Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології (231 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Лобода В. В.ФПС-11, ФПС-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПС-11Перга А. А.
ФПС-11зПерга А. А.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». У процесі вивчення дисципліни студенти мають змогу дізнатися більше про характерні особливості міжособистісного спілкування (МС), про його види, структуру, та основні функції, розглянути приклади реалізації МС у різноманітних ситуаціях і контекстах, а також знатимуть стратегії ефективного розв’язання конфліктних ситуацій.

Мета навчальної дисципліни – подати базову інформацію про сутність поняття “міжособистісне спілкування”, його види, структуру і функції, а також на конкретних прикладах і в ході рольових ігор дізнатись про порушення та бар’єри у МС, а також відпрацювати шляхи їх подолання та розв’язання конфліктів. Ці знання і навички знадобляться студентам у їх майбутній соціально-педагогічній діяльності.

Працюючи над вивченням курсу, студент має засвоїти наступні знання про:

 • сутність МС, його види, структуру та функції;
 • характерні психологічні особливості МС та механізмами його реалізації в різних середовищах;
 • основні аспекти МС в педагогічному середовищі та їх структурний аналіз;
 • способи попередження конфліктів, ефективне управління конфліктами та шляхи виходу з них,
 • конструктивне подолання бар’єрів і труднощів МС;
 • типологію конфліктів та основні стратегії їх вирішення;

та оволодіти навичками:

 • прогнозувати виникнення конфліктів, бар’єрів у МС, зокрема – в педагогічному середовищі, а також конструктивно їх долати;
 • аналізувати конфліктогени (комунікативні, цільові, змістові, технологічні тощо) та вибирати відповідний оптимальний стиль поведінки;
 • вміти ефективно управляти соціально-педагогічною взаємодією.

Рекомендована література

  1. Берн Е. Ігри, у які грають люди / Ерік Берн. – Клуб сімейного дозвілля, 2001. – 256 с.
  2. Бєлих О. М. Проблеми на рівні невербальних комунікацій / О. М. Бєлих // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №7. – – С. 305-309.
  3. Калагур С.М. Соціальна конфліктологія : навч. посібник / С.М. Калагур, З.З. Фалинська. – Тернопіль : Астон, – 360 с.
  4. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник / Лариса Ковальчук. – Львів, Видавничий Цент ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
  5. Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» / В.Л.Андрєєнкова, К. Б. Левченко, Н. В. Лунченко, М. М. Матвійчук. – К. : ТОВ «Агенство «Україна», – 144 с.
  6. Конфліктологія: конспект лекцій / В.Я. Галаган, В.Ф. Орлов, О.М. Отич. – К. : ДЕТУТ, 2008. – 293 с.
  7. Конфліктологія : навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. Д. Воднік та ін. — Х. : Право, — 128 с.
  8. Кручек В.А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування / Навч. посібник. – К.
  9. Кубрак О. В. Манера поведінки, пози, жести – невербальна мова / О. В. Кубрак // Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. – Суми : ВТД Університетська книга, – 234 с.
  10. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навчальний посібник / Г.В. Ложккін – К. : ВД «Професіонал», 2006. − 416 с.
  11. Махній М. М. Невербаліка і культура / М. М. Махній. – К., 2009. – 327 с.
  12. Миронова О. М. Конфліктологія : навчальний посібник / О. М. Миро-нова, О.В. Мазоренко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 168 с.
  13. Нагаєв В.М. Конфліктологія : курс лекцій (модульний варіант): навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 198 с.
  14. Орлянський В.С. Конфліктологія: навчльний посібник / В.С. Орлянський. − К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с.
  15. Психологія вирішення конфліктів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.С. Джагалі. – Харків – Київ, 2006. – 320 с.
  16. Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект. – [Навч.-метод.посібник] / К.: ФОП Стеценко В. В., 2016. – 192 с.
  17. Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівнарівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2018. – 174 с.
  18. Субашкевич І. Р. Особливості комунікативних здібностей студентів педагогічних спеціальностей [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, М. Б. Лущик // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Випуск №70, Том 4. – 2020. – С.135-139. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/index.php/archiv?id=124.

Інформаційні ресурси:

Міжособистісне спілкування: критерії, види, рівні, функції

Характеристики стилю спілкування

Спілкування як феномен соціальної психології

Уроки емпатії, або мистецтво ходити в чужому взутті

Коваленко О.Г. Міжособистісне спілкування осіб похилого віку: психологічні аспекти / Монографія. – К., 2015. – 456 с.

Міжособистісне спілкування підлітка (з книги: Савчин М.В. Вікова психологія)

Особливості міжособистісного спілкування педагога і студента

Ефективне міжособистісне спілкування (презентація)

Культура спілкування як вимір культури міжособистісних стосунків

Рівні комунікації

Міжособистісне спілкування

Спілкування. Чому ми не розуміємо один одного (відео від Школи розвитку SPE):

Групова динаміка. Як конфлікти допомагають формуванні групи. Прийняття рішень в групі. Етапи групової динаміки і як на них реагувати, як до них готуватися (Василь Кулевчук):

Майстер-клас: Мовленнєвий імідж публічної особи (Дмитро Хоркін, диктор і ведучий, тренер з риторики):

Як потрібно говорити, щоб людям хотілося слухати? (TED Talks, Джуліан Трежер (Julian Treasure), експерт) [укр.субтитри]:

Невербальна комунікація оратора (Роман Кушнір, керівник Школи розвитку SPE, автор книги “Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи”, автор і ведучий курсу “Ораторське мистецтво” www.spe.org.ua):

Про Емпатію (Brené Brown) [укр. субтитри]:

Як не бути скутим у спілкуванні? (Світлана Рижак, психолог)

Як відбувається міжособистісне спілкування (TED-Ed, англ. мовою):

Ти можеш краще. Мистецтво говорити (рос. мовою):

 

Матеріали

Матеріали лекцій доступні в електронному курсі:
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3468 


Теми практичних (семінарських) занять (ч.1) – Основи міжособистісного спілкування

Теми практичних (семінарських) занять (ч.2) – Основи конфліктології

Тематика індивідуальних дослідних завдань (Тематичний модуль 1)

Питання для підготовки до МКР (Тематичний модуль 2)

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК

Словник термінів

Силабус: Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології-231 б

Завантажити силабус