Психологія загальна, вікова та педагогічна, напрям підготовки 013 – «Початкова освіта» (бакалавр)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Сікорська Л. Б.ФПШ-13, ФПШ-12, ФПШ-13, ФПШ-11з

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПШ-13Саламон О. Л.
ФПШ-12Саламон О. Л.
ФПШ-13Саламон О. Л.

Опис курсу

Предметом вивчення психології на сучасному етапі є психіка та психічні явища як окремої людини, так і таких, що спостерігаються у групах, пояснення фактів, закономірностей і механізмів виникнення, вияву та розвитку психіки людини; розуміння неповторності людської індивідуальності; вікова динаміка психіки людини, закономірності та факти розвитку психічних процесів і психічних властивостей особистості на різних етапах її індивідуального життя; психологічні закономірності навчання і виховання; вивчення рушійних сил індивідуального розвитку людської психіки, закономірностей перебігу від попереднього до наступного, від нижчих до вищих, визначення індивідуально типологічних відмінностей у психічному розвитку дітей, підлітків, молоді, дорослих; пізнавальна діяльність та розумовий розвиток учня, закономірності формування особистості як свідомого суб’єкта пізнання, спілкування та праці.

Міждисциплінарні звʼязки: всі галузі психології, дисципліни фахового спрямування.

Метою викладання навчальної дисципліни є: отримання і засвоєння знань студентами в галузі психології загальної, вікової та педагогічної щодо закономірностей й механізмів функціонування людської психіки, а також формування знань й умінь правильно інтерпретувати, враховувати і використовувати у своїй практичній педагогічній діяльності набуті психологічні знання, вміння і навички; сприяти мотивації пізнання себе студентами та вивчення інших навчальних дисциплін психологічного спрямування, розкриття своїх можливостей, адекватної їх оцінки, застосування та самовдосконалення; сприяння психологічному зростанню студентів та опануванню педагогічною професією. Виконуючи соціальне замовлення суспільства – підготовку кваліфікованих спеціалістів рівня «бакалавр», студент вищої школи-майбутній фахівець дошкільного навчального закладу повинен відповідати певним суспільно-політичним, професійно-педагогічним і особистісним вимогам.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • формувати науковий світогляд студентів,
 • засвоїти студентами фундаментальні закони, принципи, основні ідеї загальної психології, вікової та педагогічної в контексті сучасної психологічної думки;
 • набути теоретичних знань та практичних навичок, що розкривають сутність психічних явищ на основі найновіших психологічних досліджень
 • засвоїти основні поняття, на яких заснована наука про людину,
 • вивчити пізнавальні психічні процеси,
 • засвоїти знання про емоційно-вольову сферу,
 • вивчити індивідуально-типологічні особливості особистості,
 • отримати знання про вікові періоди розвитку психіки,
 • сформувати необхідний і достатній рівень знань про учіння та виховання,
 • набути студентами теоретико-методологічних знань про педагогічну взаємодію та навчальний процес

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку
 • етапи розвитку психологічної науки
 • методи психологічного дослідження психіки людини;
 • природу та сутність психіки людини
 • свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та їх основні особливості
 • сутність особистості людини
 • основні теорії особистості
 • прояви та закономірності емоційно-вольової сфери особистості
 • психологію пізнавальних психічних процесів: відчуттів, сприймань, пам’яті, мислення, мови. мовлення, уяви та уваги
 • закономірності перебігу окремих психічних явищ та їх взаємозв’язок
 • основні закономірності формування та розвитку психіки людини
 • етапи вікового розвитку особистості, їх характеристику і особливості
 • специфіку вікових криз при переході від одного етапу розвитку на інший та засоби пом’якшення їх протікання
 • сучасні погляди на природу та закономірності функціонування вікових змін психіки
 • напрямки цілеспрямованого розвитку можливостей людини та реалізації її особистісного потенціалу на кожному етапі розвитку
 • психологічні вимоги до особистості педагога
 • сутність явища обдарованості та шляхи її всебічного розкриття у школярів у сучасних умовах
 • основи профорієнтаційної роботи в старшій школі

вміти:

 • самостійно працювати з науковою літературою
 • вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну позицію
 • складати програму конкретного психологічного дослідження
 • визначати рівень, адекватність та стійкість власної самооцінки
 • активізувати знання психології при вивченні інших психологічних дисциплін
 • на основі знань законiв функцiонування психiчних явищ оцiнювати i приймати вiдповiднi рiшення в ситуацiях, що вимагають втручання психолога
 • володіти навичками діагностики вікових змін у особистості
 • встановлювати причини і наслідки внутрішніх та зовнішніх конфліктів особистості, які зумовлені віковими змінами
 • використовувати основні методи, які застосовуються у роботі з школярами на сучасному етапі розвитку науки і суспільства
 • діагностувати готовність дитини до школи
 • діагностувати рівень особистісного розвитку школяра
 • розробляти стратегії ефективного навчання для школяра з точки зору індивідуального підходу
 • моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки
 • забезпечувати профорієнтаційне самовизначення школяра
 • діагностувати та коректувати розлади у спілкуванні з дорослими і однолітками
 • формулювати рекомендації для педагога, що працює з дітьми різних вікових категорій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Рекомендована література

Базова

 1. Васянович Г.П. Основи психології: навчальний посібник / Григорій Петрович Васянович – К.: Педагогічна думка, 2012. – 114 с. / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9961/1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%282%29.pdf
 2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко,Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчукта ін.- К.: Просвіта, 2001.- 416 с. / [електронний ресурс] Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/sk743646.pdf
 3. Варій М. Й. Загальна психологія.: підр. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Й. Варій – [3-тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с. / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9C.%D0%99..pdf
 4. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – навчальний посібник. – К.: _ МАУП. – 2000. – 256 с. / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/875/Maksimenko_S.D._-_Zagal%27na_psihologiya.pdf
 5. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр. — К.: Вища шк., 2004. — 487 с. / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%97%D0%B4%20%D0%9F.%D0%90..pdf
 6. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник / Л.Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с. [електронний ресурс] Режим доступу: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83.pdf

Допоміжна

 1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К.: Либідь. 2005. – 400 с.
 2. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 112 с.
 3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1: Пер. с франц. – М.: Мир, 1992. – 496 с.
 4. Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч.посібник. – К.: МАУП, 2002. – 104 с.
 5. Казарновська Г.Б. Долина О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Зб. Завдань. – К.: Вища школа, 1990. – 142 с.
 6. Крайг Г. Психология развития. ‑ 9-е изд. ‑ СПб.: Питер, 2005. ‑ 940 с:
 7. Крутецкий В.А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ. – М.: Просвещение, 1980. – 352 с.
 8. Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009. – 448 с.
 9. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2010. – 288 с.
 10. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. / 3-є вид., випр. – К.: Вища шк., 2004.
 11. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
 12. Психологія. Під ред. Трофімов а Ю.Л. ‑ http://westudents.com.ua/glavy/79955-peredmova.html
 13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – М., – 1989.
 14. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Вікова психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с. / [електронний ресурс] Режим доступу: https://studfile.net/preview/5111583/
 15. Сергєєнкова О.П.. Педагогічна психологія – http://westudents.com.ua/glavy/78975-35-psihologchna-harakteristika-pedagogchno-maysternost-stilv-pedagogchno-dyalnost.html
 16. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К.: Академвидав, 2007. – 427 с.
 17. Савчин М. Якщо бажаєш щасливим бути. ‑ Дрогобич. 1994.
 18. Токарева Н.М. Основи педагогічної психології: навчально-методичний посібник / Н. М. Токарева – Кривий Ріг, 2013 – 223 с. / / [електронний ресурс] Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/1758/1/%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D0%BF%D1%81.pdf
 19. Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: як допомогти собі та іншим. Курс лекцій. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України. / Київ. «Наукова думка». 2000. 191 с.

Інформаційні ресурси

Психологія. Під ред. Трофімов а Ю.Л. ‑ http://westudents.com.ua/glavy/79955-peredmova.html

Селье Ганс. От мечты к открытию / [електронний ресурс]: http://bookz.ru/authors/sel_e-gans/distree/page-2-distree.html:

Що таке стреси і як їх долати / Сененко Світлана «Дзеркало тижня» №12, 29 березня 2008, 00:00 [електронний ресурс] / scho_take_stresi_i_yak_yih_dolati-53263.html

https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-ministriv-zatverdiv-plan-zahodiv-iz-realizaciyi-koncepciyi-rozvitku-ohoroni-psihichnogo-zdorovya-v-ukrayini

 

Матеріали

МЕТ.ВК._С.Р_психол_заг_в_пед_Сікорська_ПО-20

ПНД_псхоли_заг_вікова_пед._ПО-20.

СЕМ-Й ПЛАН_2020_Пс.заг_вікова_педагогіч.ПО.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА_Пс.Заг_вік_пед.Cікорс_ПО 2020-2

Психологія загальна, вікова та пед._ПО_Силабус

Робоча навчальтна програма ПО (013)вік_пед.Cікорс_ПО.-21

Психологія загальна, вікова та пед._ПО_Силабус_21-22н.р.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус