Психолого-педагогічні основи соціально-виховної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012доцент Кальченко Л. В.ФПЛ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ФПЛ-51доцент Кальченко Л. В.

Опис курсу

Навчальний курс «Психолого-педагогічні основи соціально-виховної роботи» є нормативною дисципліною  навчального плану підготовки магістрів  спеціальності 016  «Спеціальна освіта», денної форми навчання.

Варто зазначити, що психологічні знання в даний час застосовуються скрізь, де необхідно враховувати психологію людей і людські взаємини. Як відомо, є традиційні галузі використання психологічних знань – освіта, медицина, економіка, політика. Ними, однак, не вичерпується інтерес до психологічних знань, які необхідні всім без винятку людям для кращого розуміння себе та оточуючих, щоб встановлювати з ними нормальні людські стосунки. Сучасні завдання, які доводиться вирішувати фахівцям психолого-педагогічної сфери, працівникам установ виконання покарань, вимагають від них оволодіння конструктивними підходами та продуктивними психолого-педагогічними й організаційними технологіями соціально-виховної роботи . Реалізуючи свої функціональні обов’язки, працівник має приймати активну участь у навчанні та вихованні осіб позбавлених волі, поєднуючи високу моральність, вимогливість, принциповість та законність із довірою та повагою до засуджених, постійним піклуванням про них, наданням їм допомоги в складних життєвих ситуаціях.

Багатогранні питання професійної діяльності щодо соціально-виховної роботи ресоціалізації, неможливо вирішувати без урахування індивідуальних особливостей людини, без знання психології колективу, мікрогруп, реальної системи соціально-психологічних характеристик соціальних зв’язків та відносин.

Від рівня оволодіння теоретико-методологічними та прикладними компонентами психології та педагогіки залежить не тільки вирішення конкретних практичних завдань, але і авторитет працівника, його професійна компетентність.

Навчальний курс «Психолого-педагогічні основи соціально-виховної роботи» є складовою частиною дисциплін професійного циклу нормативного блоку підготовки спеціальних педагогів та розкриває теоретичні основи технологій психологічної та соціально-педагогічної діяльності, а також запропоновані різні технологічні підходи до розв’язання найбільш типових на сьогоднішній день психолого-педагогічних та соціальних проблем, оскільки охопити всі напрямки психологічної та соціально-педагогічної діяльності, враховуючи їх різноманіття, неможливо. Його вивчення передбачає підвищення професійної компетентності спеціальних педагогів та сприяє оволодінню необхідними технологіями фахової діяльності.

Мета курсу – ознайомлення та вивчення сутності психолого-педагогічного процесу, закономірностей та принципів соціально-виховної роботи в установах виконання покарань, способів формування особистості та колективів, форм, методів та прийомів діагностики особистості, системи виховного впливу на засуджених з метою ресоціалізації та ефективної зміни їх окремих якостей.

Завдання курсу:

1) розкрити психологічні закономірності діяльності психологічної служби пенітенціарних установ щодо ресоціалізації засуджених;

2) висвітлити особливості особистості засудженого, специфіку групових процесів у середовищі засуджених;

3) розробити діагностичний інструментарій особистісних і поведінкових девіацій засуджених;

4) розкрити особливості та напрями соціально-виховної роботи в колоніях, організацію взаємодії персоналу та засуджених на основі педагогіки співробітництва;

5) моделювання програми ресоціалізації осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретико-методологічні основи пенітенціарної психології та педагогіки, історію розвитку соціально-педагогічної допомоги засудженим у вітчизняній та зарубіжних пенітенціарних системах, особливості та напрями виховної роботи в колоніях, сучасні тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжної пенітенціарної психології, загальні закономірності та психологічні особливості особистості засудженого; розуміти і бачити взаємозв’язок даної дисципліни з іншими галузями психологічної науки та з філософськими, соціологічними, педагогічними, економічними, юридичними науками; мати наукове уявлення про соціально-психологічні, психофізіологічні та соціальні засади ресоціалізації ув’язнених; методологічні та методичні основи організації соціально-виховної роботи, виправлення та перевиховання засуджених, психологічні особливості впливу на особистість засудженого; мати уяву про основні психологічні методи вивчення та корекції особистісних та поведінкових девіацій засуджених.

Вміти:

реалізовувати на практиці набуті теоретичні знання з курсу „Психолого-педагогічні основи соціально-виховної роботи” (самостійно або із залученням необхідних фахівців); орієнтуватися в сучасній науковій теорії з питань ресоціалізації засуджених; володіти теоретичними основами і практичними навичками розв’язання завдань профілактики девіацій серед персоналу та у середовищі засуджених, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності; застосовувати методи психодіагностики особистості засудженого; розробляти рекомендації щодо психокорекції особистісних деструкцій ув’язнених; проводити психологічні та соціально-психологічні дослідження, спрямовані на вивчення психології засудженого та організацію соціально-виховної роботи із особами, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Навчальний курс містить 3 змістових модулі. Загальний обсяг дисципліни складає 4 залікових кредити (120 годин), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (24 години, з них 12 – лекційних, 12 – семінарських та практичних занять), самостійна робота (96 годин), розрахованих на навчальний семестр та контрольні заходи (модульний контроль, іспит).

Рекомендована література

Базова

 1. Бартол К. Психология криминального поведения / К. Бартол. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – С.329-347.
 2. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч.посіб. / В. В. Бедь. – Львів: “Новий Світ – 2002р. – С.153-163.
 3. Бархаленко Є. В. Психолого-педагогічні аспекти вдосконалення процесу виховання неповнолітніх засуджених / Є. В. Бархаленко // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2000. – № 5. – С. 183 – 186.
 4. Башкатов И. П. Психология групп осужденных молодежного возраста / И. П. Башкатов. – М. : Педагогика, 1999. – 218 с.
 5. Васильев В. Л. Юридическая психология / В. Л. Васильев.  – СПб: Питер, 2002. – 640с.
 6. Волков В.Н. Юридическая психология.: Учебник для вузов / Волков В.Н. – М.: ЮНИТИ_ДАНА, Закон и право, 2002. – 384 с. –
 7. Горенко С. В. Педагогічні умови ресоціалізації неповнолітніх засуджених у закладах пенітенціарної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05
  „Соціальна педагогіка” / Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2004. – 20 с.
 8. Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. И. Исправительно-трудовая психология. – М., 1974.
 9. Демченко А. Особливості виховного процесу із засудженими дівчатами / А. Демченко // Соціальна політика і соціальна робота. – 2002. – № 1 (21). – С. 84 – 86.
 10. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : навчальний посібник для ВНЗ / Л. М. Завацька. – К. : Видавничий Дім „Слово”, 2008. – 240 с.
 11. Еникеев М.И. Юридическая психология. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 517с.
 12. Інновації в роботі з ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі : метод. матеріали / За заг. ред. В. П. Лютого. – К. : Державна соціальна
  служба для сім’ї, дітей та молоді, 2005. – 104 с.
 13. Калашник Н. Пенітенціарна система України шляхом перетворень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.n-kalashnik.com.ua> – Загол. з екрану. – Мова укр.
 14. Коваль В. В. Соціалізація неповнолітніх у пенітенціарних установах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Національний
  педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К, 2010. – 22 с.
 15. Литвишков В. М., Митькина А. В. Пенитенциарная педагогика : курс лекций / В. М. Литвишков, А. В. Митькина. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2004. – 400 с.
 16.  Любченко В. М. Сутність засобів виховного впливу на засуджених в УВП / В. М. Любченко // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2000. – № 5. – С. 140 – 143.
 17. Пенітенціарна педагогіка : наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Я. Харченко, О. Л. Караман, Н. П. Краснова ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 329 с.
 18. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8-ми томах. – М., 1983 – 1986)
 19. Методичний посібник по роботі з дітьми, які тимчасово перебувають в спеціальних закладах / Т. П. Кравчук, Б. П. Лазаренко, Т. П. Кравир. – К. : Приймальник-розподільник для неповнолітніх головного управління МВС України в м. Києві; Інститут соціальної та політичної психології АПН України, 2003. – 209 с.
 20. Методичні рекомендації для працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо роботи з молоддю, яка звільнилася з місць позбавлення волі : методичні рекомендації / За ред.
  О. І. Пилипенка. – К. : Держсоцслужба, 2006. – 112 с.
 21. Основи пенітенціарної педагогіки і психології : навчальний посібник / [Замула С. Ю., Костенко В. А., Мандра В. І., Падалець Б. В. Скоков С. І.] Під ред. Синьова В. М. – Біла Церква : ДДУПВП, Білоцерківське училище професійної підготовки працівників кримінально-виконавчої системи,
  2003. – 101 с.
 22. Пирожков Б.Ф. Психологические основы перевоспитания осужденных в ВТК. – М.: Юр.ли., – 1979. – 139 с.
 23. Робоча книга пенітенціарного психолога. – К.: МП “Леся”, 2004.
 24. Радов Г. Пенітенціарна ідея: Думки на тему. – К.: МП “Леся”, 1997. – 288с.
 25. Неживець О. М., Жук Л. А., Жук І. Л. Ресоціалізація засуджених та осіб, звільнених з місць позбавлення волі : монографія / О. М. Неживець, Л. А. Жук, І. Л. Жук. – К. : Кондор, 2009. – 222 с.
 26. Семаков Г.С., Гель А.П. Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 196с.
 27. Соціальна, педагогічна та психокорекцій на робота з неповнолітніми засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі : методичний посібник з питань соціальної реабілітації у громаді неповнолітніх засуджених / Автори-упоряд.: Т. П. Авельцева, З. П. Бондаренко / За заг. ред.І. Д. Звєрєвої. – К. : Науковий світ, 2006. – 277 с.
 28. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: Вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 2000. – 256с.
 29. Юридическая психология / Сост. И общ. Редакция Т.Н.Курбатовой. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с. – (Серия «Хрестоматия по психологии»).

Допоміжна

 1. Актуальні проблеми вдосконалення соціально-психологічної роботи із засудженими жінками. – К., 2002р. (28 лютого – 1 березня 2002р.) – 132 с.
 2. Анісімов Р.Р. Релігія і педагогіка: Точки зіткнення // Радянська школа. – 1991. – №8. – с.47.
 3. Гарькавец С.А. Методы и техника логотерапевтического воздействия на осужденного в условиях мест лишения свободы: Учебно-методические рекомендации. – Харьков, 2001. – 28с.
 4. Вернидубов І. Звузити обмеження щодо заарештованих // Право України. – 1991. – № 10. – С.19.
 5. Гель А. Деякі аспекти дослідження особистості засуджених до позбавлення волі // Право України. – 2001. – № 7. – с.76.
 6. Головченко В.В., Ковальський В.С. Юридична термінологія: Довідник. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 224с.
 7. Даньшин В.И. Исправление осуждённого: миф или реальность. – Харьков, 1987. – 113 с.
 8. Дьомін В. Апробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції. – Право України. – 200. – №12. – С. 120-123.
 9. Кушнірова Т. Соціально-психологічні аспекти роботи з жінками, яких притягнуто до кримінальної відповідальності // Соціальна політика і соціальна робота (Укр. наук. і громадсько-політичний часопис). – №1 (21). – 2002. – С.64-75.
 10. Марченко В. Режим слідчих ізоляторів – погляд з середини // Право України.
 11. – № 2. – С.35.
 12. Морозов О.М., Морозова Т.Р. Агресивні засуджені. – К.: МП “Леся”. 200. – 288с.
 13. Мороз В. Про школи соціальної реабілітації // Право України. – 1999. – № 3.
 14. С.59
 15. 26.Основні положення про організацію соціально-психологічної роботи із засудженими до позбавлення волі // С.Сколов, О.Ярчук, Ю.Олійник. – Київ, 2000.
 16. Психологія суїцидальної поведінки / За ред. В.П.Москаль ця. –
 17. Синьов В. Гуманістична спрямованість пенітенціарної педагогіки // Соціальна політика і соціальна робота (Укр. наук. і громадсько-політичний часопис). – №1 (21). – 2002. – С.43 – 52.
 18. Скоков С., Суботенко О. Психологічна служба в у становах кримінально- виконавчої системи України // Соціальна політика і соціальна робота (Укр. наук. і громадсько-політичний часопис). – №1 (21). – 2002. – С.32-43.
 19. Ярчук О. Ресоціалізація неповнолітніх, які відбувають покарання // Соціальна політика і соціальна робота (Укр. наук. і громадсько-політичний часопис). – №1 (21). – 2002. – С.75-84.
 20. Інформаційні ресурси
 21. http://psy.piter.com/library/
 22. http://psy.rin/article/
 23. psvch.uw.edv.p
 24. psychologia
 25. Uaua.info
 26. coob.ru

Матеріали

Основи пенітенціарної педагогіки та психології (навчальний посібник)

Пенітенціарна педагогіка