2018
7 Тема 7. Індивідульно-типологічні особливості особистості: здібності 2 Тема 7. З’ясування рівня креативності, здатності до творчості та здібності (використання методик на креативність, творчість, здібності). Контрольно-модульне заняття 2 2 І Змістовий МОДУЛЬ

Модульна контрольна робота

16.10.2018

18.10.2018
8 Тема 8. Відчуття та сприймання 2 Тема 8. З’ясування порога чутливості, поля зору та особливостей сприймання. 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. 25.10.2018
9 Тема 9. Мислення та мовлення 2 Тема 9. З’ясування характерних особливостей мислення, виявлення функцій мовлення у педагогічному спілкуванні (на прикладах). Визначення гнучкості та ригідності мислення. 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. Практичне заняття

23.10.2018

01.11.2018
10 Тема 10. Пам’ять. 2 Тема 10. Визначення типу пам’яті, її обсягу, точності та коливання. З’ясування ролі осмислення в запам’ятовуванні. Якісна характеристика пам’яті (застосування піктограм). 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. Практичне заняття

30.10 2018

 

 

08.11.2018
11. Тема 11. Увага. 2 Тема 11. Визначення обсягу, точності та стійкості уваги, з’ясування особливостей її переключення, точності, розподілу та коливання. 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. Практичне заняття

06.11.2018

15.11.2018
12 Тема 12. Уява. 2 Тема 12. Виявлення індивідуальних відмінностей відтворюючої уяви, просторової та творчої. З’ясування зв’язку творчої уяви з процесом сприймання, пам’яті та мислення. 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. Практичне заняття

13.11.2018

 

22.11.2018
13 Тема 13. Емоції і почуття. Воля. 2 Тема 13. Визначення видів почуттів та особливостей емоційної пам’яті, залежності продуктивності запам’ятовування від почуттів (також) 2 1 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. Практичне заняття

20.11.2018

29.11.2018
14 Тема 14. Психічні стани. 2 Тема 14. Визначення рівня тривожності, стресостійкості, рівня відчуття щастя, дратівливісті (за тестом Раймонда Новака), самотності та індивідуального стилю реагування на стрес. 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи. Практичне заняття

27.11.2018

06.12.2018
15 Тема 15. Стрес, травматичний стрес. 2 Тема 15. Визначення ознак стресу (за методикою Щербатих). Застосування тестів на ПТСР та шкали соціальної адаптації. 2 2 Підготовка до практичного заняття. Реферування наук. літ-ри, міні-творчі роботи.

Підготовка до модульної контрольної роботи.

Практичне заняття

04.12.2018

13.12.2018
16 Тема 16. Способи управління стресом. Контрольно-модульне заняття/ 2 Тема 16. Застосування методик управління стресом. (Зняття негативного ефекту стресу (Вправи на релаксацію, аффірмація, ін.), способи дисоціації, комплексні способи) 2 2 ІІ Змістовий МОДУЛЬ

Модульна контрольна робота

11.12.2018

20.12.2018

Склала: доц. Сікорська Л.Б.

 

 

Рекомендована література

 1. Рекомендована література

Базова

 1. Вікова і педагогічна психологія: Навч. Посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Каравела, 2006. – 344 с.
 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К.: Либідь. 2005. – 400 с.
 3. Конел Уільям А. Підліток. Благочинне видання. Видається коштом отця Івана Шевціва. 1996. – 95 с.
 4. Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009. – 448 с.
 5. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2010. – 288 с.
 6. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.]. – К.: Форум, 2002.
 7. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник / Л.Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с.
 8. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
 9. Психологическое обследование младших школьников / А.Л. Венгер, Г.А Цукерман. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. 2005. – 159 с.
 10. Психологія: Підручник / Під ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. – К.: Либідь, 2001.
 11. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360с.
 12. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К.: Академвидав, 2007. – 427 с.
 13. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Вікова психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.
 14. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А.. Педагогічна психологія. Навч. посіб. – Київ «Центр учбової літератури», 2012. – 168 с.
 15. Хьелл Ларри, Зиглер Дэниел. Теории личности. Основные положения, исследования и применение. Перевод С.Меленевской и Д.Викторовой, 1992; СПб.: Питер Пресс, 1997. Терминологическая правка В.Данченко К.: PSYLIB, 2006 / [електронний ресурс] Режим доступу: http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/index.htm
 16. Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: як допомогти собі та іншим. Курс лекцій. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України. / Київ. «Наукова думка». 2000. 191 с.

 

Допоміжна

 1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. ‑ 4-е изд., стереотип. ‑ М.: Издательский центр “Академия”, 1999. ‑ 672 с.
 2. Амосов Н.М., Никитина Л.А., Воронцов Д.Д. Страна детства. Сборник. – М.: Знание, 1991. – 288 с.
 3. Берн Эрик. Игры. В которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ./Общ. Ред. М.С. Мацковского. – СПб.: Лениздат, 1992. – 400 с.
 4. Бернс Роберт. Развитие Я-концепции и воспитание. Общая ред. В.Я. Пилиповского. – Москва: «Прогресс» ‑ 1986. – 424 с.
 5. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. ‑ К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 302 с.
 6. Браун-Галковська Марія. Домашня психологія: Подружжя, діти, родина / Пер. з польськ. З. Городенчук. – Львів: Свічадо, 2000. – 176 с.
 7. Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2008. – 592 с.Введение в психологию. Под общ. ред. проф. Петровского. – М., 1996.
 8. Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009
 9. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 112 с.
 10. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.: изд-во МГУ, 1990. – 288 с.
 11. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко,Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчукта ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.
 12. Возрастные и индивидуальные различия памяти. Под ред. А.А. Смирнова. М., «Просвещение», 1967. – 300 с.
 13. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. Под ред. Д.Б. Эльконина. Т.В. Драгуновой. – Москва: Издательство «Просвещение», 1967. – 360 с.
 14. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ-метод. материалы к курсу «Общая психология»: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.
 15. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1: Пер. с франц. – М.: Мир, 1992. – 496 с.
 16. Додонов Б.И. в мире эмоций. К.: Политиздат Украины, 1987. – 140 с.
 17. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.
 18. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.
 19. Єрмолаєва М. В. Психология развития. – М.: Московский психолого-социальный институт, НПО МОДЭКГод, – 376 с.
 20. Ершов А. Взгляд психолога на активность человека. Москва: «Луч» ‑ 1991. – 156 с.
 21. Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч.посібник. – К.: МАУП, 2002. – 104 с.
 22. Занюк С.С.Психологія мотивації: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2002. – 394 с.
 23. Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій: Навч. посіб. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, ім. Л. Українки, 1997.
 24. Зарудная А.А. Эмоции и чувства // Психология: учебник. – Минск, 1970.
 25. Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2000.
 26. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2002.
 27. Інтерактивні методи корекційного впливу на поведінку дитини. Мет. мат. за ред. У.О. Корнієнка. Л.– 1999.
 28. Казарновська Г.Б. Долина О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Зб. Завдань. – К.: Вища школа, 1990. – 142 с.
 29. Китаев-Смык Л.А. Психологическая антропология стресса. ‑ М.: Академический Проект, 2009. ‑ 943 с.
 30. Kozielecki I. Koncepсje psychologiezne czlowieka. Варшава, 1977.
 31. Клейнман П. Психологія 101: факти, теорія, статистика, тести й таке інше! / Пол Клейнман. [Переклад з англійської Юлії Кузьменко]. – Харків. – Видавництво: «Клуб свмейного дозвілля». – 2016. – 240 с.
 32. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.
 33. Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.
 34. Крайг Г. Психология развития. ‑ 9-е изд. ‑ СПб.: Питер, 2005. ‑ 940 с:
 35. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. М.: «Прсвещение», 1972. – 255 с.
 36. Крутецкий В.А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ. – М.: Просвещение, 1980. – 352 с.
 37. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. Посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 384 с.
 38. Лебединская К.С., Райская М.М., Грибанова Г.В. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психологическая характеристика «трудных» подростков / Науч.-исслед. ин-т дефектологии. Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1988. – 168 с.
 39. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. В 2ч. – М., 1970.
 40. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя. – М., Изд-во Просвещение, 1983. – 96 с.
 41. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2008. – 352 с.
 42. Мухина В.С. Детская психология: Учеб. для студ. пед. ин-тов / Под ред. Л.А. Венгера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. 1985. – 272 с.
 43. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. / 3-є вид., випр. – К.: Вища шк., 2004.
 44. Наугольник Л.Б. Психологія стресу. Курс лекцій – Львів: Ліга- Прес, 2013. – 130 с.
 45. Обуховский Казимеж. Психология человеческих влечений. Пер. с польского В.И. Могилёва. Под ред. Б.М. Сегала. ‑ Москва: Издательство «Прогресс». – 1971. – 238 с.
 46. Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов / Под ред. А.В. Петровского. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1976. – 479 с.
 47. Основи психології / Під заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.: Либідь, 1996.
 48. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник / Р.В Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 469 с.
 49. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. – М.- х, 1932.
 50. Практикум зпсихології. Під ред. Г.Г. Бикової. – Львів: ВО «Виша школа», 1975. – 185 с.
 51. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / А.А. Алексеев, И.А. Архипова, В.Н. Бабий и др.; Под ред. А.И. Щербакова. М.: Просвещение, 1987. – 255 с.
 52. Психологія. З викладом основ психології релігії. / Під ред. о. Юзефа Максекона. Пер. з пол. Т. Чорновіл – Львів: «Свічадо», 1998. – 320 с.
 53. Психологія особистості: Словник-довідник / за редакцією П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
 54. Reykowski Janusz. Z zagadnień psychologii motywacji. – Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. – Warszawa. – 261 c.
 55. Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2005. – 278 с.
 56. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – М., – 1989.
 57. Савчин М. Якщо бажаєш щасливим бути. ‑ Дрогобич. 1994.
 58. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
 59. Фопель К. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми и юношескими проблемами. Личность. Способности. Отношение к телу. – Питер: Спб. 2010 . – 216 с.
 60. Фрейд Зигмунд. Толкование сновидений. ‑ Донецк: Видавнитцтво «Триада» 1998. – 496 с.
 61. Хорни Карен. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. / оформление обложки А. Лурье – СПБ.: Лань, 1997. – 240 с.
 62. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М., Изд-во Моск. ун-та. 1980, 292 с.
 63. Шевченко О.Т. Психологія кризових станів.: Навч. посібник / О.Т. Шевченко. – К.: Здоров’я, 2005. 120 с.
 64. Шнейдер Л.Б.. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. ‑ М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга. – ‑ 768 с.
 65. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.
 66. Щербатых Ю.В. Психология стресса. – М.Изд-во Эксмо, 2008. – 304 с., ил.
 67. Якобсон П.М. Психология чувств. Изд-во АПН РСФСР Москва. – – 384 с.
 68. Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. – К., 1993.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. Психологія. Під ред. Трофімов а Ю.Л. ‑ http://westudents.com.ua/glavy/79955-peredmova.html
 3. Сергєєнкова О.П.. Педагогічна психологія – http://westudents.com.ua/glavy/78975-35-psihologchna-harakteristika-pedagogchno-maysternost-stilv-pedagogchno-dyalnost.html
 4. Селье Ганс. От мечты к открытию / [електронний ресурс]: http://bookz.ru/authors/sel_e-gans/distree/page-2-distree.html:
 5. Що таке стреси і як їх долати / Сененко Світлана «Дзеркало тижня» №12, 29 березня 2008, 00:00 [електронний ресурс] / scho_take_stresi_i_yak_yih_dolati-53263.html

 

Матеріали

ПНД_пси_заг_вікова_пед._ДО_18-19.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму