Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Лобода В. В.ФПС-11, ФПС-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПС-11доцент Лобода В. В.
ФПС-11здоцент Лобода В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». У процесі вивчення дисципліни студенти мають змогу дізнатися більше про характерні особливості міжособистісного спілкування (МС), про його види, структуру, та основні функції, розглянути приклади реалізації МС у різноманітних ситуаціях і контекстах, а також знатимуть стратегії ефективного розв’язання конфліктних ситуацій.

Мета навчальної дисципліни – подати базову інформацію про сутність поняття “міжособистісне спілкування”, його види, структуру і функції, а також на конкретних прикладах і в ході рольових ігор дізнатись про порушення та бар’єри у МС, а також відпрацювати шляхи їх подолання та розв’язання конфліктів. Ці знання і навички знадобляться студентам у їх майбутній соціально-педагогічній діяльності.

Працюючи над вивченням курсу, студент має засвоїти наступні знання про:

 • сутність МС, його види, структуру та функції;
 • характерні психологічні особливості МС та механізмами його реалізації в різних середовищах;
 • основні аспекти МС в педагогічному середовищі та їх структурний аналіз;
 • способи попередження конфліктів, ефективне управління конфліктами та шляхи виходу з них,
 • конструктивне подолання бар’єрів і труднощів МС;
 • типологію конфліктів та основні стратегії їх вирішення;

та оволодіти навичками:

 • прогнозувати виникнення конфліктів, бар’єрів у МС, зокрема – в педагогічному середовищі, а також конструктивно їх долати;
 • аналізувати конфліктогени (комунікативні, цільові, змістові, технологічні тощо) та вибирати відповідний оптимальний стиль поведінки;
 • вміти ефективно управляти соціально-педагогічною взаємодією.

Рекомендована література

 1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 384 с.
 2. Бєлих О. М. Проблеми на рівні невербальних комунікацій / О. М. Бєлих // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №7. – 2010. – С. 305-309.
 3. Биркенбил В. Язык интонации, мимики и жестов / В. Биркенбил. – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 176 с.
 4. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А. А. Бодалев. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1982. – 199 с.
 5. Бодалев А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. – М. : Педагогика. – 272 с.
 6. Гиппенрейтер Ю. Б. Чувства и конфликты / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : АСТ, 2014. – 159 с.
 7. Головаха Е. О. Психология человеческого взаимопонимания / Е. О. Головаха, Н. В. Панина. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 187 с.
 8. Зрастов Н. Психология общения / Н. Зрастов. – Ярославль : Ярославльский ун-т, 1979. – 105 с.
 9. Зимняя И. А. Психология говорения и слушания / И. А. Зимняя. – М., 1973. – 52 с.
 10. Калагур С.М. Соціальна конфліктологія : навч. посібник / С.М. Калагур, З.З. Фалинська. – Тернопіль : Астон, 2010. – 360 с.
 11. Ковальчук Лариса. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник / Лариса Ковальчук. – Львів, Видавничий Цент ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
 12. Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» / В. Л. Андрєєнкова, К. Б. Левченко, Н. В. Лунченко, М. М. Матвійчук. – К: ТОВ «Агенство
  «Україна», 2018. – 144 с.
 13. Конфліктологія: Конспект лекцій. Для підготовки магістрів усіх форм навчання /В.Я.Галаган, В.Ф.Орлов, О.М.Отич. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 293 с.
 14. Конфліктологія : навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. Д. Воднік та ін. — Х. : Право, 2012. — 128 с.
 15. Кручек В.А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування / Навчальний посібник. – К., 2010.
 16. Кубрак О. В. Манера поведінки, пози, жести – невербальна мова / О. В. Кубрак // Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. – Суми : ВТД Університетська книга, 2005. – 234 с.
 17. Куницина В. Межличностное общение / В. Н. Куницина, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб. : Питер, 2001. – 381 с.
 18. Лабунская В. А. Невербальное поведение (социально-перцептивньй подход) / В. А. Лабунская. – Ростов-н/Д. : РГУ, 1986. – 136 с.
 19. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – 3-е изд. – М. : Смысл, 1999. – 365 с.
 20. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навчальний посібник / Г.В. Ложккін – К. : ВД «Професіонал», 2006. − 416 с.
 21. Махній М. М. Невербаліка і культура / М. М. Махній. – К., 2009. – 327 с.
 22. Миронова О. М. Конфліктологія : навчальний посібник / О. М. Миро-нова, О.В. Мазоренко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 168 с.
 23. Нагаєв В.М. Конфліктологія : курс лекцій (модульний варіант): навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 198 с.
 24. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений / Н. Н. Обозов. – К., 1990. – 240 с.
 25. Орлянський В.С. Конфліктологія: навчльний посібник / В.С. Орлянський. − К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с.
 26. Психологія вирішення конфліктів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.С. Джагалі. – Харків – Київ, 2006. – 320 с.
 27. Робер М. А. Психология индивида и группы / М. А. Робер, Ф. Тильман; пер. с фр. Е. В. Машковой, Е. А. Соколова, предисл. А. В. Толстых. – М. : Прогресс, 1988. – 359 с.
 28. Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект. – [Навч.-метод.посібник] / К.: ФОП Стеценко В. В., 2016. – 192 с.
 29. Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівнарівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2018. – 174 с.
 30. Ушакова Т. Н. Речь человека в общении / Т. Н. Ушакова, Н. Д. Павлова. – М. : Наука, 1989. – 191 с.

Додаткова література

 1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Эрик Берн. – Минск, 1992. – 475 с.
 2. Бринкман Р. Гении общения / Рик Бринкман, Р. Кершнер. – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 256 с.
 3. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М. : Наука, 1993. – 172 с.
 4. Гиппенрейтер Ю. Б. Самая важная книга для родителей / Ю. Гиппенрейтер. – М. : АСТ, 2014. – 752 с.
 5. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. – М., 2009. – 104 с.
 6. Доценко Е. М. Психология манипуляции / Е. М. Доценко. – М., 1997. – 344 с.
 7. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги. – Л. : Лениздат, 1992. – 224 с.
 8. Колшанский Г. В. Паралингвистика / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 2005. – 79 с.
 9. Крижанская Ю. Грамматика общения / Ю. Крижанская, В. Третьяков. – Л. : ЛГУ, 1990. – 207 с.
 10. Кроль Л. М. Человек-оркестр / Л. М. Кроль, Е. Л. Михайлова // Микроструктура общения. – М. : Независимая фирма «Класе», 1993. – 154 с.
 11. Морозов В. П. Искусство и наука общения : невербальная коммуникация / В. П. Морозов. – М. : ИП РАН, Центр «Искусство и наука», 1998. – 164 с.
 12. Морозов А. В. Психология влияния / А. В. Морозов. – СПб. : Питер, 2001. – 512 с.
 13. Ниренберг Д. Как читать человека словно книгу / Д. Ниренберг, Г. Калеро. – М. : Изд. Сада, 1988. – 176 с.
 14. Пиз А. Язык жестов / А. Пиз. – Воронеж : НПО «МОДЗК», 1992. – 278 с.
 15. Сопер П. Основы искусства речи / П. Сопер. – М. : Прогресс-Академия, 1992. – 415 с.
 16. Станкин М. И. Психология общения: курс лекций / М. И. Станкин. – М. : Моск. психол. – социальньй ин-т; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЗК», 2000. – 304 с.
 17. Уаптсайд Р. О чем говорят лица : пособие, как узнать нужного человека / Р. Уаптсайд; пер. с англ. Д. Рапопорта. – СПб. : Питер Пресс, 1996. -160 с.
 18. Хорст Р. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, движение : сокр. пер. с нем. / Рюкле Хорст. – М. : АО «Интерзксперт», 1996. – 277 с.
 19. Чалдини Р. Психология влияния / Роберт Чалдини. – 5-е изд. – СПб. Ж Питер, 2014. – 407 с.
 20. Штангель А. Язык тела. Познание людей в профессиональной и обыденной жизни / А. Штангель. – М., 1986. – 272 с.
 21. Шейнов В. П. Как управлять другими. Как управлять собой : (Искусство менеджера) / В. П. Шейнов. – 2-е изд., доп. – Минск : Амалфея, 1997. – 217 с.
 22. Шейнов В. П. Психология манипулирования. Тайное управление людьми / В. П. Шейнов. – Минск : Харвест, 2010. – 463 с.
 23. Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор / Эверетт Шостром. – Минск : Полифакт, 1992. – 128 с.
 24. Щекин Г. В. Основы визуальной психодиагностики / Г. В. Щекин. – К., 1989. – 110 с.

Інформаційні ресурси:

Міжособистісне спілкування: критерії, види, рівні, функції

Характеристики стилю спілкування

Спілкування як феномен соціальної психології

Коваленко О.Г. Міжособистісне спілкування осіб похилого віку: психологічні аспекти / Монографія. – К., 2015. – 456 с.

Міжособистісне спілкування підлітка (з книги: Савчин М.В. Вікова психологія)

Особливості міжособистісного спілкування педагога і студента

Ефективне міжособистісне спілкування (презентація)

Культура спілкування як вимір культури міжособистісних стосунків

Рівні комунікації

Міжособистісне спілкування

Спілкування. Чому ми не розуміємо один одного (відео від Школи розвитку SPE):

Як спілкуватися з неприємним співрозмовником? (нейропсихолог Олена Яковенко):

Як навчитися говорити грамотно? (Дмитро Хоркін, диктор і ведучий, тренер з риторики):

Майстер-клас: Мовленнєвий імідж публічної особи (Дмитро Хоркін, диктор і ведучий, тренер з риторики):

Як потрібно говорити, щоб людям хотілося слухати? (TED Talks, Джуліан Трежер (Julian Treasure), експерт) [укр.субтитри]:

Як поставити голос? (Олександр Завальський, актор, режисер, викладач кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого):

Невербальна комунікація оратора (Роман Кушнір, керівник Школи розвитку SPE, автор книги “Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи”, автор і ведучий курсу “Ораторське мистецтво” www.spe.org.ua):

Про Емпатію (Brené Brown) [укр. субтитри]:

Як не бути скутим у спілкуванні? (Світлана Рижак, психолог)

Як відбувається міжособистісне спілкування (TED-Ed, англ. мовою):

Ти можеш краще. Мистецтво говорити (рос. мовою):

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=479

http://soznaniye.at.ua/publ/teorija_lzhi/raspoznavanie_vranja_chast_1/2-1-0-4

Матеріали

Матеріали лекцій:

Тематичний модуль 1

Комунікація. Спілкування

Текст лекції 1. 

Діагностика рівня сформованості та проявів комунікативної компетентності особистості

Закони, принципи, правила спілкування. Комунікативний кодекс

Прикладні аспекти психолінгвістики

Особливості спілкування з дітьми

Тематичний модуль 2

Презентація 1

Презентація 2

Презентація 3


Теми практичних (семінарських) занять

Тематика індивідуально-дослідних завдань

Питання для підготовки до іспиту

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ПИТАННЯ НА ІСПИТ

Словник термінів


Додаткові ресурси:

Електронний курс “Спілкування з оточуючими (логін / пароль – student / student)

Are You A Good Listener?

How miscommunication happens (and how to avoid it)

The language of lying

Your body language shapes who you are

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму